En industrihall är både enkel och svår samtidigt. Själva betongplattan kan få stora punktlaster om man har höga och eller breda hallar.
Denna artikel går på djupet om vad du tänka på när du ska gjuta en platta på mark för din industribyggnad eller industrihall.

Här finner du prisexempel på ingående material för att gjuta en vanlig platta på mark. En industrihall skiljer sig förvisso men kan vara bra input till dina kalkyler.

Se denna artikel för betongplatta på mark som i stort gäller även för industrihallar och industribyggnader.

Hur skiljer sig en grund på en industrihall från normala grunder

Det som skiljer en grund på en industrihall från normala grunder är ju lasterna som en industrihall ger upphov till. Speciellt väldigt breda hallar behöver tänkas igenom extra mycket. Dessa hallar har sällan bärande element inne i hallen och detta gör ju att de pelare som går ner i betongplatta tar upp enorma punklaster. Det här gör att du får ett större behov av en konstruktör som räknar på arbetet. Detta enkom leder till att du har ett mycket dyrare förarbete med ritningar och liknande. Detta gör att grundens kostnader kan bli väsentligt mycket dyrare. Det är alltså framförallt spännvidden på hallen som avgör vilka typer av laster som varje pelare tar upp eftersom att ju större spännvidd du har desto mer takyta, desto större balkar behövs det. Detta väger ju mycket mer och därmed skapas det högre laster ner på betongplattans kantbalk.

Dessa aspekter gör att en industrihall ofta blir dyrare per kvadratmeter än en vanlig villagrund. Samtidigt så slås det också ut på fler kvadratmeter så att det ofta inte alltför dyrt per kvm. Men om man vänder sig till en grundleverantör innan man har tagit fram den slutgiltiga utseendet, så kanske man kan använda standardkonstruktioner för hallen. Detta gör att du inte behöver en konstruktör eftersom grundleverantören med största sannolikhet redan har levererat till liknande industrihallar tidigare. Så ta därför kontakt med en grundleverantör så kan du kortsluta processen och därmed få en billigare grund.

Ritningar för industrihallen

Innan du påbörjar din industrihallsprojekt kan det vara bra att ta fram nödvändiga ritningar. Att beräkna lasterna på en industribyggnad kan ofta vara enkelt och rätt fram. Ta isåfall hjälp av din grundleverantör. Är lasterna mycket stora kan en konstruktör behövas men börja med att kontakta grundleverantören så kan de visa dig i rätt riktning. Att anlita en konstruktör kan vara relativt dyrt.

Speciellt för industrihallar

Det som är lite speciellt för industrihallar är att lasterna kan vara rätt så höga av konstruktionen i sig.
Det beror på att lasterna ofta tas upp av pelare av stål. Då får man rätt så höga punktlaster i ytterkanterna som grundleverantören behöver ge dig sektionsritningar för.

Markarbetet – schakta och gräva för industrihallen

Markarbetet i form av grävning och schaktning l är oftast ganska stora för en industrihal. Arbetet medför också oftast asfaltering. I övrigt kan du läsa artikeln om att gjuta betongplatta. Man kan dela in markarbetet i olika delar

  • schakta undan tjälfarlig mark ner till grundläggningsdjupet
  • lägg ut avloppsstammarna (se nedan)
  • lägg ut dräneringsrören och placera ut dräneringsbrunnarna och eventuella stenkistor och dagvattenkassetter.
  • schakta det dränerande materialet så att detta läggs över avloppet och dräneringslösningen

Markarbetet – vatten och avlopp

När du utför markarbetet så kan du gjuta in avlopp i plattan. Det kräver dock att du placerat ut avloppsstammarna i markbädden av dränerande material så att avloppsrören terminerar upp ur markbädden på de ställen där avloppen ska finnas.

Kantbalken

Som vi tidigare sagt i denna artikel så är lasterna som kommer ner på en industrihalls betongplatta betydligt större än för en vanlig villa. Det beror på bredden på hallen och tyngden av balkar och liknande inne i hallen. Dessa laster tas ju upp av kantbalken som måste förstärkas i de sektioner där lasterna från balken kommer ner. Så lasterna från balkarna och pelarna kommer ner i kantbalken som förstärks med extra armering, och betong. Man tar därmed bort en del av isoleringen.

Kantelementen ramar in plattan

Precis som för en villagrund så gjuter man betongplattan innanför kantelementen. Det som kantelementen måste införliva är att kantelementen (eller egentligen kantbalken) ska ta upp de speciella laster som en hög industrihall skulle kunna generera. Dessa punktlaster behöver hanteras.

Tjocklek på plattan för industrihallar eller byggnader

Punktlasterna på grundens betongplatta varierar utifrån hur hallen ska användas. Ska exempelvis mycket tunga fordon belasta plattan behöver man ta hänsyn till detta. Det kan exempelvis vid mycket höga laster behöva dubbelarmeras. Då krävs en tjockare betongplatta.

Golvvärme för hallen

Precis som för en villa kan man gjuta in vattenburen golvvärme i hallen. Det är i stort sett ingen skillnad jämfört med en villa.

Hur armerar du industribyggnaden

Armering i form av armeringsjärn och armeringsnät fyller funktionen av att ge industriplattan en bättre hållfasthet.
Du armerar enligt armeringsritningen. När du ska armera en gjuten platta för en industrihall finns det några saker som sticker ut jämfört med en villagrund.

  • Precis som i villagrunder armerar man även kantbalken med armeringsjärn. Dimensionerna på armeringsjärnen och mängden till viss del kan variera beroende på lasterna från industrihallen.
  • Armera grundplattan utifrån punkt och linjelasterna. En industrihall har ofta men långt ifrån alltid laster som är större än villagrunder.
  • Om du har mycket höga laster på industrihallens platta. Måste hela plattan klara samma last. Exempelvis ett mycket tungt fordon skulle kunna klara av att köra på husgrunden, men måste detta fordon kunna köra överallt. Hur viktig är flexibiliteten av att kunna köra överallt stå sig i förhållande till kostnaden. Genom att låsa planlösningen så kan man minska kostnaden väldigt mycket på bekostnad av hur flexibel man i framtiden vill att grunden ska vara.
  • Handlar det om höglager eller inte. Höglager kan även om man inte lagrar så tunga saker skapa rätt stora punktlaster. Om hyllan ett höglager består av står på 4 ben exempelvis så delas samtlig last på just denna hylla ut över 4 punkter. Lagras det 4 ton på en sån hylla och du har 4 ben så fördelas lasterna på dessa 4 punkter dvs ett ton punktlast. Det kan vara rätt mycket på en yta som en gånger en decimeter. Där behöver du armera extra. Men genom att välja en hyll lösning som distribuerar ut lasterna mer jämnt över golvet så kan lasterna fördelas ut över en större golvarea. Tänk igenom denna typ av överväganden innan du gjuter plattan så du inte överarmerar. Det blir väldigt dyrt, speciellt om hallen är lite större.

Gjuta betonggolv för industrihall

Tjockleken på betongplatta för en industrihall är ofta detsamma som för villagrunder, om det inte är så att man behöver dimensionera industrihallen utifrån att det är väldigt tunga föremål som ska vara inne i hallen. Det kanske kan vara ett höglager (se ovan), eller så är det väldigt tunga fordon som ska åka inne i hallen. Det kan också vara en mässlokal där man inte riktigt vet hur lasterna kommer att fördelas över tid och man vill ha lite spelrum. Man kan då både använda enkelarmerad betongplatta, men också dubbelarmerad som då kan behövas om man har mer än 10cm betongplatta. Tjockleken på en betongplatta beror alltså väldigt mycket av både korttidslaster av betongplattan och långtidslaster. Korttidslaster är ju sådana laster som kommer vara över tid. Typiskt är ett höglager där man vet att här kommer det att vara laster permanent. Korttidslaster är typiskt fordon som ska kunna åka över golvet och och sedan parkera på något ställe inne i hallen (som möjligen är förstärkt).
När du lagt din betonggrund får du ett betonggolv. Du kan slipa betonggolvet för att få önskad finish eller lägga ut ditt golv du önskar ovanpå husgrunden.

Måla betonggolvet

I dem flesta industrihallar så lägger man inget golv, utan man använder betongplattan som golv. Detta gör ju att man behöver behandla betongplattan för att den inte ska bli alldeles skitig och ska bli förstärkt. Beroende på vad hallen ska användas till så kan betongplattan slitas över tid och därmed kan till och med armeringen exponeras. Detta är ett vanligt problem för exempelvis stall. Där sliter hovar och hästarnas urin och avföring mycket på betongen som i slutändan leder till att armeringen blottläggs. Det får också till följd att man kan behöva jorda armeringen. I en industrihall så finns det flera olika typer av behandlingar
som man kan utsätta golvet för. Jag kommer länka hur du kan skapa ett starkt och tåligt betonggolv här.

Frågor och svar om industrihallar

Här kommer frågor och svar vi fått över tid som är relaterat till industrihallar.