Betongsten är utformade som block av betong som man kan använda för att mura med.

Grovbetong kallas ofta den betong man använder för utfyllnad. Kan exempelvis användas vid grundläggning, då ofta mot berg eller morän.

Lättbetong är en betongtyp med lätt ballast. Det gör att densiteten minskar vilket också gör betongen lättare.

Betongplatta är golv eller bjälklag i betong som ofta innehåller armering.

Tretong är ett varumärke för en betongtyp med sågspåns inblandning.

Stålslipad betong är betong där ytan glättats med roterande stålskivor innan den härdat klart. Detta för att få en jämn yta.

En viktig del av byggbranschen är säkerhet. Här finns det mängder av fiffiga byggmaterial som underlättar säkerheten. Det är viktigt att hela tiden tänka på byggsäkerheten på ett bygge. Den 1 januari 2009 började ändringar att gälla i arbetsmiljölagen och i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete, den s.k. AFS 1999:3. De nya reglerna täcker in hur samordningen och ansvarsfördelningen under byggförloppet ska bedrivas.

Skydd för fall är livsviktigt

Gällande byggsäkerhet är det absolut fall som är den vanligaste orsaken till dödsfall och olyckor på byggarbetsplatsen. Här är reglerna solklara – risken för fall ska vara förebyggd i form av skyddsräcken. Skyddsräcken, korgar eller plattformar där man kan jobba eller ställningar ska användas där så behövs. Om nivåskillnaden är två meter eller mer så behövs dessa skyddsanordningar. Om det finns uppstickade armeringsjärn man kan falla på så ska skyddsanordningar upprättas för nivåskillnader än 2 meter. Det är viktigt att skyddsräcken är hållfasta och tillräckligt höga. Höjden varierar men om det är normalt skyddsräcke räcker c:a 1 meter. I speciella fall kan det behövas högre räcken. Om det är svårt att upprätta räcken eller plattformar ska personlig fallskyddsutrustning användas. Det är viktigt att utrustningen är ordentligt utformad, annars kan t.ex. ett midjebälte medföra livshotande skador på inre organ om man ramlar ner från en hög höjd och fastnar i linan p.g.a. rycket. En säkerhetssele insydd t.ex. i en väst fördelar krafterna bättre.

Rostfri armering används framförallt i konstruktioner som utsätts mycket för korrosion attacker, t.ex. broar över saltvatten. Det uppstår alltid sprickor i oarmerad betong där saltvatten kan tränga in.

Rostfri armering

Brokantbalkar med vanlig armering brukar hålla cirka 30 år. Merkostnaden för en kantbalk som har rostfri armering ligger på 200-300 kronor metern.
Det ska jämföras med att reparationer kanske kostar 8 000-12 000 kronor per meter inklusive trafikstörningar.
När skyddet mot korrosion i aggressiva miljöer är ett nödvändigt krav använder man rostfria nät som är den
beständigaste armering som finns. Näten görs av en homogent rostfri tråd, och kan tillverkas i olika format.

Armering av betong kan ha olika konstruktioner med olika syften. De är
– Slakarmerad betong
– Spännarmerad betong
– Fiberarmerad betong

Slakarmerad betong

Slakarmerad betong armeras med armeringsjärn. Slakarmering kallas det när armeringsjärnen inte spänns innan konstruktionen belastas till skillnad från spännarmerad betong. Det är vanligt med slakarmerad betong när man gjuter på byggarbetsplatsen.

Spännarmerad betong

Det finns två typer av spännarmerad betong.
Förspända konstruktioner är vanligt förekommande vid exempelvis elementtillverkning. Konstruktionen består i att armeringen spänns före gjutning och efter att betongen hårdnat släpps spänningen. Då vill armeringen krympa till ursprunglig storlek vilket förhindras av betongen som får en tryckspänning. Prefabricerade element, tillverkade i fabrik, är ofta förspända.

Efterspända konstruktioner är vanliga framförallt vid platsgjutning och kännetecknas av att armeringen spänns efter gjutning, när betongen uppnått tillräcklig hållfasthet.

Fiberarmerad betong

Ett framsteg inom betongarmering senaste åren är att det Numera även är möjligt att blanda in fibrer av stål, plast eller cellulosa i betongen som då ersätter användandet av armeringsjärn. Man uppfyller en liknande funktion med fördelarna att känslighet för rostangrepp reduceras (vid icke stålarmering). Man får en lägre hållfastighet men man får den stora fördelen att det tidsödande arbetet med framtagning av armeringsritningar och montage av armeringsjärnen utgår.

Armeringsnät
Armeringsmattornas funktion i gjutningen av en betongplatta är enkel. Tryckhållfastheten i betongplattan är mycket högre än draghållfastheten. Armeringsmattornas funktion är således att ta omhand om spänningarna som uppstår inne i husgrunden fördela dem över betongplattan. Därmed fördelas lasterna och risken för sprickor minskar.

Stora mängder armering i betongplattan

Armeringsmattor utgör ofta den stora volymen av stål i en betongplatta. Till det används även armeringsjärn som används för flera konstruktionsdelar i betongplattan.

  • i hörnen av betongplattan där spänningarna är höga
  • i kantbalken

Montering av armeringen

Armeringsmattorna placeras ovanpå markisoleringen och hamnar på den nivån i betongplattan som är lämplig. Detta ordnas med så kallade armeringsdistanser.
Läggs med minst en rutas överlapp. 6 mm grov armering och maskor med 150 mm mellanrum.