När du gräver ut för din husgrund kan det vara så att du behöver gräva djupare än du hade tänkt. För att fylla upp till den nivå som grunden kräver så behöver du ha utfyllnadsmaterial.
Beroende på husgrundens djup så kan du behöva fylla upp olika mycket.

Vilket funktion har materialet som du fyller du upp med under husgrunden

Under husgrunden skall du använda dränerande material.
Detta material har som funktion att få bort vatten så vatten inte binds av marken. Detta material skall trots att det packats ordentligt släppa igenom vatten enkelt och därmed INTE binda upp vattnet. Därmed förebyggs tjällyftning och andra skador som kan tänkas uppkomma på grund av vattnet.

Olika typer av återfyllnadsmaterial

Det finns olika typer av återfyllnadsmaterial. Och de kostar olika.

 • dräneringsgrus
 • tvättad singel
 • makadam

När du ska bygga ditt hus så är det jätteviktigt att huset står på stabil undergrund, dvs markförhållandena är jätteviktiga.

Vad kostar en geoteknisk undersökning

En så kallad markundersökning, även kallad geoteknisk undersökning kostar från 2.900 för ett enklare utlåtande/konsultation till över 40.000 kr beroende på hur uppdraget ser ut och vem som utför uppdraget.

Syftet med en markundersökning

Det man vill ta reda på med en geoteknisk undersökning är att ta reda på markens bärighet. Man kan också få reda på om hur djupt man behöver gräva. Det svar man inte vill ha när man gör sin markundersökning är svar såsom att marken inte är lämplig att bygga på direkt utan behöver åtgärdas.
Exempel på mark som kräver olika typer av åtgärder

 • är porös och därmed för lös att bygga på
 • är träskliknande där markens bärighet sviktar på grund av att den är
 • dyig och svampig
 • består av torv som har låg bärighet

Finns det redan en undersökning gjord

Oftast har kommunen som detaljplanerat tomten och gjort en undersökning om markens bärighet.
Då kan man kontakta kommunens plan och byggkontor.

Undvika framtida fuktproblem

Genom att göra en ordentlig markundersökning kan du undvika framtida fuktproblem. En jord som
Det finns olika parametrar som påverkar hur stora problem du kan få. Det som är avgörande är

 • tomtens grundvattenförutsättningar
 • markens beskaffenhet

Markens beskaffenhet

Markens beskaffenhet är jätteviktig för att avgöra hur bärig marken är och hur lämplig den är för att bygga på, inte minst ur fuktperspektiv.
När det kommer till markens beskaffenhet spelar markens mäktighet in. Dvs hur ser kornstorleksfördelningen ut. En väldigt mäktig jord suger upp och kan lagra fukt. Det
Om marken är av matjord exempelvis måste man ta bort mer jord än om marken består av ren sand.

När du ska anlägga en platta på mark är det viktig att du tänker igenom ditt projekt noga.
Läs gärna vår kompletta artikel kring att gjuta en betongplatta på mark här.

Räkna ut grävkostnad

Vad kostar det att gräva för platta på mark

Kostnaden för att gräva beror delvis på hur djupt du ska gräva och vad du ska gräva för. Det vi menar är att du har olika kostnader för att gräva för en husgrund för

 • gjuta en enkel betongplatta för pool
 • gjuta en platta på mark för en normal villa
 • gjuta för Attefallshus eller friggebod
 • gjuta en betongplatta som grund för en källare

Vad kostar det att gräva för pool

De prisuppgifter vi har för en betongplatta för pool för en 4×8 meters pool är mellan 25 000 kr till cirka 50 000 kr. Så stor kan prisskillnaden vara. Och då är detta bara grävningen. Schaktning kan tillkomma. Vi anser att detta är en rätt stor del av kostnaden och du kan säkert få ett bra pris om du letar runt ordentligt.

Då gräver du för en pool som är 1.5 meter djup.

Vad kostar det att gräva för platta på mark för villa

När du ska gräva för en platta på mark för villa så varierar det givetvis kraftigt beroende på en mängd olika saker.
En platta på mark är sällan kvadratisk men här använder vi ett exempel på 10×10 meter. När du ska gräva ut för denna grund så behöver du gräva ner till 55 cm. Detta om du ska ha 300 mm cellplast.

Packad matjord som grävs upp tar mycket plats

När du gräver upp för en betongplatta så är det viktigt att veta att matjorden som du gräver upp luckras upp ganska mycket. Därmed tar jorden upp mycket plats på tomten.
Ofta väljer ägaren att köra bort denna jord för deponering.

Glöm inte deponeringsavgiften

Deponeringsavgiften är inte försumbar när du ska gräva och vill bli av med jorden.
Man betala olika mycket i olika delar av landet. Man betalar också per ton.
När man ska deponera är det därför bra att kontakta närmaste soptipp där man tänker lämna jorden och fråga om de tar emot .

Var rädd om din tomt

Om du är rädd om din tomt när grävmaskiner ska komma åt att gräva på din mark så finns det lösningar för det.
Läs mer om dessa här.

Hur djupt behöver du gräva för din husgrund

När man börjar gräva för en husgrund så är oftast markförhållandena okända för grävaren och mark/tomt ägaren.
Det gör att man kan inte vet hur mycket matjord, sten och andra obehagliga överraskningar som väntar i marken.

Vad kostar återfyllnaden

Denna artikel fokuserar enbart på pris för gräva platta på mark.
Vill du veta vad det kostar att återfylla med grus och liknande för en platta på mark som ska grusas upp – se här.

Totalkostnaden består av flera delar

Vi kommer i en mängd artiklar gå igenom vad det kostar med de ingående delarna i att anlägga en husgrund. Följ med oss och kom med feedback till oss om du inte tycker det stämmer.

Uppdelning av kostnader

 • Arbetskostnader
 • Materialkostnader
 • Etablering och transportkostnader
 • Overheadkostnader

Arbetskostnader

Att beräkna arbetskostnaderna för att gjuta en platta är en viktig del av kostnadsestimeringarna.
I detta ingår.

Materialkostnader och inhyrningskostnader

Att beräkna materialkostnaderna beror mycket på storleken på husgrunden. Här följer olika parametrar som påverkar grundens materialkostnad.

 • Grävmaskin
 • Timmar pump => m3 betong
 • Omkrets
 • Grundpaket
 • VA-ledningar
 • Dräneringsrör
 • Radondukar
 • Makadam
 • Extra makadam
 • Betong + extra betong
 • Markduk för infiltration
 • Markskydd

Etablering och transportkostnader

Storleken på grunden påverkar inte direkt hur stora etableringskostnaderna blir. Dvs en mindre grund får en högre procentuell etableringskostnad eftersom samma kostnad gäller men för mindre mängd arbete. Det kan handla om att se till att det finns grävmaskiner på plats, el och eventuellt vatten som kan användas för byggnationen.

 • Etablering o transport
 • Etablering av grävare
 • Frakt av betong med betongbil/pump
 • Transport makadam
 • Frakt av grund

Overheadkostnader

 • Projektledning
 • Projektkoordination
Vi får många frågor om vilka verktyg och maskiner som behövs för att gjuta en betongplatta. Observera att vi inte är grundbyggare utan även vi lär oss hela tiden. Därför tar vi gärna emot tips på hur denna artikel kan utvecklas.

Vi kommer täcka in gjututrustning men också tunga fordon.

 • Grävmaskin
 • Sloda eller asfaltraka
 • Glättare
 • Stavvibrator
 • Omformare
 • Vibrobalk inklusive elvinsch
 • Murlåda
 • Spännare
 • Monteringsstöd
 • stakkäppar
 • najtång
 • bultsax
 • måttband 30 meters
 • vattenpass
 • snöre / profiltråd
 • vinkelslip
 • rotationslaser
 • stativ till laser
 • spade
 • padda
 • spett
 • tumstock
 • spritpenna
 • timmermanspenna
 • bågfil
 • morakniv
 • fogsvans

Grävmaskin

Det finns många olika typer av grävmaskiner. Vi ger rådet att egentligen inte blanda sig i valet av grävmaskin. Det är för proffsen att bestämma när vilken maskin ska användas till vilket projekt. Men vi utgår ju ifrån att ju mer du kan om ditt kommande projekt desto bättre så vi tar ansatsen att fördjupa oss i detta också – men som sagt – låt proffsen bestämma även om vi skrivit något annat.

Sloda eller asfaltraka

Med slodan så jämnar man av betongen grovt efter att betongen lagts innanför kantelementen. Processen kallas för rivning.

Glättare

Glättning görs antingen för hand eller med en glättare. Målet är att få en fin yta på betongen innan den stelnar.
Glättning av betongytan sker efter rivningen.

Stavvibrator

En stavvibrator har till funktion att få bort luften inne i betongen innan betongen stelnar. Genom att göra det skapas en betong med bättre hållfasthet.
Olika vibratorer passar för olika betongdensiteter och tjocklekar på betongplattan. Det finns elektriska och roterande stavvibratorer.