Stenkista och dagvattenkassetter

Dagvatten kommer från nederbörd. Detta dagvatten behöver tas omhand och fler och fler kommuner ställer högre och högre krav på byggherren/husägaren att tänka igenom dagvattenlösningen vid exempelvis startmötet/tekniska samrådet när man ska bygga hus.
Denna artikels huvudsyfte är just att inte stanna bara vid att anlägga en stenkista. Fundera också på vart vattnet tar vägen sedan? Räcker markens infiltrationskapacitet till för att föra bort allt vatten från stenkistan?

Vad är en stenkista?

En stenkista är en vanlig lösning för att leda bort vattnet från hus som del i en dräneringslösning. Till en stenkista leder man både dagvatten och dränering. Normalt när man diskuterar en stenkista så syftar man på en stenkista gjord av sten för ändamålet att ta omhand om dagvatten. En stenkista har således inte någonting att göra med avloppet som exempelvis en dräneringsbädd kan vara (se exempel)

Konstgjord stenkista – dagvattenkasett

Precis som vid en vanlig stenkista så finns det andra lösningar som har samma funktion som en stenkista men mer effektiv. Då leds vattnet från ner till en sandfångsbrunn där kassetterna placeras. Dessa för sedan med infiltration dagvattnet ner i marken och vidare ut till grundvattnet. Precis som ovan är det viktigt att se till att man tänker igenom hur vattnet förs bort.
Dagvattenkassetter väger lite och är därför behändiga att hantera samt enkla att installera. Ofta så använder man inte bara en dagvattenkassett utan ett helt batteri av dem. Antalet bestäms av hur stor yta tak/tomt man ska dimensionera kassetten för. Denna omsätts till volym som dimensionerar kassetten.

När man använder en dagvattenkassett behöver du inte gräva upp lika mycket av tomten. Det gör att din dagvatteninfiltration blir billigare totalt sett om man använder mer effektiva dagvattenkassetter istället för traditionell sten. Med tanke på att det är dyrt att gräva kan det vara värt att överväga att köpa dagvattenkassett istället för att anlägga en stenkista och ändå faktiskt spara pengar. Kolla upp det variefall.

När du börjar att sätta ut vart du vill gräva för din dagvattenkassett så är det en bra ide att placera ut dagvattenkassetten där du vill gräva ner den. Markera sedan vart du tänker gräva genom att markera med en spade.

Utkastare och stuprör mm är viktig del i helheten

Kom ihåg att mycket av dagvattnet fångas upp av husets tak och ska sedan ledas bort till en stenkista, dagvattenkassett , dagvattenbrunn eller ett dike.
Genom att regelbundet tömma dessa rännor och utkastare motverkare du problem med huset.

Varför stenkista istället för kommunalt dagvattensystem via dagvattenbrunn

Många kommuner har idag underdimensionerade VA system. Speciellt när det kommer stora mängder nederbörd vilket det ju gör regelbundet. En del kommuner tillåter därför inte att regnvatten leds ut i den kommunala dagvattenledningen. Istället vill kommunen att man ska ta omhand om vattnet lokalt och utnyttja den naturliga infiltrationen i marken.
Detta är ett av de mest kostsamma investeringarna för en kommun och kostnaderna för redan ansträngda kommuner kan bli astronomiska när man ska renovera uttjänta vatten och avloppsnät inklusive reningsverk.
I framtiden kommer det att bli ännu viktigare att skydda och förlänga livslängden på dessa tillgångar. Därför blir det allt viktigare att man ser till att dagvattnet stannar på tomten där det dagvattnet faller för att sedan infiltreras till grundvattnet. Genom att man lokalt tar hand om vattnet så avlastas reningsverken och avloppsnäten genom att dagvattnet kan föras bort från nätet. Dagvattnet behöver ju inte renas och därför avlastas avloppssystemet dramatiskt vilket förlänger livslängden på avloppsnäten och reningsverken. Det är dessutom så att det är en mycket dålig idé att koppla dagvattnet till avloppet eftersom man riskerar att få tillbaka vattnet via avloppet när dessa system svämmar över. Då kommer översvämningarna definitivt inte komma där man vill ha dem. Stenkista, av sten eller konstgjord, är således ett av de vanligaste, mest ekonomiska och mest praktiskt genomförbara lösningen för att lösa detta problem.

Frågor och svar om dagvattenbrunnar
Här är frågor jag har fått tillsänt mig om dagvattenbrunnar.

Stenkista ett bra alternativ för LOD – lokalt omhändertagande av dagvatten

En stenkista är ett bra alternativ för att ta hand om dagvatten lokalt (s.k LOD). På ett hus så kommer det ju fantastiskt stora regnmängder sätt till ytan om det regnar mycket. Har du varit med om ett skyfall och bor i hus så vet du att fullständigt stormar vatten genom stuprören. Det gör ju att man behöver relativt väl dimensionerade stenkistor om man inte ska föra bort dagvatten via det kommunala dagvattensystem. Så här kan man då ha dagvattenrör som då tar vattnet från huset och för bort det till stenkistan. Dimensionen på dem här rören ska vara 110 mm.

En stenkista kan påverka vattenflödet

Genom att installera en stenkista så styrs vattenflöden på din tomt. Vatten tar den enklaste vägen och finns det utrymme dit vattnet enkelt kan rinna så rinner det dit. Gravitationen gör sitt så att säga. Därför är placeringen viktig. Ifrån denna punkt kan du sedan med fördel leda bort vattnet till ett dräneringsdike eller liknande. Tänk på att du vid lutande sluttningar och sutteräng med grannar som ligger nedanför kan få en påverkan på vattenflödet som gör att du kan behöva ha en dialog med grannarna. Försök göra dessa projekt i samråd med grannarna.

Ekonomiskt bra lösning – mindre grävning

Ofta är en stenkista en ekonomiskt bra lösning om man exempelvis inte vill gräva upp hela tomten för att lösa bortförsel av en tillbyggnads dagvatten. Om man har en tomt där man exempelvis har en dagvattenbrunn på ena sidan av huset och sedan lägger en tillbyggnad på andra sidan av huset så kan man vilja slippa kostnaden och strulet med att gräva upp hela tomten för att komma åt dagvattenbrunnen. Då kan det vara enklare att anlägga en stenkista i anslutning till tillbyggnaden.

Vart tar vattnet vägen sen?

Det är ganska logiskt att problemet med att förflytta bort dagvatten inte stannar vid konstruerandes av en stenkista. Man ska, oavsett om man använder vanlig stenkista, eller en konstgjord motsvarighet (dagvattenkasett) , låta vattnet föras bort genom infiltration eller på annat sätt föra bort vattnet från stenkistan. Det viktiga är att man har en plan för hur vattnet förs bort från stenkistan, om så bara att man undersökt markförhållandena och konstaterat att marken för bort vattnet på ett tillfredsställande sätt.

Det är viktigt att ha en plan för detta om infiltrationen är dålig. Detta är ett faktum i många marker där marken domineras av lera. Då fyller stenkistan i principen endast funtionen av att bli en damm. Dvs stenkistan klarar bara av att ta omhand om vatten ett tag tills den blir full. För att säkerställa infiltreringsfunktionen måste man se till marken där man bygger stenkistan. Markens permeabilitet (vattengenomsläpplighet) påverkar mycket och ser man till olika lermarker så har inte dessa marker en bättre infiltration än c:a 1 liter per dygn och kvadratmeter. Om man tar ett räkneexempel där det faller en nederbörd om c:a 0.01 l/kvm/s. Detta ger en kubikmeter vatten på så kort tid som 2,5 till 3 minuter för en tomt på c.a 500 kvm. Man behöver inte vara en matematik professor för att inse att en stenkista fylls på nolltid om man inte tänker igenom helheten. Vad händer sen?

Så om man ska anlägga en stenkista kan det vara bra att ha en plan. Vart ska vi leda bort stenkistans vatten någonstans? Några förslag

 • I många fall räcker en stenkista eller en dagvattenkasett. Börja därför med det men förbered för plan B. Dvs anlägg den enligt konstens alla regler (se stycke nedan) men förbered redan från början att kunna vidta ytterligare åtgärder utan att behöva gräva upp stenkistan
 • I plan B kan det ingå att forsla bort vatten till ett område som kan hantera detta. Exempel på dessa kan vara: slänt, koppla på det kommunala dagvattenledningsnätet, gräva avrinningsdike och eller breddavlopp. Förberedelser för detta kan vara att lägga dräneringsrör i den dränerande bädden. Denna markeras sedan så man lätt kan koppla på mot dräneringrören. Markera sedan på tomten så du lätt hittar dem ifall det blir problem. Dokumentera detta med en rudimentär ritning men gör gärna denna ritning så en normal person förstår vad du gjort. Det är synd om något du ansträngt dig för att fixa till inte sedan kan föras över till den nya ägaren. Faktum är att kan du visa på

Det finns ytterligare ett till problem med detta och det är att om infiltrationen inte är tillfredsställande så tar vattnet vägen där motståndet är minst. Tyvärr är den naturliga stället för vattnet ofta makadamen under platta på mark grunder. Så när man gjuter en platta på mark, och inte tänker igenom sin dräneringslösning så samlas det vatten där.

Dimensionering av stenkista för dagvatten

dimensionering stenkista

Ta hellre i och gör en lite större stenkista om du är osäker på förhållandena. Det har du igen när du utsätts för det där extrema skyfallet som mättar marken på vatten och som gör att stuprören bågnar. Då ångrar du inte dina nya stora stenkistor. Annars riskerar du att vid sådana tillfällen få ett underdimensionerat dräneringssystem där vatten trycks tillbaka in i dagvattenrören och snabbt gör att marken runt huset blir till pölar. Det finns inte heller vid dessa tillfällen en ingen dränering som för undan vattnet eftersom dessa dräneringsrör troligen också är ansträngda av all nederbörd.

Vid anläggande av stenkista bör du med andra ord ta med husets storlek och dess markförhållanden i åtanke. Det finns formler för hur man räknar fram en stenkistas volym. Vi anser dock att dessa är teoretiska och kräver ganska mycket av dig som ska använda dem. Av erfarenhet brukar en kista på 2 – 4 kubik räcka om markförhållandena är rätt (se ovan). Om man anlägger för liten stenkista är risken att vid häftig nederbörd så rinner vatten tillbaks in i dräneringen.

Dimensionen på dagvattenrören

dimension på dagvattenrör
Dimensionen på dem dagvattenrören är standard Ø110 mm eller Ø160 mm i diameter.
Frågor och svar om dagvattenkassetter och stenkistors dimensionering.
Här är frågor jag har fått tillsänt mig om dagvattenkassetter och stenkistors dimensionering.
 • Hur stor stenkista behöver jag ha
  Hej Micke Har just grävt upp från garagenerfarten (kanten av plattan utanför garaget) till dräneringsbrunnen som ligger 1,5 meter från huset ca 6 meter frångaragenerfarten. Så fort det regnar blir det en sjö utanför garageporten och ev ett dygn senar
  Läs mer
 • Storlek på stenkista?
  Hej Vi är en samfällighet som har återkommande problem med en översvämning på vändplats återvändsgata. Brunnen som står där avvattnar ca 400 kvm hårdgjord yta och består av ett betongrör (insidediam. 40 cm och 80cm djup). Vi behöver leda bort vattnet
  Läs mer
 • Vilken storlek på rör för dagvatten till stenkista
  Hej på dig, Ska bygga om mitt hus och huset jag vill leda bort dagvattnet till en stenkista. Vilken storlek på rören tycker du vi ska ha för vårt dagvattenrör Hej Gunnel, När man bygger bygger ett hus eller bygger till så behöver byggprojektet hanter
  Läs mer

Hur bygger man en stenkista eller anlägger en dagvattenkassett

Oavsett om man använder en dagvattenkassett eller en traditionell stenkista så är principen densamma.
 • Undersök markens beskaffenhet där stenkistan ska anläggas.
 • Gräv ut för stenkistan/kassetten. Ha ordentligt med extra utrymme för dränerande material, både under vid sidan och över stenkistan. Minst 10 cm åt alla håll.
 • Planera för plan B, dvs ifall stenkistan inte räcker och infiltrationslösningen inte är tillräcklig.
 • Anlägg en dränerad grusbädd som bas. Du kan använda makadam, dräneringsgrus eller tvättad singel. Jag har förkärlek för makadam annars men här kan det vara bra med singel som inte är lika ”vasst” som makadam och därmed inte har samma åverkan på markduk och ev kassett. Vid stenkista så spelar det mindre roll.
 • Anlägg stenkistan
 • Geotextilduk
 • Fyll på med dränerande material

Frågor om dagvattenkassetter och stenkistor

Här är frågor som kommit från olika besökare rörande dagvatten och stenkistor.

 • Stenkista 2 -hus
  Hej Micke! Vi ska bygga två nya bostadshus bredvid varandra på lerig mark i Uppsala. (Postglacial lera med låg genomsläpplighet) Ska vi bygga en gemensam större stenkista till båda fastigheterna eller separata? Fördelar/ Nackdelar? Vi hade tänkt saml
  Läs mer
 • Gammal stenkista
  Hej, vårt hus byggdes 1973 och då grävdes även en stenkista. Vårt fråga är hur länge är en stenkista fungerande? Kan man behöva gräva om en stenkista? Vår granne som ligger längre ner i sluttningen har fått problem m vatten på sin tomt och menar att
  Läs mer
 • Fyllning kring avloppsrör till stenkista
  Hej, jag skall gräva ner nya stenkistor för att ta hand om dagvattnet från stuprören. Jag blir dock inte klok på vad jag skall fylla med kring avloppsrören. Hört allt från att bara lägga ner rören på jämn botten och fylla på med jord till olika skikt
  Läs mer
 • Bygga egen stenkista
  hej ska gräva upp 2 sidor av en liten villa och ska dra dräneringsröret ner från hus knuten ner cirka 20m till en stenkista med makadam och fiberduk runt lindad…min fråga är att kan jag göra en stenkista 2-3kbm av stora stenar mellan 10-30 cm i
  Läs mer
 • Stenkista med plastbackar
  Hej Anders, har förstått att det finns färdiga stenkistor som ser ut plastbackar. Eller fungerar makadam likabra? mvh Anders Hej Jag älskar makadam. Funkar. Men då måste man ha koll på hur mycket volym sten man behöver osv. Det har jag inte koll på i
  Läs mer
 • Frågor om garageuppfart
  Vilken sorts sten/grus/makadam etc samt hur djupa lager rekommenderar du att välja: – under en betongplatta ca 50kvm med 200m isolering och kantelement? – runt plattan dvs där dräneringsslangen skall ligga? – på en garageuppfart som
  Läs mer
 • Påverkar en stenkista vattenflödet
  Hej Jag har en kraftigt sluttande bergstomt (hörntomt) där den inre hörnan av tomten är lägsta punkt. I den hörnan finns idag en ganska vattensjuk gräsmatta. Snett nedanför min tomt ligger grannens tomt, ca 7-8 meter nedanför. De har själva problem m
  Läs mer
 • Konsultation om vattenavrinning och dagvattenbrunn
  Hej! Jag är ute efter konsultation i fråga om vattenavrinning/brunn. Problemet är en konstruktion från 50-talet i en KML skyddad byggnad. Vi behöver hitta en ny lösning eftersom brunnen täpps till av nedfallande löv, kvistar, m.m. och vattnet har ing
  Läs mer
 • Stenkista för värmepump
  Hej, Jag tänker installera en luft-vatten värmepump. Då behöver jag leda bort kondensvatten från utedelen, som kommer stå bredvid garaget. Tänkte mig att leda ner det i en stenkista. Hur stor och djup behöver den vara? Kan stenkistan placeras bredvid
  Läs mer
 • Skilja på dagvatten o dränering?
  Hej, Jag har rivit och byggt nytt hus på samma plats. Gjorde en mindre separat stenkista för dräneringen. Till dagvattnet använde jag den befintliga stenkistan som fanns för det gamla huset. Fick detta råd av byggaren. Ganska självklart att göra så o
  Läs mer