Husgrunder.com följer GDPR

Min policy och riktlinjer för behandling av personuppgifter följer de nya stränga datalagarna som instiftats från maj 2018.

Husgrunder.com värnar om den personliga integriteten

Alla kunder skall känna sig trygga när de anförtror mig sina personuppgifter. Jag följer lagar för att skydda den personliga integriteten, regler för banksekretess samt interna regler för den praktiska hanteringen.

Jag behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligen angivna ändamål. Exempelvis behandlas personuppgifter för att kunna handlägga framförallt offerttjänster där mina besökare behöver hjälp.

Information om för vilka ändamål Husgrunder.com behandlar personuppgifter lämnas i den information om personuppgiftsbehandling som Husgrunder.com ger besökaren möjlighet vid kontakt med mig.

Markentreprenörer och materialleverantörer

När man kontaktat mig så har jag fått godkännande att försöka hjälpa till med din specifika förfrågan. Därmed kan jag behöva ta in hjälp från

  • grundmaterialleverantörer
  • markentreprenörer

För grundleverantören, Tjällden AB har speciellt avtal upprättats mellan dem och mig som säkrar dina uppgifter när så krävs. Markentreprenörerna ges till dig som ställer förfrågan och delas därmed inte till dem utan ditt samtycke.

Marknadsföring

Information som lämnats till Husgrunder.com används även för att jag ska kunna genomföra marknadsföring så att jag kan lämna bättre och mer personliga erbjudanden samt ge bättre service till mina kunder. Det är mitt absoluta mål att förenkla kundernas vardag och premiera lojalitet. Där ingår att Husgrunder.com skall kunna ge besökarna

  • Erbjudanden som anpassats efter kundens intresseområden och behov.
  • Ge information i form av utskick.

Kunden har alltid rätt att begära att de personuppgifter som jag har, inte ska behandlas för direktmarknadsföring. En begäran om spärr mot direktmarknadsföring skall göras skriftligen till mig via detta kontaktformulär.

Samtycke

I de fall som krävs eller annars är lämpligt, erhåller Husgrunder.com samtycke från kunden innan behandling av personuppgifter om kunden påbörjas. Kunden kan samtycka genom att underteckna registrering för att få informationsbrev. Innan samtycke lämnas ska kunden informeras om behandlingen.

Kunden har rätt att återkalla ett lämnat samtycke. Husgrunder.comkommer i så fall inte att behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter om kunden, eftersom samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna.

Information om personuppgifterna

Husgrunder.com hanterar personuppgifter enligt dataskyddförordningen (GDPR), för mer information läs mer här.

Kunder som har frågor om Husgrunder.com hantering av personuppgifter kan kontakta Husgrunder.com i detta formulär.

Fråga Micke

Jag är noga med att avanonymisera alla känsliga ”Fråga Micke” frågor när de läggs ut på husgrunder.com. Många ber om att få vara anonyma men de flesta skriver i namn och ort. Jag avanonymiserar alla poster till att bara inbegripa förnamn om jag bedömer frågan som mindre känslig, helt om frågan är mer känslig. Däremot sparar jag de uppgifter ni skickar in till mig, dock max i 2 år enligt min GDPR policy.

Tillgång till personuppgifterna

Det är bara jag som har tillgång till dina personuppgifter. Mina utvecklare behöver dock logga in och rätta hemsidan och mitt kundhanteringssystem så därför har de också tillgång till uppgifterna.

Besökaren får vid kontakt med mig uttryckligen berätta på vilket sätt som de vill kommunicera med mig. Antingen skickas information till besökaren så han eller hon kan kontakta tredje part själv (t.ex. material leverantörer eller markentreprenörer) alternativt godkänner att dessa kontaktar besökaren direkt.

Husgrunder.com har även serviceavtal med bolag som behandlar personuppgifter för min räkning. Dessa avtal innehåller bestämmelser om sekretess och säkerhet vid behandling av personuppgifter. Det är vidare alltid Husgrunder.com ansvarar för behandlingen och kunden kan vända sig till mig med frågor om behandlingen.

Säkerhet

De uppgifter som anförtros mig behandlas på ett betryggande sätt. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till uppgifterna och skydd finns både mot intrång och förstöring av uppgifterna.

Personuppgifter överförs inte till någon utanför Husgrunder.com , i annat fall än de som har angivits ovan i rubriken ”Tillgång till personuppgifterna”.