Mekaniskt ventilerade golv

Frågor & Svar och Tips & Råd

Varför behövs denna teknik

Tekniken med mekaniskt ventilerade golv används när man har tydliga problem, eller för att förebygga flera olika typer av problem, ofta ovanpå betonggolv. Dessa betonggolv är ofta oisolerade och detta skapar under vissa förutsättning diverse problem.

Problemen skapar inte bara olägenheter utan kan vara direkt hälsovådliga. Det är inte ett problem utan en kombination av framförallt fukt och att organiska material stängs in och tillåts skapa långsiktiga problem.

Problem Beskrivning
Fukt En betongplatta suger fukt kapillärt om man inte har ett kapillärbrytande skikt under betongen. Har man då dessutom kanske en otillräcklig dränering kan fukten i sig skapa problem. Ofta är fukten i sig inte problemet utan vad fukten, instängd tillsammans med organiska material leder till. Detta kan vara lim, tryckimpregnerat trä, kreosotbehandlat trä osv. Även kondens kan ställa till med problem ihop med en betongplatta. Det är framförallt när olika ytor har låga temperaturer och blir kalla som fuktig luft kondenserar. Ett annat vanligt problem är byggfukt. Många bygger på en blöt betongplatta och låter den inte torka ordentligt.
Lukt Lukt och emissioner hänger ihop. Lukterna uppkommer ofta när exempelvis fukt kommer i kontakt med organiska material såsom syllar av tryckimpregnerat trä. Detta kan leda till så kallad luktsmitta där kläder och omgivning börjar lukta. Även mögel och bakterier skapar lukt.
Farliga emissioner Farliga emissioner uppstår när olika typer av ämnen såsom flytspackel och limmer stängs inne tillsammans med fukt. Syllbyten är en vanlig renovering som behöver utföras pga tryckimpregnerat trä reagerar med fukt och skapar farliga emissioner. Vanligt är också plastmattor i offentliga miljöer såsom skolor och sjukhus där blöta betongplattor har plastmatta vars lim reagerar och skapar farliga emissioner.
Radon Radon från framförallt marken kan vara mycket hälsovådligt. Radonet transporteras via sprickor i betongen in i huset.
.

Är tekniken med ventilerade golv beprövad?

I över 30 år har tekniken med mekaniskt ventilerade golv använts. Det betyder inte att tekniken är felfri. Men den är väl beprövad.

Sjuka hus – hur påverkas människan?

Det är väldigt många som blir sjuka pga dessa problem i hus och offentliga lokaler. Symptomen för dessa sjuka hus är
 • irriterade och rinnande ögon
 • trötthet
 • allergier
 • irriterade slemhinnor

Ventilera bort dessa problem

Tekniken går ut på att skapa en luftspalt ovanpå golv som oftast består av betong som ventileras.

Luft sugs ner från rummet ner i det ventilerade utrymmet. Luften förs ner i luftspalten tack vare ett undertryck som skapas pga fläkten. Det gör att luften sugs ner i golvet och ut via ett rör (ofta spirorör) så att fukt, gaser och emissioner inte ska kunna komma in i huset.

Varje renovering är lite unik

Varje renovering är unik. Det är en kombination av olika organiska material, olika förhållanden via exempelvis dränering mm som gör att man kan behöva utvärdera olika lösningar.

 • Beror på bygghöjd av golvet
 • Takhöjden i rummet/rummen
 • Hur utformningen av huset är map hur placering av fläktarna ska ske

Man bör vända sig till duktiga entreprenörer för just denna typ av projekt.

Vad används för delar i ett ventilerat golv

Alla lösningar är lite olika och jag kommer återkomma till dem nedan. Men de flesta av lösningarna har följande ingående delar.

Ingående del Beskrivning
Fläkt Fläkten är den del i systemet som skapar ett undertryck i golvet. Detta gör att luften sugs ner via ventilerna.
Ventiler Ventiler som placeras i rummet vars golv ska ventileras. Sitter i listhöjd och tar in luften ner i det ventilerade golvet.
Rör/Spirorör Ventilationskanaler såsom spirorör som ansluts till det ventilerade golvet och transporterar ut luften ur ur golvet mha fläkten.
Ljuddämpning För att undvika att ljud fortplantas på ett oönskat sätt kan man ha olika lösningar för ljuddämpning som är en del i vissa lösningar.
Dammstoppare Tillbehör för att hantera damm
Tillbehör ventilationskanaler Tillbehör för att kunna hantera montering av ventilationskanaler
Matta eller golv Olika system har olika mekanismer för att skapa luftspalten. Bygger på samma princip men kan vara en matta med luftkuddar eller ett helt ventilerat golv med kanaler.
Testutrustning Diverse tillbehör för att verifiera det ventilerade golvet, såsom tillbehör för att skapa rök som används som mekanism för att testa funktionen i golvet.
Ljuddämpning Diverse tillbehör för ljuddämpning.
Isolering Olika system använder olika typer av isolering. Cellplast eller egna proprietära lösningar såsom isoleringsskivor.
Massor, anslutningar och tejp för tätning Alla ingående delar behöver någon typ av anslutningar mot väggar samt diverse tillbehör för tätning. Här ingår det ofta olika typer av tejper och fogmassor. Även primer används för vissa system där vidhäftning till golv behövs.
.

Vad kostar ett mekaniskt ventilerat golv

Alla lösningar är lite olika prissatta vilket försvårar en jämförelse. Men de prisuppgifter vi hittat har följande priser.

 • 200 – 240 kr per kvadratmeter
 • cirka 5 000 kr för en fläkt

Om rummen är mindre så krävs mer anpassningar på platsen och en fläkt klarar inte att suga ut lika många kvadratmeter lika effektivt. En fläkt klarar heller inte hur stora utrymmen som helst. I offentliga lokaler exempelvis kan flera fläktar behövas. En fläkt kan klara av att ventilera cirka 170 – 210 kvm beroende på val av kvalitet och effekt samt disposition av rummen man vill ventilera.

Alternativ till mekaniskt ventilerade golv

Det finns ett antal olika alternativ till mekaniskt ventilerade golv. Dessa inbegriper en eller flera av dessa delar

 • fullgod dränering
 • gräva ur betonggolv
 • isolering som är större än 15 cm
 • dry top metal

Underhåll av ventilerade golvet

När det ventilerade golvet är bra underhållet krävs det bara att man . Men det är viktigt att du ser till att systemet verkligen fungerar. Se här för en rapport kring detta som visar på att många inte har koll på att systemet verkligen fungerar.

Frågor och svar om mekaniskt ventilerade golv

Vi får löpande frågor från våra besökare. Dessa frågor är relaterat till mekaniskt ventilerade golv.

Artiklar

Micke svarar

Vision Husgrunder.com

Vår vision är att svara på de frågor som våra läsare har. Tveka därför inte att kontakta oss och meddela oss era frågor så tar vi upp dem här. Vi är dock inget forum. Husgrunder.com ska vara platsen på internet dit du vänder dig när du vill ha svar på frågor - inte bli förvirrad med fler frågor!