Krypgrunder används fortfarande i Sverige idag. Tekniken används framförallt för färdigtillverkade sk modulhus då man kan bygga huset i fabrik och sedan bär huset över krypgrundsbalkarna med så kallat bärande bjälklag. Krypgrunden är den grund som använts längst bland de grunder som fortfarande används och som erbjuder en isolerande grund. Plintgrunden har också funnits länge men är en oisolerad grund. Idag finns det bra isolerade krypgrunder som inte har de historiska fuktproblem som krypgrunden förknippats med. Mycket spännande alternativ börjar också komma som bygger på krypgrundstänket men som helt eliminerat möjligheten för fukten att komma åt känsliga delar i konstruktionen. Denna grundtyp kallas för hybridgrunden.

Källa: Tjällden AB – krypgrunder

Vanliga grunder i Sverige och utmanarna

Krypgrunden är en av de absolut vanligaste grunderna idag för befintliga hus. I nyproduktion används grundtypen fortfarande. De grunder som man kan vara aktuella när man vill ha en isolerad grund är
 • Uteluftsventilerad krypgrund med isolerade grundbalkar. Denna teknik möjliggör en gott klimat i kryputrymmet då isoleringen gör att temperaturomslagen, som är det stora problemet i krypgrunder idag, blir mindre dramatiska och temperaturen (om ditt hus är uppvärmt) inte riskerar att bli farlig fuktmässigt. Denna artikel är skriven med denna som utgångsval.
 • Uteluftsventilerad krypgrund med dåligt isolerade grundbalkar. Dessa grunder lades mycket på 70 och 80 talet. Tekniken har skapat stora fuktproblem för husägare och är inte att rekommendera. Det finns de som fortfarande applicerar denna grund men då krävs avfuktare i kryputrymmet samt eventuellt ytterligare åtgärder. Du får då ofta en grund som fungerar men enligt mig är det konstigt att använda denna teknik som kräver avfuktare när det idag finns alternativ utan som kostar ungefär likamycket. Avfuktningen i sig är inte problemet, men dels är det ytterligare ett underhållsobjekt på huset men avfuktaren drar dessutom el samt har förknippats med andra problem, såsom att de kan bli varma och tillsammans med cellplast (vanlig markisolering inne i krypgrunden) utgöra en brandrisk. Jag ogillar tekniker som skapar symptom som man måste lösa. Bättre att inte ha problemen alls.
 • Inneluftsventilerad krypgrund. Denna teknik har blivit ganska populär. Men tekniken kräver också väldigt mycket av den som bygger. Tekniken blir också oftast dyr eftersom du bygger ihop husets ventilationssystem med grundens. För en uteluftsventilerad lösning har du två olika ventilationssystem, ett för grunden och ett för huset. Genom att bygga ihop dem skapas stora krav som blir dyra att uppfylla. Denna grund kräver mer eller mindre att man bygger ihop grunden med huset vilket gör den mer komplex. En av de stora fördelarna med krypgrunden är att man just kan bygga upp krypgrunden för sig och sedan bygga huset för sig (i fabrik). Då kommer huset på färdiga bärande bjälklag från fabrik och då blir dessa hus ofta mer kostnadseffektiva. Har man då en inneluftsventilerad grund så tappar man lite av poängen då den är så dyr. Men om man har ett genomtänkt ventilationssystem som man kopplar på och har bra isolerade grundbalkar så fungerar denna teknik utmärkt.
 • Platta på mark. Marknadsledaren i Sverige idag är platta på mark, även kallad betongplatta på mark, eller bara betongplatta. Läs mer om denna teknik här.
 • Hybridgrunden. Hybridgrunden anser jag vara en av de mest spännande som hänt på många år inom marknära byggande och samtidigt genialist enkel i sin konstruktion. Man kan generalisera det grovt och säga att det är en blandning mellan betongplattan och krypgrunden, därav namnet.

Utmanaren till krypgrunden – hybridgrunden

Denna spännande teknik har precis släppts av vår samarbetspartner Tjällden AB. Lösningen är en blandning av krypgrunden och betongplatta på mark tekniken. Man kan säga att man har en krypgrund med isolerade grundbalkar med ett kryputrymme som man fyller med cellplast.
Grunden är således INTE en krypgrund eftersom kryputrymmet fyllts med cellplast, samt är för lågt för att få kallas för kryputrymme.

Läs mer om denna teknik här.

Materialval – Grundbalkar, leca eller grundelement?

grundbalkar
Krypgrunder är enklare att lägga än en betongplatta och lämpar sig speciellt för hus som är prefabricerade då de ger huset en grundbalk att stå på som lämpar sig extra bra för hus med färdiga bjälklag.
Krypgrunden utgör en mycket stabil och kostnadseffektiv grund. Tidsåtgången och komplexiteten är mindre. Krypgrunder har haft ett dåligt rykte då många hus har fått fuktproblem med denna typ av grund. Om man använder isolerade grundelement och motverkar markfukten på ett effektivt sätt så är krypgrunden ett mycket intressant alternativ som fått en rejäl uppsving de senaste åren inte minst av kostnadsskäl.

När lämpar sig krypgrunder bäst

Krypgrunder är en vanlig grund. Det finns dock vissa förhållanden när krypgrunder är speciellt lämpliga

 • En krypgrund lämpar sig extra väl när man bygger hus i fabrik och dessa kommer till byggarbetsplatsen med så kallade fribärande bjälklag. Därmed finns det ett bjälklag som bär över grundbalkarna.
 • När man är ute efter lösningar som ger snabba och torra grundläggningar. Det kan därmed vara ett mycket bra val för ett hus där man inte vill gjuta en sula, exempelvis för tomter som ligger illa till för en betongbil.
 • Hus som byggs på plintar har ofta samma konstruktion med bjälklag och då kan krypgrunden oftast användas.

Funktionen som behövs för ditt hus eller tillbyggnad avgör vilka lösningar som lämpar sig för din husgrund (om du inte valt bort platta på mark). Ska du bygga en krypgrund som ska användas under perioder då det är kallare ute så rekommenderar vi isolerade kantelement som när de är utplacerade bildar en grundbalk.

Grundelementen för husgrunden är betydligt mer kompakta och tål laster som inte grundelementen för platta på mark klarar av. De är därmed att betrakta som grundbalkar. Grundelementen är ofta gjutna i ett stycke där cellplast gjuts in med fiberarmerad betong. Konstruktionen blir mycket stabil och är byggd för att undvika det som krypgrunder är ökända för, nämligen fuktproblem. Med grundelementen med cellplastkärna får man en isolerad husgrund som leder till att man inte får problem med fukt i krypgrunden. De kan dessutom kombineras med till exempel fuktskyddande markisolering av cellplast och/eller plastfolie för förhindrande av markfukt att tränga upp i kryputrymmet.

Krypgrundens konstruktion

Krypgrundens konstruktion skiljer sig mot betongplattan på flera sätt. De stora skillnaderna är

 • Grundbalkar inklusive bärlinor tar upp all last
 • I princip ingen gjutning behövs på plats
 • Mindre markarbete då enbart bärlinorna och grundbalkarna behöver markarbete och inte hela grundens yta

Var försiktig med oisolerade krypgrunder

oisolerad krypgrund
En oisolerad krypgrund är en riskkonstruktion. Konstigt nog används den fortfarande av ledande hustillverkare och problemet med dessa krypgrunder motverkas av en så kallad krypgrundsavfuktare. Att idag, med all känd vetenskap om oisolerade krypgrunder fortfarande bygga krypgrunder på detta sätt anser jag vara konstigt. Med enkla ISOLERADE grundbalkar (se bild i intron ovan) så kan man undvika dessa problem. De kostar lite mer men skyddar mot fuktproblem för många många år (om inte grunden är jättefuktig pga högt grundvatten eller nåt liknande).

Krypgrunden är grundbalken – helt enkelt

Processen för att bygga krypgrunder skiljer sig endel jämfört med att gjuta en betongplatta – se här.

Processen ser ut på samma sätt men skiljer sig åt i hur grundbalken tas fram. Funktionen hos grunden är också olika. Men den största skillnaden mellan de olika grunderna är hur man integrerar vattenburen golvvärme i grunden. I betongplattan gjuts golvvärmen in i grunden medans vattenburen golvvärme läggs ovanpå krypgrundsbjälklaget om man vill ha vattenburen golvvärme ihop med krypgrunden.

Krypgrunden för tillbyggnaden

Många vill bygga ut sitt hus och har en krypgrund. Då kan det vara ett alternativ att välja krypgrund som grund, eller så väljer man en betongplatta. Det som spelar in är givetvis hur hög grundsockeln är. Det är normalt inte ett problem att möta en krypgrundens lite högre sockel med en lite högre betongplatta om man bara är noga med att ersätta ventilerna så ventilationen i grunden fortfarande är god.

Läs mer om tillbyggnad med krypgrunder här.

Läs våra frågor som vi fått historiskt kring detta ämne.

Konstruktion torpargrund – ritning för krypgrunden

Konstruktion torpargrund - ritning för krypgrunden
När man ska bygga sitt hus så kommer huset ge upphov till olika laster. Lasterna från huset ska då tas upp av krypgrunden. Därför är det viktigt att du från din grundleverantör får ritningarna för just ditt hus. Det gäller att dimensionera grundbalkarna i grunden så att man tar upp alla laster. Du får också ett rekommenderat grundläggningsdjup baserat på vart i Sverige du bor. Du kommer även att få en grundritningskarta
som visar hur grundbalkarna ska placeras i grunden. Du får också en ritning som visar i vilken ordning man då ska montera grunden när man väl är levererad till byggplatsen. Du får även diverse passbitar som gör att man får en heltäckande grund.

På senare tid har det dessutom visat sig att ritningarna behövs för att man ska få igenom sitt byggprojekt genom bygglovsprocessen. Man behöver komma in med ritningar till kommunen vid olika tidpunkter. Några av dem ritningarna kräver kommunen redan vid bygglovet och vissa vid byggsamrådet. Konstruktionsritningar brukar komma in vid byggsamrådet, men just för grunden så har vi sett en ökande tendens att vissa kommuner kräver det redan vid bygglovet. Konstruktionsritningarna brukar vara en genomskärning av grunden, på en grundbalk och hur isolering mm placeras i förhållande till grunden. I krypgrundsfallet är det ganska enkelt, det är en golvbjälklag och sen står väggen på bjälklaget.

En konstruktionsritning med grunder behövs också tas fram när det är punktlaster som ska tas upp inne i huset. I fallet med krypgrunder så bärs lasterna inne i huset upp av balkar inne i grunden. Det finns därför ett behov att ha en grundritning som visar hur hjärtbalkarna går inne i grunden samt hur dessa grundbalkar placeras ut även inne i krypgrunden. Detta eftersom att man inte bara har grundelement för en krypgrund på ytterkanterna utan även inne i grunden och dessa balkar kallas för hjärtbalkar. Ritningarna för en torpargrund ska visa var dessa hjärtbalkar ska gå. Man bör både mot den kontrollansvarige och mot sin byggare kunna svara upp mot att lasterna som huset genererar kan tas upp av krypgrunden.

Genomför en markundersökning – grundundersökning för din krypgrund

markundersökning - grundundersökning
Innan du bygger din krypgrund är det viktigt att du undersöker marken du ska bygga på.
Det är här som geoteknik kommer in i bilden. Det handlar om att undersöka förutsättningarna att bygga på en viss mark eller berg, Det gäller att ta reda på vilka laster som marken klarar av.

Annars riskerar du

 • tjälskador om du inte tagit bort tjälfarlig jord och grävt ner till tjälfritt djup
 • sättningar i grunden då grunden inte står på mark som har en tillförlitlig bärighet

Läs mer om mark- och grundundersökningar här.

Utmätning inför markarbetet för krypgrund

Utmätning inför markarbetet för krypgrund
Det är väl investerad tid att göra utmätningen av husgrunden ordentligt. Detta har du igen flerfaldigt senare. I första skedet är det inte lika viktigt som i senare skeden utifrån att kunna gräva rätt. MEn innan du kan påbörja grundläggningen behöver du få grunden utsatt av kommunen och du behöver ofta betala för denna process. Att då ha förberett så mycket som möjligt kan inte vara fel.

Här följer en sammanfattning av de olika stegen som man bör följa som förberedelser för att få till markarbetet på ett bra sätt.

 • Varför uppmätning. För att mäta ut var krypgrunden ska grundläggas så behöver man mäta ut den ordentligt. Flera gånger om man ska vara exakt. Om du vill förbereda detta för grundläggaren kan du göra ganska mycket själv.
 • Verktyg för uppmätning. Du behöver egentligen inga high tech instrument även om de underlättar givetvis. En lasermätare gör det enklare men det räcker med några bräder, hammare och några spik samt en miniräknare.
 • Måtta ut hörnen. Genom att måtta ut hörnen på grunden så kan man få till ett bra förarbete för schaktningen. Det är enklast att börja med hörnet som är enklast att mäta ut relativt din tomts disposition. T.ex. kan du börja med det hörnet som står närmast ett befintligt hus eller något annat du kan placera ut utofrån bygglovet.
 • Säkra räta hörn. Genom att säkra så du får till räta hörn blir det enklare att få till alla måtten rätt. Du kan använda en matta, lasermått eller många andra verktyg för att säkra räta vinklar. Finn något som ger dig en rät vinkel så du får räta hörn.
 • Mät ut sidorna på grunden. . Du behöver nu måtta ut sidorna på krypgrunden. Med ett långt måttband och någonting rakt så kommer man långt, men även här hjälper en lasermätare givetvis. I avsaknad av ett sådant instrument så kan man använda exempelvis plankor för att få ut den ungefärliga riktningen. Slå sedan ner nästa bräda där hörnet ska stä och måtta ut den exakta positionen med en liten spik på brädans kortända.
 • Kontrollmät diagonalen. Genom att kontrollmäts diagonalerna i din uppmätta husgrund så kan du vara säker på att din utmätning är exakt. Här är elkationen om glömt hur man räknar fram den. sida12 x sida22 = diagonalen2. Genom att ta roten ur summan av de båda sidorna i kvadrat får du diagonalen. Ofta får man mäta om sidorna denna någon gång innan måtten stämmer helt.

Markarbete för krypgrunder

Markarbete för krypgrunder
Precis som när man ska gjuta platta på mark så har man ett stort markarbete framför sig när man ska lägga sin krypgrund. Men när man ska bygga en krypgrund så skiljer sig markarbetet från en platta på mark jämfört
med krypgrunder på ett fundamentalt sätt.

Grundläggning är till stor del ett jobb för grävare. Det är relativt stora schaktmassor som ska bort. Försök tänka igenom denna process innan arbetet påbörjas så du kan ta omhand om endel av schaktmassorna lokalt.

Markarbetet för en krypgrund skiljer sig inte nämnvärt från att gjuta platta. När du ska gräva ut för din krypgrund så behöver du ha en duktig grävare. Det är viktigt att grunden blir helt rak. Det är förvissor något du kan rätta till senare med det dränerande materialet, men inte hur mycket som helst. Det är därför vår erfarenhet att just vid utgrävningen av lite större grunder, eller även små grunder nära befintligt hus så är erfarenhet guld värd.

Schakta bort jorden ner till tjälfritt grundläggningsdjup

Schakta bort jorden ner till tjälfritt grundläggningsdjup

Det ena är då att man bara har behov av att gräva ner till tjälfritt djup där grundbalkarna ska stå. Man gräver alltså ut med en grävskopas bredd ungefär, runt grunden centrerat där grundbalkarna ska stå, ner till tjälfritt djup. Med en platta på mark behöver du gräva den hela totala grunden där betongplattan ska anläggas. När man då gräver ut för krypgrunden så behöver du bara göra det där grundbalkarna ska stå. Det är alltså en ganska stor skillnad i mängden schaktmassor som skapas från grävningen. Även grundläggningsdjupet är annorlunda än för platta på mark. Det gör att krypgrunder faktiskt kan bli billigare i markarbetet.

 • Förbered byggplatsen och undvik bråk. Grävmaskiner är tunga och lämnar spår.
 • Vart ska jordmassor mellanlagras. Du behöver förbereda ganska stora ytor där jord kan mellanlagras. T.ex. genom att höja marken några decimeter på väl valda ställen på tomten kan man trolla bort ganska många ton jordmassor.
 • Hur undviker du skador på vägar och uppfarter.

Dränerande material till husgrunden

Schakta ut dränerande material makadam till husgrunden
Gruset man behöver för att lägga en krypgrund är ett material som ska vara dränerande. Materialet behöver vara singel, dräneringsgrus eller makadam. Genom att ha dränerande material intill och under husgrunden passerar vattnet förbi grunden utan att bindas av marken. Därigenom undviker man stora bekymmer med framtida fuktskador som kan kosta stora summor att komma till rätta med.

Dessutom är det helt avgörande att använda dränerande material om man vill undvika problem med tjäle. Tjäle uppkommer i mark som binder vatten. Detta då vatten expanderar när det fryser. Därmed expanderar mark som binder fukt och tjälskador blir ett problem.

Sen behöver man givetvis väga av så att hela grunden (när den väl ska ställas ut) står i våg så att grundbalkarna som står mitt i grunden är i våg med grundbalkarna längs med ytterväggarna. Man kan se det som bärlinor eller grundbalkar i ytterkanter av väggarna och sen har man då bärlinor som mer eller mindre tar upp laster inne i huset. Det som är specifikt för markarbetet som sker innanför grundbalkarna är ju att här kommer det vara plusgrader, dvs det kommer aldrig finnas tjäle som går ner i marken under huset. Därför behöver man inte gå ner till tjälfritt djup.

Grundelementen som ska placeras ut på bädden av makadam vägs av så de är på en nivå så att man får en grundsockel som är på rätt nivå över marken. Vid schaktningen läggs stor vikt vid att gräva upp så att man på ett bra sätt kan åstadkomma en god dränering (se nedan) och förbereda för avlopp och vatten. Förbered också för eventuella stenkistor och eventuellt kommunalt dagvatten.

Krypgrund i sluttning

Precis som med en betongplatta så behöver en krypgrund en plan tomt för att utföra grundläggningen. Så man behöver jämna ut höjdskillnader på tomten innan man kan utföra grundläggning med krypgrundstekniken.

Frågor vi fått rörande krypgrund i sluttning
Här är de frågor som är relevanta för krypgrunder som ska byggas på sluttande tomt.

Dränerande material – vårt val är makadam

makadam är vårt val

Dränerande material är en viktig del av den totala dräneringslösningen.
Efter markarbetet och grävningen så fyller man upp med dränerande material. Det är en skopa bred som vi beskrivit ovan som ska fyllas med dränerande material, förslagsvis makadam. Så även mängden dränerande material är mindre för krypgrunder vilket gör husgrunden billigare totalt sett.

Det exakta måttet på en skopa kan ju variera så kontrollera med din grundleverantör det exakta måttet. Jag rekommenderar att man återfyller med makadam eftersom det ger en väldigt bra undergrund. Anledningen till det är att makadamen i sig tar upp höga laster i sig. Makadamen fördelar alltså lasterna effektivt i förhållande till exempelvis singel. Jämfört med makadam med singel så fördelar makadamen lasterna ut i bädden och låser fast sig själv. Makadamen är sprängsten vilket gör att de har vassa kanter som gör att får låsningseffekter inne i bädden ju mer last makadamen utsätts för. Bädden tar därmed upp högre laster på en given yta än andra dränerande material. Summa summarum så rekommenderar jag då makadam för grundläggning av krypgrunder, när det då kommer till dränerande material.

Läs mer om dränerande material här.

Avlopp en stor fördel med krypgrunder

En mycket stor fördel med krypgrunder är att avloppet kan dras på ett mycket enklare sätt än vid platta på mark. Med en inspektionslucka och en nedgång inifrån huset så kan man enkelt inspektera krypgrunden och vid behov laga och renovera avlopp mm i krypgrunden. Vid renoveringar där man exempelvis vill flytta badrum så blir omdragningar av avlopp och liknande aldrig så stort projekt som vid platta på mark. Det beror tillvis del också på vilket bjälklag man valt.

Dränering av krypgrunden

Vi har skrivit en artikel om dränering av husgrunder. Se där för mer information. Den har skrivits så att den är relativt oberoende av om du ska lägga en krypgrund eller en platta på mark.

Köpa färdiga krypgrund element vid nyproduktion

köpa krypgrund
Idag finns det väldigt enkla system du kan använda för att sätta krypgrunden.

Den bästa grunden är enligt oss en krypgrund som ger dig en välisolerad krypgrund. Vi har inte hittat så många leverantörer som uppfyller dessa villkor. Här är en leverantör, men det finns säkert fler. Leta upp flera du har några att jämföra emellan. Hittar du någon ytterligare leverantör som är duktiga på just krypgrunder vänligen kontakta oss så utvecklar vi denna artikel.

Frågor och svar om dränering och krypgrunder
Här är de frågor som är relevanta för krypgrunder rörande dränering.

 • Dränera krypgrund
  Hej, Ska bygga ett fritidshus på ca 60 kvm och har några frågor angående grunden. Tänkte gräva ut (frostfritt antar jag?) för att lägga dräneringsrör
  Läs mer

Utplacering av grundelementen

Av kostnadsskäl väljer vi att utgå från isolerade grundelement i denna artikel. Det finns också leverantörer av balkar men vi de vi jobbar med har lätta isolerade element som inte kräver dyra kranbilar för att få allt på plats. Lecablock är även det en lösning. Men då behöver man mura upp grunden vilket tar tid. Vi är helt enkelt nöjda med våra element som ger både en bra isolering i krypgrunden och ger en enkel montering. Att placera ut dessa grundelement är därför mycket enkelt då de lätt kan bäras av en ensam person. Istället för att visa hur utplacering och montering går till så läs dessa instruktioner och monteringsanvisningar för grundleverantören. Man följer oftast enkla instruktioner från leverantören som märkt produkterna vilket gör det enkelt att placera ut dem längs skissen. Det är viktigt att man följer skisserna eftersom krypgrundens utformning måste dimensioneras utifrån de lastberäkningar som grundleverantören oftast gjort.

Utplacering av bärlinor för hjärtvägg

Det är viktigt att grunden bär de delar inne i huset som skapar stora laster. T.ex. en hjärtvägg.

Här är frågor som berättar lite annars vad som kan hända.

 • Hjärtvägg felplacerad
  Hej, Min far har ett sjödalshus från 72 där hjärtväggen är felplacerad så golvet buktar upp ca 5cm längs med hela huset. Vi behöver råd om hur vi kan
  Läs mer

Ventiler och ventilgaller

Grundelementen har förberetts med så kallade ventilöppningar på ett genomtänkt sätt. Detta för att ventilationen ska bli optimal inne i krypgrunen. Ventilgaller som medföljer grundpaketet monteras fast i de grundelement som förberetts för ventiler. Det är viktigt att man har ventilation, samtidigt får den inte vara för hög (som plintgrunden) för då får man risk för både tjäle och en dålig värmeekonomi.

Uteluftsventilerad krypgrund med inspektionslucka

Den här artikeln är skriven utifrån uteluftsventilerade krypgrunder. Ventiler i krypgrunden ser till att husgrunden inte får stillastående luft inne i krypgrunden som skapar fuktproblem.

Den uteluftsventilerade krypgrunden bör ha en inspektionslucka.

Krypgrundsavfuktare

En krypgrundsavfuktare behövs normalt inte om man har isolerade grundelement. Men lägger man en krypgrund med balkar av leca eller liknande är det bäst att installera dessa redan från början.

Inneluftsventilerad krypgrund

En inneluftsventilerad krypgrund tar inte in luft utifrån genom ventiler utan ventileras med hjälp av inneluft istället. Krypgrunden måste då givetvis vara helt tät.

Hustillverkare och andra som använder krypgrunder

Smålandsvillan
Smålandsvillan bygger hus som använder krypgrund som grundtyp. De använder en inneluftsventilerad krypgrund. Smålandsvillan ingår i samma koncern som Myresjöhus som använder platta på mark. Grunden är mycket speciell och kräver en grund som kräver specialutbildade entreprenörer.

Älvsbyhus
Älvsbyhus levererar sina hus komplett med krypgrund. Krypgrunden är oisolerad och levereras därför alltid med krypgrundsavfuktare.

Moelven
Moelven tillverkar lösningar för byggnader såsom förskolor, flyktingförläggningar mm och kommer som färdiga moduler. Då lämpar sig krypgrunden extra väl.

Flexator
Flexator tillverkar lösningar för byggnader såsom förskolor, flyktingförläggningar mm och kommer som färdiga moduler. Då lämpar sig krypgrunden extra väl.

Golvbjälklaget

Vill man ordentligt skydda sin krypgrund från fuktskador så bör man se över sin krypgrundskonstruktion som har en genomtänkt lösning för golvbjälklaget. Golvbjälklaget i sig är inga konstigheter.

Ångspärr under spånskivan

Om du har en uteluftsventilerad krypgrund och huset ska vara uppvärmt (den vanligaste kombinationen) så ska du använda 0,2 mm åldersbeständig plastfolie under spånskivan men ovanför golvbjälklaget.

Här finner du frågor och svar som relaterar till att ha en ångspärr vid nyproduktion av uteluftsventilerade krypgrunder.

Finns regler kring kryputrymmets höjd?

En bra fråga jag fick nyligen (du finner den här under) så var frågan ställd om det finns några regler för hur hög ett kryputrymme måste vara.

Enligt Tjällden AB, som levererar krypgrunder så är 600 mm vanligt förekommande men det finns för villamarknaden inga regler kring just höjden annat än konstruktionsmässigt. Däremot finns det förskolor och liknande krav från arbetarskyddsstyrelsen på högre höjd av arbetsmiljömässiga skäl.

Här finner du frågor och svar som relaterar till att höjden på kryputrymmet.

 • Höjd i ny krypgrund
  Hej, Finns det någon branschstandard om minsta mått mellan makadam och trossbotten i nybyggda krypgrunder? Boverket säger ju att krypgrunden skall var
  Läs mer

När behövs radonskydd till krypgrunden och vad kostar det

Idag används radonskydd alltmer. De som bygger nytt hus tar det säkra före det osäkra och satsar på att skydda sitt hus från radon. För 10 000 kr kommer man väldigt långt när det gäller radonskydd. Jag gillar radonduk eftersom den för mig är enkel att förstå och inte kräver ”kraftig ventilation”. Dvs en krypgrund ska kunna fungera med sin befintliga ventilation. Då kan man checka bort radonrisken för huset.

Radonduken är också en garant för att få bort markfukt, eftersom den effektivt stoppar all form av gas att läcka upp från marken in i grunden.

Kompletta materialpaket till husgrund av typen krypgrund

När du letar efter ett komplett paket till din krypgrund ska du leta efter

Förenklar flytt av hus

makadam är vårt val
När man bygger med krypgrundsbalkar och sedan ställer dit hus med bärande bjälklag så möjliggör det att man kan på ett enklare sätt flytta detta hus. Nu kostar det att flytta ändå. Beror mycket på hur huset byggts upp. Men man bygger inte aktivt ihop huset och grunden (som man gör med betongplattan) utan man kan flytta huset för sig, och faktiskt även grunden om man använder kantbalkselement. De väger cirka 60 kg styck.

Plastfolie läggs ut på marken

makadam är vårt val
För att förhindra att fukt tränger in i grunden ifrån marken lägger man ut en plastfolie. Jag ser också helst att man isolerar grunden på marken också med cellplastisolering. Det är extra viktigt att hindra fukten från att tränga in i krypgrunden om grunden är oisolerad.

Frågor och svar om krypgrunder

Vi får löpande frågor in till oss om krypgrunder. Här är de frågor som är relevanta för krypgrunder.

 • Krypgrund eller hybridgrund för träbjälklag
  Hej Micke. Ska bygga fritidshus, typ ladhus, ca 6×12 meter i ett plan på åkermark. Platt mark, mkt svag lutning. Kommunalt v/a. Ingen golvvärme,
  Läs mer
 • Grundblock i badrumsutbyggnad?
  Hej. Ska låta bygga ut ett rum som ska bli badrum. Fungerar det med lecablock i torpargrund? Har jag förstått rätt att det inte isolerar tillräckligt
  Läs mer
 • Grund nytt fritidshus
  Hej! Läser o läser allt på internet och till slut blir det nästan så att man är beredd att ge upp nya projekt. Blir för mycket information – väl
  Läs mer
 • Bygga krypgrund
  Hej, Skall Bygga ett hus med Kryprund. Undrar hur Mycket eller hur djupt man skall gräva ur. Många som pratar om frost fritt, Hej Stig , Du ska gräva
  Läs mer
 • Vad innebär grundmur
  Ska bygga en grund till ett modulhus. Ser begreppet grundmur lite här och var – vad innebär det? Hej Ronny, De flesta huskonstruktioner leder ti
  Läs mer