Mekaniskt ventilerade golv

Frågor & Svar och Tips & Råd

Mekaniskt ventilerade golv är lite av hängslen och livrem. Egentligen är min syn på konstruktion att får man in vatten i huset så är det inte bra och det är det problemet man bör lösa först. Men livet är inte alltid perfekt i form av dräneringsförhållanden, isoleringsmängd, temporära grundvatten ökningar mm som gör att man kan få in fuktig luft, i framförallt källare utrymmen. Då är mekaniskt ventilerade golv en bra extra säkerhet för att få bort fukt och även andra problem. Dessa problem, såsom farliga gaser, uppstår ofta pga fukten som reagerar med exempelvis organiska material.

Varför behövs mekaniskt ventilerade golv

Tekniken med mekaniskt ventilerade golv används när man har tydliga problem, eller för att förebygga flera olika typer av problem, ofta ovanpå betonggolv. Dessa betonggolv är ofta oisolerade och detta skapar under vissa förutsättning diverse problem.

Problemen skapar inte bara olägenheter utan kan vara direkt hälsovådliga. Det är inte ett problem utan en kombination av framförallt fukt och att organiska material stängs in och tillåts skapa långsiktiga problem.

Problem Beskrivning
Fukt En betongplatta suger fukt kapillärt om man inte har ett kapillärbrytande skikt under betongen. Har man då dessutom kanske en otillräcklig dränering kan fukten i sig skapa problem. Ofta är fukten i sig inte problemet utan vad fukten, instängd tillsammans med organiska material leder till. Detta kan vara lim, tryckimpregnerat trä, kreosotbehandlat trä osv. Även kondens kan ställa till med problem ihop med en betongplatta. Det är framförallt när olika ytor har låga temperaturer och blir kalla som fuktig luft kondenserar. Ett annat vanligt problem är byggfukt. Många bygger på en blöt betongplatta och låter den inte torka ordentligt.
Lukt Lukt och emissioner hänger ihop. Lukterna uppkommer ofta när exempelvis fukt kommer i kontakt med organiska material såsom syllar av tryckimpregnerat trä. Detta kan leda till så kallad luktsmitta där kläder och omgivning börjar lukta. Även mögel och bakterier skapar lukt.
Farliga emissioner Farliga emissioner uppstår när olika typer av ämnen såsom flytspackel och limmer stängs inne tillsammans med fukt. Syllbyten är en vanlig renovering som behöver utföras pga tryckimpregnerat trä reagerar med fukt och skapar farliga emissioner. Vanligt är också plastmattor i offentliga miljöer såsom skolor och sjukhus där blöta betongplattor har plastmatta vars lim reagerar och skapar farliga emissioner.
Radon Radon från framförallt marken kan vara mycket hälsovådligt. Radonet transporteras via sprickor i betongen in i huset.
.

Är tekniken med ventilerade golv beprövad?

I över 30 år har tekniken med mekaniskt ventilerade golv använts. Det betyder inte att tekniken är felfri. Men den är väl beprövad.

Sjuka hus – hur påverkas människan?

Det är väldigt många som blir sjuka pga dessa problem i hus och offentliga lokaler. Symptomen för dessa sjuka hus är
 • irriterade och rinnande ögon
 • trötthet
 • allergier
 • irriterade slemhinnor

Ventilera bort dessa problem

Tekniken går ut på att skapa en luftspalt ovanpå golv som oftast består av betong som ventileras.

Luft sugs ner från rummet ner i det ventilerade utrymmet. Luften förs ner i luftspalten tack vare ett undertryck som skapas pga fläkten. Det gör att luften sugs ner i golvet och ut via ett rör (ofta spirorör) så att fukt, gaser och emissioner inte ska kunna komma in i huset.

Varje renovering är lite unik

Varje renovering är unik. Det är en kombination av olika organiska material, olika förhållanden via exempelvis dränering mm som gör att man kan behöva utvärdera olika lösningar.

 • Beror på bygghöjd av golvet
 • Takhöjden i rummet/rummen
 • Hur utformningen av huset är map hur placering av fläktarna ska ske

Man bör vända sig till duktiga entreprenörer för just denna typ av projekt.

Vad används för delar i ett ventilerat golv

Alla lösningar är lite olika och jag kommer återkomma till dem nedan. Men de flesta av lösningarna har följande ingående delar.

Ingående del Beskrivning
Fläkt Fläkten är den del i systemet som skapar ett undertryck i golvet. Detta gör att luften sugs ner via ventilerna.
Ventiler Ventiler som placeras i rummet vars golv ska ventileras. Sitter i listhöjd och tar in luften ner i det ventilerade golvet.
Rör/Spirorör Ventilationskanaler såsom spirorör som ansluts till det ventilerade golvet och transporterar ut luften ur ur golvet mha fläkten.
Ljuddämpning För att undvika att ljud fortplantas på ett oönskat sätt kan man ha olika lösningar för ljuddämpning som är en del i vissa lösningar.
Dammstoppare Tillbehör för att hantera damm
Tillbehör ventilationskanaler Tillbehör för att kunna hantera montering av ventilationskanaler
Matta eller golv Olika system har olika mekanismer för att skapa luftspalten. Bygger på samma princip men kan vara en matta med luftkuddar eller ett helt ventilerat golv med kanaler.
Testutrustning Diverse tillbehör för att verifiera det ventilerade golvet, såsom tillbehör för att skapa rök som används som mekanism för att testa funktionen i golvet.
Ljuddämpning Diverse tillbehör för ljuddämpning.
Isolering Olika system använder olika typer av isolering. Cellplast eller egna proprietära lösningar såsom isoleringsskivor.
Massor, anslutningar och tejp för tätning Alla ingående delar behöver någon typ av anslutningar mot väggar samt diverse tillbehör för tätning. Här ingår det ofta olika typer av tejper och fogmassor. Även primer används för vissa system där vidhäftning till golv behövs.
.

Vad kostar ett mekaniskt ventilerat golv

Alla lösningar är lite olika prissatta vilket försvårar en jämförelse. Men de prisuppgifter vi hittat har följande priser.

 • 200 – 1 000 kr per kvadratmeter
 • cirka 5 000 kr för en fläkt

Om rummen är mindre så krävs mer anpassningar på platsen och en fläkt klarar inte att suga ut lika många kvadratmeter lika effektivt. En fläkt klarar heller inte hur stora utrymmen som helst. I offentliga lokaler exempelvis kan flera fläktar behövas. En fläkt kan klara av att ventilera cirka 170 – 210 kvm beroende på val av kvalitet och effekt samt disposition av rummen man vill ventilera.

Priserna skiljer sig åt mest för att de olika lösningarna har olika verkningsgrad och åtgärdsmetodik.

Alternativ till mekaniskt ventilerade golv

Det finns ett antal olika alternativ till mekaniskt ventilerade golv. Dessa inbegriper en eller flera av dessa delar

 • fullgod dränering
 • gräva ur betonggolv
 • isolering som är större än 15 cm
 • dry top metal

Underhåll av ventilerade golvet

När det ventilerade golvet är bra underhållet krävs det bara att man . Men det är viktigt att du ser till att systemet verkligen fungerar. Se här för en rapport kring detta som visar på att många inte har koll på att systemet verkligen fungerar.

Olika leverantörer av ventilerade golvlösningar

Det finns ett antal olika alternativ till mekaniskt ventilerade golv. Dessa inbegriper en eller flera av dessa delar

 • Platon Ventilerade golv
 • Granab golvsystem
 • Nivell System

Platon Ventilerade golv från Isola

Isola System Platon är en mycket bra emissionsspärr där själva Platon-mattan erbjuder en stor täthet mot emissioner och detta även när ventilationen inte är i drift. Med ventilationen kan däremot emissionerna minska markant. Ibland kan tyvärr människor bli sjuka av sina hus och det kan handla om exempelvis rinnande ögon, trötthet eller allergier. För att man själv samt huset ska må bra krävs det att man på bästa möjliga sätt förhindrar samt åtgärdar problem med fukt, mögel och andra farliga emissioner.

Hur fungerar Isola System Platon

Tack vare luftspalten i systemet kan man aktivt fläktventilera bort eventuell fukt, lukt samt emissioner från betongplattan. Metoden Ventilerad Platon erbjuder en effektiv och säker metod där lukt hindras att ta sig upp i byggnaden och där fukten i underlagen istället förs bort. Systemet fungerar på så sätt att luft tas in på vissa platser medan resten förblir täta. Därefter förs luften ut och detta sker antingen via en fläkt eller via den så kallade allmänventilationen. Luften som först ut är så liten att den knappt påverkar eller stör byggnadens allmänventilation. Den kostar heller ingen energi.

Fördelar med systemet

En stor fördel med systemet är att den har en låg driftkostnad. Systemet har låga flöden som kräver en låg effekt på fläkten. Detta medför en låg driftkostnad för såväl fläkt och uppvärmning av ventilationsluften, uppåt 3–5 gånger längre än vad det normalt brukar vara. Det är också tack vare den låga flöden (mindre luftmängd) som allmänventilationen inte störst. Idag väljer många just detta system eftersom att den på ett enkelt sätt kan kombineras med olika former av golvvärme om så skulle önskas.

En annan stor fördel är den låga bygghöjden. Samtidigt är detta den största nackdelen som jag ser det. En större luftspalt torde ventileras bättre. Men många jagar centimetrar i källare och hus med betonggolv framförallt och då är den låga bygghöjden bra.

Mekaniskt ventilerat system

Den mekaniskt ventilerade systemet är en metod som tar bort fukt, lukt och andra emissioner. Metoden går ut på att man monterar Platonmattan ovanpå en betongplatta. Det som då händer är att det bildas en luftspalt mellan Platonmattan och betongen och denna ventileras med inneluft. Man ska ansluta en fläkt som ska suga luften via spalten som har en förbindelse med inneluften. Luftmängd och placering av intagen kan dimensioneras olika inom olika projekt. Det som då händer är att man förhindrar att fukt och andra skadliga ämnen tränger in i betongplattan och skadar huset. Fördelen med detta system är att det också skapar ett undertrycks om förhindrar att lukt tränger upp i rummet. Eftersom att luftflödet i spalten är tillräckligt stor är det inga problem för betongen att noggrant torka. Ventilationsluften som skapas från golvet leds sedan ut ur huset. Det man bör tänka på med det mekaniskt ventilerade systemet är att den måste anslutas till en fullt fungerade frånluftsventilation.

Vad kostar detta system?

Idag har Isola många återförsäljare runt om i landet och därför kan priserna variera något. Om man tittar på exempelvis Platonmattan som heter ”Platonmatta Xtra” kan priset ligga på ungefär 62,00 kr/m2. Då brukar längden normaltvis vara 20 cm och tjockleken, nominell 0,55 mm. Men detta är givetvis bara inköpskostnaden för själva systemet. Sedan ska systemet monteras.

Frågor och svar om platon mekaniskt ventilerat golv

Här finns frågor och svar som har med mekaniskt ventilerat golv med isolas platonmatta.

Granab Golvregelsystem

Granab tillverkar idag golvregelsystem för alltifrån bostäder till kontor, skolor och offentliga lokaler. Själva regelsystemet är gjort av stå med dämpelement, en stor fördel då det ger en effektiv steg- och luftljudsisolering. Granab Golvregelsystem finns i tre olika system; 300N, 700N och 900N och det som avgör valet är höjden på golvet som ska byggas upp, samt vilken ljudisolering som önskas.

Många väljer att använda just Granab Golvregelsystem eftersom att det är lätt, starkt, stabilt, tyst och väldigt enkelt att installera. Det är uppbyggt av formstabila förzinkade stålreglar. Fördelen med det är att materialet behåller sin formbeständighet och därav inte påverkas av varken fukt eller temperaturväxlingar. Likaså är stödklossen, dämpelementet och nivåjusteringsskruven gjorda av oorganiskt material som inte påverkas av fukt.

Fördelarna med Granab golvregelsystem

Monteringen av Granab Golvregelsystem fungerar på så sätt att man monterar fast den i bjälklaget för att därefter ställa in den på önskad höjd. Ovanpå systemet lägger man sedan ett övergolv med antingen ett golvspånskiva och parkett eller matta. Förutom att systemet innebär en effektiv stegljudsdämpning och luftljudsisolering för många ljudklasser, är den även en installationsmetod som både är torr och snabb. Eftersom att man monterar den direkt på råbjälklaget utan våta ytavjämningar slipper man också kemiska tillsatser och långa uttorkningstider. En annan fördel är att systemet erbjuder en variabel bygghöjd från 30–420 mm exkl. golvbeläggning. Specialhöjder kan även fås upp till 1000 mm om så skulle önskas.

Hur fungerar systemet?

För att undvika fuktskador och för att hålla huset så friskt som möjligt är det viktigt att man håller betonggolvet fritt från fukt. Man bör alltid se till att fukten ventileras bort och undvika att den byggs in i själva golvkonstruktionen. Som nämnts är Granab Golvregelsystem av förzinkat stål, oorganiskt material som kan justeras upp från betonggolvet till den höjd man önskar. Det är luften i utrymmet mellan undergolvet och övergolvet som kontinuerligt ventileras bort och resultatet blir en torr och fin inomhusmiljö.
Om man känner sig osäker och det finns en risk för fukthalt eller emissioner från antingen bottenplatta eller bjälklagskonstruktion bör man se till att luftspalten under det färdiga golvet ventileras genom mekanisk ventilation och detta i kombination med att man monterar fuktspärr på golvreglarna.
Granab Golvregelsystem fungerar på så sätt att luftspaltarna under golvet ventileras genom en så kallad frånluftsfläkt som suger luften via perforerade luftkanaler som kan vara gjorda av antingen spirorör eller plaströr. Tilluften via kanalerna sker tack vare luftdon med filter som finns i systemet. Det går att komplettera tilluft med exempelvis en extra uteluftsventil som så skulle önskas. Systemet erbjuder som nämnts en höjdjusteringen efter önskemål, men det man bör tänka på är att alltid lämna ett fritt luftflöde under reglarna så att man bildar en separat ”rumsenhet” som helt fristående kan ventileras.

Vad kostar Granab golvsystem

Priset för Granab Golvregelsystem är ca 1000 kr/kvm, men precis som många andra projekt inom byggbranschen är priserna alltid schablonpriser. Faktorer såsom material, storlek på ytan samt var man bor i landet kan påverka priset. Ett tips är att skicka offerter till många olika företag, se vad samtliga har att erbjuda för att sedan se över priserna och vad man faktiskt får för pengarna.

Nivell System

Nivell System är ett komplett regelsystem för såväl golv, väggar, terrasser och tak. Tanken med detta system är att underlätta vid de tillfällen man antingen ska avjämna eller nivåanpassa sitt underlag. Det enda som behövs är några få komponenter såsom reglar, ställskruv och infästning och dessutom passar regelsystemet för alla typer av ytskikt. Nivell har funnits på marknaden ända sedan 1993 och flera tusentals fastighetsägare har använt systemet för att skapa en bra inomhusmiljö.

Regelsystemet är en typgodkänd golvventilation, ett system som skapar ett kontrollerbart luftflöde och undertryck i golvet. Nivell System består av en frånluftsfläkt som har luftfördelande kanalsystem och ett golvdon för filtrering av tilluften. Själva funktionen bygger på att inomhusluft som är varm, torr och dammfri ventilerar luftspalten i golvet. Detta ventilationssystem tar med andra ord hand om den fukt som genom diffusion kan tränga genom betongplattan.

Flexibelt system

Nivell Systems undertrycksventilation är ett flexibelt system där man vid installationen har möjlighet att förlägga luftspalten och detta innebär att man slipper exempelvis gjuta eller spackla vissa del. Systemet ger även en torr avjämning med låg vikt. Vid installationen är det viktigt att tänka på att man bör undvika gnissel och därför är det är minst 15 mm fri höjd som rekommenderas, men skulle det behövas kan man installera det upp till 402mm från underlaget till överkantregel.

Fördelarna med Nivell System

En anledning till att många väljer detta system är för att det är smidigt, enkelt, säkert och flexibelt. Dagens snickare är vana med att arbeta med material såsom exempelvis trä eller plast och det är just dessa material som Nivell och består av, förborrade trä eller prastreglar. Eftersom att det är just trä eller plast som används kan man också på ett smidigt sätt kapa dessa för önskad längd. Ur ett ergonomiskt perspektiv är arbetet även bra för kroppen eftersom att mycket av arbetet kan utföras stående. En annan fördel med systemet är att den kan lösa många olika problem. Vatten, elledningar, avlopp och andra installationer kan på ett enkelt sätt installeras under reglarna och därför kan man säga att systemet också kan kallas för ett installationsgolv.

Hur fungerar Nivell system

Nivell System fungerar på så sätt att utrymmet under golv ventileras med hjälp av en mekanisk fläkt som är monterad med en sugkanal på ena sidan av rummet och på motsatta sidan finns ett filtrerande don. Den temperade rumsluften sugs ner för att filtreras i donet och förs vidare ner i luftspalten som finns mellan underlaget och reglarna. Slutligen förs luften ut via sugkanalerna. En fördel med sugkanalerna är att man tack vare dess hål kan ventilera hela golvet och på så sätt hindra oönskade lukter, gaser och emissioner.

Att säga ett exakt pris på systemet är svårt eftersom att det kan finnas många faktorer som påverkar priset. Priset kan variera beroende på omfattning av jobb, var i landet man bor och sist men inte minst vilken kvalitet man är ute efter.

Vad kostar Nivell system

Ett ungefärligt pris på Nivell System är 400-500 kr/ m² och ska man ventilera ett golv på 70 kvm skulle det betyda en kostnad på minst 24 000 kronor.

Frågor och svar om mekaniskt ventilerade golv

Vi får löpande frågor från våra besökare. Dessa frågor är relaterat till mekaniskt ventilerade golv.

fråga-mekaniskt-ventilerad-platonmatta

Artiklar

Micke svarar

Vision Husgrunder.com

Vår vision är att svara på de frågor som våra läsare har. Tveka därför inte att kontakta oss och meddela oss era frågor så tar vi upp dem här. Vi är dock inget forum. Husgrunder.com ska vara platsen på internet dit du vänder dig när du vill ha svar på frågor - inte bli förvirrad med fler frågor!