grundbalk modulhus

Det är sällan som lagstiftning påverkar byggindustrin så mycket som just nu.
Det gäller allt från förändringar i ROT-avdrag, förändringar avseende bostadslån –  och nu lagstiftning som kräver att kommuner ska kunna ta emot och ge bostad till nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd. Detta för med sig att kommunerna omgående måste bygga nya bostäder. Lösningen för att snabbt få fram färdiga bostäder är så kallade modulhus.

Vilken grund lämpar sig till modulhus?

Vi har tidigare skrivit om att den klassiska krypgrunden nu upplever en ny renässansperiod. Anledningen är att krypgrunden lämpar sig extremt väl för just modulbyggda hus som nu blivit ”heta” i bostadsbristens Sverige.
Modulhus levereras nämligen som färdiga husmoduler som var och en bärs upp av ett bjälklag. Balkarna på bilden (från Tjällden AB) är en lösning som lämpar sig att ställa ut modulhus på. Dessa kommer med ritningar för montering och bildar en grundsbalk för modulhus.

En annan anledning till renässansen för krypgrunder är;

 • Åtgärdande av fuktproblem  som tidigare krypgrundsvarianter haft, vilket nya isolerande lösningar nu effektivt åtgärdar. Endast dåligt isolerade krypgrunder med felaktig ventilation får problem. Detta kan således idag undvikas med isolerade krypgrundsbalkar.
 • Ökad miljömedvetenhet som lett till ett nyvaknat intresse för grunder med större mängd isolering istället för betong. Betong som innehåller mycket cement är nämligen extremt energikrävande att framställa. Detta talar alltså för krypgrunden, där mindre mängd betong krävs än till en betongplatta.

Stora byggföretag är vinnare

Självklart är byggbranschen vinnare av denna jakt på bostäder och det ökade byggandet. De stora tillverkarna av modulhus är de verkliga vinnarna, såsom exempelvis Moelven, vilket bekräftas av artikeln i Dagens Industri. Men även tillverkare av krypgrunder kan vi nu förutse en ljus framtid.

När används modulhus?

Modulhus kan användas till alla typer av byggnader men används ofta för följande:

 • Villor – vissa hustillverkare använder idag krypgrunder – Smålandsvillan och Älvsbyhus.
 • Byggnader som måste sättas upp mycket snabbt.
 • Skolor, men också andra typer av byggnader inom kommunala och offentliga sektorn.
 • Flyktingförläggningar.

Grundläggning av modulhus – hur går det till

Grundläggningen av modulhus följer vanligtvis följande grundläggningsmetodik;

 1. Bygglovsprocess
 2. Markundersökning
 3. Utsättning av grunden
 4. Markarbete
 5. Montering av krypgrunden

Markundersökning

Genom att tidigt undersöka marken på den planerade tomten/byggplatsen så får man klart för sig vad som behöver göras för att förbereda grunden.

Läs mer om markundersökning här.

Markarbete för modulhus

Det är viktigt att förstå varför man gräver för en grund. Det finns två huvudanledningar:

 1. Ta bort markunderlag som inte lämpar sig att bygga på.
 2. Komma ner med grunden i marken till önskad marknivå, så att grundsockeln inte blir för hög.

För krypgrunden så är det mindre markarbete som krävs än för platta på mark. Anledningen till det är att under en platta så måste man gräva bort hela plattan. För en krypgrund behöver man bara gräva en skopa bred längs kantbalken ner till frostfritt djup. Resten av ytan värms upp av huset och behöver inte grundläggas lika djupt. Risken för tjäle är därför mindre vilket leder till en minskad kostnad för grävningen.

Få bort mark som inte lämpar sig att bygga på

Eftersom man inte får bygga på så kallad tjälfarlig mark såsom matjord som binder mycket vatten, är det viktigt att få bort denna jord.

Kan man slippa markarbetet?

Ja, möjligen om man har en asfalterad yta eller liknande som man vet klarar av de laster som själva byggnaden innebär. I sådant fall kan man uppföra byggnaden på den asfalterade ytan. Oftast har man inför asfalteringen gjort i ordning marken så den inte är tjälfarlig.

Övrigt om förberedelser inför uppförande av hus

I övrigt finns många olika relaterade ämnen som vi behandlat här på https://www.husgrunder.com tidigare.
Här är ett axplock av frågeställningar och ämnen som du kan läsa mer om här

 • markberedning
 • schakta för grund
 • packa makadam
 • hur man lägger gruset jämnt och utjämning av tomten
 • spränga berg el snigeldynamit
 • val av dränerande material – naturgrus eller krossat dvs makadam
 • utplacering av dräneringsrör, dagvattenrör och vatten och avlopp inklusive dräneringsbrunnar etc
Grundsockel – alternativa höjder

På semitemporära byggnader så är det ofta helt acceptabelt att ha en högre grundsockel. Då behöver man inte gräva ner grundelementen utan kan ställa dem t.ex. ovanpå en asfalterad yta och sedan klä in dem i något snyggt material eller putsa dem.