En mycket viktig del av beslutet att välja grundtyp och tillvägagångssätt för din grundläggning är att bestämma hur grundsockeln på huset ska se ut. Det gäller inte minst när du ska bygga till.

Olika höga socklar och dess användning

  • Hög grundsockel – hus med källare
  • Hög grundsockel – sutteränghus
  • Låg grundsockel – villa direkt på betongplatta
  • Något högre grundsockel – hus på krypgrund

Hög grundsockel – hus med källare

Hög grundsockel är naturligt för hus med källare.

Källare gjuts ofta på en betongplatta och har sedan väggar som bär upp våningsplanet ovanför. Dessa väggar har ett marktryck på sig på delar av väggen. Den resterande källarväggen blir därmed en grundsockel. Detta gör att dessa hus ofta har trappor utvändigt som behövs för att ta sig in i huset.

En källare dräneras oftast när man bygger dem.

Läs mer om grundläggning för källare här.

Hög grundsockel – sutteränghus

Hög grundsockel är naturligt för hus som ligger på en sutterängtomt.

Ett sutteränghus liknar en källare men skiljer sig också på flera sätt framförallt utseendemässigt. Byggtekniskt är det relativt likt förutom att ett sutteränghus behöver dräneras lite annorlunda eftersom bara delar av huset ligger under mark. Speciellt de delar av huset som ligger under mark behöver dräneras extra väl eftersom huset ofta har ett mer utsatt läge med vatten som rinner ner mot huset från slänten ovanför.

Läs mer om grundläggning för sutteränghus här.

Låg grundsockel

Låg grundsockel är naturligt för hus som byggt på mark som INTE sluttar alltför mycket och där man byggt på en betongplatta normalt.

Betongplattans grundsockel bygger normalt bara någon decimeter. Man kan till viss del jämna ut vissa ojämnheter i mark genom att variera grundelementens höjd och därmed göra betongplattan i samma höjd trots att marken lutar lite grann.

Man kan också gjuta flera betongplattor i olika nivåer om tomten lutar. Men då får man ofta en problemställning med olika höga grundsocklar utmed huset som behöver hanteras ihop med fasaden.

Läs mer om grundläggning för betongplatta här.

Förhöjd grundsockel

Denna grundsockel är naturligt för hus som byggt på mark som INTE sluttar alltför mycket och där man byggt huset på en krypgrund normalt.

En krypgrund har ett utrymme under huset som är ventilerat normalt sett. Då får man en något högre grund än för en platta på mark.

Läs mer om grundläggning för krypgrunder här.

Välja grund för tillbyggnader

När man ska bygga till så behöver man anpassa tillbyggnadens grund så den passar med det befintliga huset. Grundsockeln är en av de problemställningar man behöver tänka igenom vid en tillbyggnad.

Läs mer om grundläggning för tillbyggnader här.

Frågor vi fått från besökare rörande tillbyggnader och att välja grund

Frågor om att välja grund för en tillbyggnad