Det är väldigt stor skillnad på att bygga ett hus på berg om man jämför med att bygga ett hus på plan mark. Därför är det viktigt att man ser över alternativet som finns i konstruktionsprocessen så att man får ut mesta möjliga av sitt husbygge.
För att huset ska stå på jämn mark måste man oftast jämna ut berget innan man börjar bygga huset så att det står på en så slät yta som möjligt. Detta är väldigt svårt att göra själv och man får oftast anlita någon som kan spränga i berget och på bästa sätt göra det möjligt att bygga ett hus på det. Det är ingenting man bör göra själv om man inte har full kunskap inom sprängning.

När man ska utföra grundläggning på berg så har man flera val. Man kan antingen välja plintgrund, platta på mark eller krypgrund. Beroende på typ av byggnad och typ av berg som man ska bygga på och karakteristikan för den tomten. Vi ska här gå igenom hur man ska tänka när man ska välja vad man bör ha för strategier beroende på vilken typ av berg och hus man ska bygga.

Berg är bästa undergrunden

En husgrund som byggs med rätt förutsättningar på berg kan i princip inte sätta sig. Berget rör sig inte. Marken sätter sig därför inte. Men det är viktigt att man förstår bergets form och utformning så man inte bygger berget utmed en skarp sluttning. Då är berget INTE en perfekt undergrund utan tomten där huset ska stå behöver terasseras. Det kan man göra på olika sätt som beskrivs i denna artikel.

Beräkna ungefärlig kostnad

Plintgrunden för bergiga tomter

Det är heller inte fel att utvärdera om plintgrunden kan vara ett alternativ. Jag är mycket positiv till betongplattan som typ av husgrund. Men för just krångliga bergiga tomter kan det vara ett bra alternativ.

Det blir ofta också mycket mer prisvärt eftersom undergrunden är mycket stabil och sprängning kan undvikas.

Tomten – spränga eller terassera?

Många förknippar bergig tomt med behovet av sprängning. Om berget och tomten förhåller sig på ett sånt sätt så att man kan terrassera på berget så behöver man nödvändigtvis inte spränga. Dvs det är inte säkert att man behöver terrassera, speciellt inte om berget är ganska platt, lutar svagt eller har svackor som går att täcka igen med dränerande material och sen bara bygga rakt på. Men ofta behöver man, på grund av en liten lutning på berget terrassera så att man får en jämn tomt. Det betyder att ena delen av huset ligger bergigt högre än andra delen av huset och då behöver man se till att huset inte glider längsmed med berget.

Terassera med L-stöd

Då terrasserar man vanligen med L-stöd, om man vill ha en platta på mark. Den terrasseringen behöver ju då sitta ihop med berget och på något vis förankras med berget, ofta då med att man borrar ner armering och gjuter ihop ett L-stöd eller liknande direkt på berget. Ihop med en bra dräneringslösning kan man säkerställa att huset inte får vatten som rinner ner mot huset. Om man däremot har en tomt med väldigt brant berg, stenbumlingar eller andra hinder så krävs det ofta att att man spränger på tomten.

Terassera genom att mura på berg

Många väljer att istället för att köpa L-stöd så murar de direkt på berget. Man förankrar med armeringen och kan gjuta en pågjutning på berget för att få en bra betongyta att påbörja murningen. Sedan kan man mura sin terasseringsmur från denna murvänliga yta.

Packa det dränerande materialet

Sen packar man det dränerande materialet. Det gäller oavsett om man har sprängt eller terrasserat tomten.Även på en tomt med normalt berg med ojämnheter så behöver man använda dränerande material som jämnas till. Om det är tillräckligt platt så går det bra att lägga ut dränerande material som man jämnar till ovanpå berget. Då ska man ha 10 cm dränerande material under betongplattan och 20 cm under kantbalken. I princip så blir ju det 20 cm under hela betongplattan eftersom att det är på berg man ska bygga sin betongplatta på. På vanlig mark behöver man 10 cm under betongplattan och 20 cm under kantbalken men eftersom berget inte har naturlig jord så blir det i praktiken 20 cm dränerande material.

Pris för grundläggning och material för grunder

Om du är intresserad av att veta mer om priser för grunder och dess ingående beståndsdelar >> klicka här.

Vanliga problem vid grundläggning av hus på berg

Grundläggning på berg har ett antal problem områden.

  • Hur man jämnar till husgrunden så det går att bygga där
  • Hur man bygger i sutteräng om det lutar för mycket pga nivåskillnader i berget med omgivning
  • Hur man löser vattenavrinning
  • Hur man motverkar sprickbildning pga vibrationer i berget
Hur minimerar man då påverkan från dessa yttre faktorer.

Utjämning av marken för husgrunden

Man kan givetvis jämna av allt genom att spränga bort berg och jämna ut med singel och makadam men det är dyrt att spränga. Man kan därför fundera på att gjuta ett antal plattor i olika nivåer.
Om man planerar in det tidigt redan från början kan man få väldigt fräcka hus med små nivåskillnader både invändigt med små trappsteg samt små trappsteg utvändigt som trollar bort nivå skillnader.

Betongplatta på mark som är bergig

Det finns många som väljer att bygga en betongplatta på mark trots att man har en bergig tomt. Ofta i sutteräng.
Beroende på hur huset ska ligga i förhållande till huset så är det olika mycket jobb som behöver göras. Faktum är att berg är den bästa undergrunden du kan ha. Hus på berg (rakt under) sätter sig sällan. Men det man INTE vill är att grunden ska glida utmed berget. Allt däremellan är en gråzon. Hur mycket står huset rakt på berg kontra på berg som sluttar.

Sutterängtomter

När man ska gjuta husgrunder för sutteränghus är det viktigt att man löser vattenavrinning. Det kan flöda riktigt stora mängder vatten nerför ett berg vid nederbörd och vid snösmältning. Se därför till att gräva ner dräneringskanaler eller liknande ovanför huset som leder bort vatten på ett kontrollerat sätt. Det är svårt att få fram väggen mot berget när huset väl står där om man får fuktskador. Delar av ett sutteränghusets grund är därför att betrakta som en källargrund. En källargrund behöver ha en fullgod dränering och det gäller även för sutteränghus.
Att bygga sutteränghus är också en utmaning i sig eftersom det ofta kräver att man bygger i olika nivåer och får två våningsplans laster på vissa delar av husgrunden inklusive betongbjälklag mm och ett våningsplans laster på andra delar av huset. Det blir ofta därmed flera betongplattor som ska gjutas. Men tomter är dyra idag och det är idag framförallt i storstäder där marken är värdefull vanligt att man bygger på tomter som förut ansågs för branta.

Läs mer om husgrunder för sutteräng här

Vattenavrinning och rörelser i berget

Om man redan från börjar ser till att konstruktionen kan hantera dessa problem kan man lugnt bygga sina hus på berg utan problem. Som vanligt med alla husgrunder är dräneringen avgörande. I dräneringen ingår anläggningen av mark med hög genomsläpplighet av vatten. Det kan vara att huset grundläggs på en bädd av sprängsten eller väl packad makadam. Då får marken en förmåga att ta upp rörelser i marken och därmed kan sprickbildning minimeras samtidigt som vattnet rinner igenom och dräneringsrören får chansen att föra bort vattnet. Det går att grundlägga en platta på mark på detta sätt. Men även grundläggning med krypgrundelement är möjligt.

Stötta upp huset

Även om man gör ett bra sprängjobb betyder det inte att man kan få exakt den jämnhet man vill ha. Därför måste man nästan alltid bygga ett hus uppe på ett berg på något ojämn mark. Det innebär att man måste komma på någon lösning för att stötta upp huset på de delar som är lägre än andra. Metoderna för att göra detta på bästa sätt är otaliga, så det bästa man kan göra är att rådfråga någon kunnig inom ämnet. Är man inte proffs på husbygge bör man för övrigt inte försöka bygga ett hus på ett berg själv. Det bästa man kan göra är att anlita en byggfirma eller ta hjälp av någon man vet har de nödvändiga kunskaperna.

Frågor och svar om grundläggning på berg

Vi får löpande frågor in till oss om grundläggning på berg. Här är de frågor som är relevanta för berg och grunder.