Grundelementet eller kantelement som det också kallas, är en av många viktiga delar när det kommer till en husgrund. När man pratar om det är det ofta grundelement för betongplatta som man syftar på, men likväl kan det vara en benämning för krypgrundens grundbalksliknande konstruktioner. Kantelement kan ha olika höjder där sockelhöjden är avgörande.
Källa: Tjälldens Kantelement & Grundelement

Grundelement utgör grundens ytskikt

kantelement
Grundelementet är det som utgör kanten på en husgrund och det är på denna kant som man sedan vid gjutningen lägger ut isolering, armering och betongen. Det är just grundelementet och grundläggningen som syftar till att bära upp byggnadens laster och även skydda den mot både fukt och radon. Att använda grundelement är viktigt eftersom att det idag ställs höga energi krav på nya byggnader. Vanliga användningsområden när det kommer till grundelement är exempelvis villor, flervåningshus garage, radhus, fritidshus, förråd och industrihallar.

Olika typer av grundelement

Kantelement för garage
När man ska gjuta en grund finns det tre huvudsakliga typer av grundelement att välja mellan. Det finns flera men är bara olika varianter av dessa tre.
 • L-element
 • U-element
 • I-element
 • Element för höga socklar
Anledningen till att dessa grundelement har olika namn är framförallt för att de i genomskärning liknas ett L eller ett U.

L-elementet – möjliggör olika väggbredder

l element
Att använda ett L-element som grundelement är idag ett vanligt alternativ för att få en isolerande, tålig och även estetisk sockel när det kommer till grundläggning av en byggnad. Valet av denna typ av grundelement beror ofta på att byggnaden har en bredare kantbalk än vad ett U-element i vanligt fall tillåter.

Denna typ av grundelement har både en rygg och bas av cellplast, till skillnad från U-elementet som har två ryggar och en bas. Men anledningen till att många idag väljer att använda just L-element är på grund av att den klarar av höga laster och detta tack vare kantbalksbredden och tjockleken på betongplattan som man kan variera. Att kunna styra bredden på väggen anses vara ett flexibelt sätt att arbeta på när det kommer till byggnader. Grundelementet är beklätt med fiberarmerad betong och ofta är den gjuten direkt på själva grundelementet.

Nya kantelement är ofta mer isolerade

Kantelement med extra isolering

Det som kommit från 2017 och framåt är att man försöker minska mängden betong i kantbalken och öka mängden isolering. Det har gjort att man med samma hållfasthet får flera positiva effekter.

Dels minskar man betongmängden vilket gynnar både miljö och kostnader, dessutom ökar man grundens totala isolerande förmåga.

På bilden kan man se att L-elementet i detta fall har ett tjockare ”bas” av cellplast än tidigare kantelement. Man kan också uppnå samma effekt om man köper vanliga L-element och skär ut passande cellplastbitar som man sedan placerar inne i kantbalken. Problemet med detta är att man då måste skära befintliga cellplastskivor, eller särbeställa dessa. Då är det bättre att de kommer färdiga från fabrik.

U-elementet – för en standardiserad fast väggbredd

u element
Även U-elementet har fördelar och ett av de är att den fungerar som en form för själva kantbalken och därmed minskar risken för att betongen ska kunna glida emellan och lyfta cellplastskivorna när man gjuter. Ett L-element däremot agerar inte som en form och det innebär alltså att man måste vara mer försiktig när man gjuter en platta med den typen av grundelement. En annan fördel är att U-elementet har en fast bredd och är tillverkad på ett sätt för att man ska klara av att gjuta kantbalkar i olika standardbredder. Oavsett om man väljer ett L-element eller U-element har man normalt ett ytskikt av betong på den delen som bildar själva kanten på husgrunden. U-element har standardbredden 300 mm, men det finns även andra bredder. Vanliga användningsområden är exempelvis träfasader och putsade cellplastfasader.

Sockelelement – I element

Sockelelement
Idag är det även vanligt att man pratar om sockelelement och det man då menar är oftast kantelement. Förut var det en benämning på de grundelement som vi idag kallar I-element.
Detta grundelement är ett grundelement som bara isolerar sockeln. Den agerar INTE grundform i vilken man gjuter balken. Den är bara ”ryggen” på ett L-element kan man säga.

Pris för kantelement

När det kommer till kantelement kan priset se ganska olika ut beroende på höjd och kvalitet. Man får heller inte glömma att grundelement bara är en del av den kompletta grundlösningen och att det därmed är vanligt att man bokar hela grundlösningen allteftersom. Om man är osäker över sin konstruktion kan man följa länken nedan som med hjälp av olika beräkningar kan visa det ungefärliga priset.

Element för höga socklar

Det finns idag ett problem där man skulle vilja ha en mycket hög grundsockel, t.ex. vid tillbyggnader för källare. Där behöver man idag göra mycket speciella konstruktioner på plats som ofta inbegriper murning, en kompetens med stor brist idag.
Vår partner Tjällden AB har löst detta stora problem genom att erbjuda grundelement med mycket höga socklar. Exempelvis för tillbyggnader men även för andra tillämpningar.

Kantelement i olika höjder

Idag är det vanligt att kantelement tillverkas i vissa dimensioner. Beroende på vad det är för byggnad samt vilka behov man har, kan man få kantelement tillverkade i både önskad höjd och bredd.

Det finns dock en del faktorer som bestämmer vilka element som du vill använda. Detta beror på:

 • Om du har tänkt ansluta en tillbyggnad till ett befintligt hus. Vid detta fall är det viktigt att man ser till så att själva grundsockeln blir lika hög som det befintliga huset.
 • Det är också viktigt att jämna ut höjdskillnaderna. Det man då kan göra är att använda grundelement med olika höjd, för att gjuta två plattor i olika höjd och därmed få en sockel som är jämn.

Om man har en sluttande tomt kan det ibland kännas svårt att kunna genomföra markarbetet på så sätt att hela husgrunden får samma nivå. Det man då rekommenderas att göra är att gjuta betongplattor på olika nivåer. Man kan då behöva kantelement av olika höjd, eftersom att det blir en som en övergång mellan två betongplattor. Ett exempel är om man har en 2 decimeters höjdskillnad mellan två betongplattor. Kantelementens normala höjd är 400 mm. Därför behövs det i gränsytan mellan dessa två betongplattor en sida där kantelementen är 600 mm. Anledningen är för att den ska kunna rama in husgrunden på ett effektivt sätt.

Isolerade kantelement

Idag är det mycket vanligt att man använder isolerade kantelement för en platta på mark, det har nästan blivit som ett måste. Det man försöker göra är att minska mängden betong i kantbalken och istället öka med isolering. Trots denna förändring får man en lika god hållfasthet samtidigt som det medför flera andra positiva effekter. På ett eller annat sätt kan betongen, precis som många andra byggmaterial, påverka miljön. Därför kan en minskad betongmängd gynna såväl miljön som kostnaderna, samtidigt som det kan öka grundens isolerande förmåga.

När man använder isolerande kantelement pratar man om element som alltså har en cellplastkärna som är okänslig för fukt och som ger en fantastisk isoleringsförmåga, vilket innebär energisparande. Det är tack vare de isolerande kantelementen som husgrunden minskar sitt värmeläckage. Cellplaststommen gör så att kantelementen får ett bra u-värde och detta är nödvändigt för att själva kantbalken inte ska bli kall. Ett bra u-värde innebär också ett lågt värmeläckage.

Viktigt med rätt tillverkningssätt av kantelement

För att skapa betongytskiktet på ett kantelement finns det två olika tillvägagångssätt. Det första sättet är att man gjuter fiberarmerad betong direkt på cellplastelementen och det man då gör är att gjuta kantelementen till ett stycke. Dvs den fiberarmerade betongytskiktet gjuts på cellplasten.

Men flera tillverkare limmar istället på en betongskiva på cellplasten.

Valet mellan dessa två är lite tycke och smak.

Fördelen med de så kallade helgjutna kantelementen är att de löper mindre risk att släppa från cellplasten på själva byggplatsen. Vid arbete med lim mellan cellplast och den pålimmade skivan, kan det alltid finnas en risk för att betongskivan släpper.

Ett ytterligare viktig aspekt när det kommer till kantelement är att de har tillverkats av tillräckligt stark cellplastkvalitet och detta dels för att kantbalken kan väga ganska mycket, men också för att lasterna på kantbalken från huset kan bli ganska höga.

Bygga med kantelement

Vid utsättning av kantelementen utgår man alltid ifrån hörnen. Sedan är att viktigt med en noggrann mätning eftersom att man behöver mäta ut exakt var grundelementen ska stå. Vanligast är att man mäter ut diagonalerna för att sedan kontrollmäta de några gånger. Om man vid gjutningen av en grund utgår från ett bygglov är detta extra viktigt än om man skulle gjuta en platta för exempelvis en friggebod.

Kantelement för garage kan skilja sig – betongklack

Kantelement för garage
Det som kan särskilja kantelement för garage är två saker.
 • De kantelement som ska utgöra sockeln mot infarten av garaget kan behöva anpassas lite på plats eftersom bilen ska köra in och ut ”över” dessa kantelement. Man brukar kunna köpa till en förstärkning av denna del av grunden av grundleverantören.
 • Det finns speciella kantelement för de som vill ha ett garage som man kan spola av. Dessa kantelement har en förhöjd sockel (se bild intill) som gör att du får en betongklack som gör att husets syll inte ligger an mot betongplattan. Därmed utsätts den INTE för väta om man nu vill kunna spola av sitt garage.

Ersätter formgjutning av grunder

formgjutning grunder
Traditionellt sett så har man, och utomlands gör man det mycket fortfarande, formgjutit grunder. Då låter man betonggjutskivor ”rama in” grundens ytterkanter som man sen gjuter in kantbalken i. Sen kan man beklä sockeln med isolering, och sen putsa. Det är lite onödigt idag eftersom det finns färdiga pre-fabricerade kantelement att tillgå där slutprodukten blir billigare eftersom man inte behöver hyra formar, montera dessa, gjuta mot formarna (med kantelement gjuter man i kantelementet till en kantbalk) , isolera och sedan putsa. Allt kommer i ett.

Här har vi samlat generella frågor vi samlat på oss som rör formgjutning och kantelement.

Kantelementet är en viktig beståndsdel av betongplattan

Ett kantelement är en mycket viktig beståndsdel av betongplattan. Kantelementen har flera funktioner i en betongplatta

 • kantelementet har en cellplaststomme som isolerar kantbalken. Det gör att man inte får kalla golv vid ytterväggarna
 • kantelementet har fiberarmerad betongytskikt som gör att grunden får en grundsockel. Denna grundsockel kan putsas eller målas i valfri färg. Men den gör också grundsockel relativt stark mot stötar. Man kan dock inte slå hårt för då slår man igenom betongytskiktet och man får fula märken.

När använder man rörelsefog med kantelement
När man ska gjuta en platta för en utbyggnad så behöver man i övergången mellan tillbyggnaden och den befintliga grunden en rörelsefog.

En rörelsefog utgörs av en smal cellplastskiva som gör att husen kan röra sig lite i förhållande till varandra utan att man får sprickor i grunden.

Kantelement för gjuta betongplatta används som kantstöd och L stöd
När man ska gjuta betongplatta och vill ha en ram för grundläggningen, så kallade kantstöd så är kantelement ett utmärkt val.

Kantbalk med u-balk för grunden
En kantbalk som gjuts i ett u-element kallas också för u-balk och är grundbalken i en betongplatta. Den bär upp de laster som husets väggar genererar. Dessa måste dimensioneras inte bara utifrån husets laster utan även efter exempelvis snölaster vilka kan bli betydande.

Här har vi samlat generella frågor vi samlat på oss som rör kantelement och betongplatta.

Kantelementet för hus med källare

Här har vi samlat generella frågor vi samlat på oss som rör kantelement och hus med källare.

 • Färdiga grundelement källare
  hej ska bygga till mitt hus med källare Undrar om det finns färdiga grundelement för källaren? Hur bygger man upp väggen på plattan? /roger Hej Roger,
  Läs mer

Nyheter om kantelement

Här har vi samlat nyheter som rör kantelement.

Generella frågor om kantelement

Här har vi samlat generella frågor vi samlat på oss som rör kantelement.

 • Rekommendation l-element för husgrunder
  Hej Micke, Hej. Kommer att bygga till mitt hus och bygga ett större varmförråd i anslutning till denna tillbyggnad. Det befintliga huset är en betongp
  Läs mer
 • Billiga l-element
  Hej Micke! Du verkar ha bra kontakter inom grunder. Vart köper man grundelement (typ L-element) billigast. Mvh O Hej Olof, Jag samarbetar mycket bra m
  Läs mer
 • Hvilket formål tjener soclen
  Hvilke fordele opnår man ved at bruge soclen? Det er til et større drivhus. Hvad koster det til et grundplan på 24 kvardratmeter. Kan man ikke blot st
  Läs mer
 • Skillnad kantelement
  Hejsan Micke, Imponerande responstid måste jag säga. Du publicerar mycket innehåll varje dag. Jag blir förrvirrad när jag ska välja hur jag ska bygga
  Läs mer