Denna artikel handlar om att påla vid nyproduktion. Pålade grunder är komplext inte minst konstruktionsmässigt. Anledningen till det är att konstruktionen måste bära över pålarna.
Om du har mark du misstänker vara av sämre kvalitet, dvs bärigheten är låg, så är det extra viktigt att genomföra en markundersökning. Du blir ofta också ombedd av kommunen att utföra en markundersökning. Denna markundersökning ska berätta om huruvida du behöver genomföra en pålning eller inte. Om du sedan behöver påla din grund så faller oftast valen på betongplattan som bär upp grunden på ett bättre sätt än framförallt kortare balkar.
Balklösningar kan förekomma men måste då vara långa som bär ordentligt över pålarna. Vi går här igenom processen för pålning.

Vår kalkylator för beräkna pris på pålning

Beräkna cirkapris
Observera att priser ändras hela tiden. Vi får ofta kommentarer inskickade till oss på våra kalkylatorer och vi försöker justera värdena i våra formler hela tiden utifrån feedback vi får. Men vi kommer alltid ha diskrepanser mot verkligheten. Speciellt nu när det byggs mycket runt om i Sverige så kan det råda arbetskraftsbrist då duktiga företag är upptagna. Ta därför alltid dessa kalkylsiffror med en nypa salt.

Processen vid pålning av nya villor

Processen för pålning av husgrunder är komplex. Den ser ut ungefär såhär.

 • Steg 1: Markundersökning för att utröna vilka laster marken tål.
 • Steg 2: Lastnedräkning för huset. Denna handling behövs för att avgöra vilka laster huset genererar. Om huset laster skapar högre laster än vad marken tål så behövs en åtgärd. Antingen pålning eller kompensationsgrundläggning.
 • Steg 3: Pålplan behöver tas fram. Denna plan berättar vart pålarna ska placeras och hur många som behövs för att ta upp husets laster.
 • Steg 4: Pålning genomförs utifrån pålplanen och till angivet djup
 • Steg 5: Grunden konstrueras tillsammans med grundleverantören utifrån pålplanen

Här är frågor och svar som jag relaterar till processen för pålade grunder.

 • Kör Ni med stål pålar ?
  Hej ! Tänkte bygga ett litet Hall på 120kvm och Har mjukt Marken. Tänkte säta den på stål pålar. Går det och fixa detta? Mvh Martin Hej Martin, Jajamen. Stålpålar är det som är standard för den entreprenör jag använder Det pålas friskt i Sverige just
  Läs mer

När behöver man påla

när behöver man påla
En pålad grund används när marken är väldigt sank eller om det föreligger stora risker med den mark man har.
Här är exempel där risker föreligger som gör att pålning (alternativt kompensationsgrundläggning) rekommenderas:

 • En lös lera skapar nämligen alltid sättningar. Dessutom finns det risk att det sätter sig på vissa ställen och inte på andra, vilket medför differenssättningar och dem vill man inte ha. Om man vet hur lös leran är så kan man kanske räkna på om det går att grundlägga på leran i alla fall.

Här är frågor och svar kring när pålning behövs.

 • Behövs pålning?
  Hej, En geoteknisk undersökning visar för en tomt att marken, från marknivå, utgörs av 0,8m fyllnad, sedan 2,5m torrskorpelera, sedan 2.5m lera, därefter 2m friktionsjord och därefter berg. Grundvattennivån ligger på ca 2,5m djup från marknivå. Torrs
  Läs mer
 • Behöver man påla garage?
  Hej Micke! Vi är en familj som ska bygga hus och där den geotekniska undersökningen visat att vi behöver påla husgrunden. Nu vill vår markentreprenör även påla garageplattan, behövs det? / Med vänlig hälsning, Jack Hej Jack, Troligen behövs det. Men
  Läs mer

Grundkonstruktionen är speciell för nyproducerade hus som pålas

pålning konstruktion
När ett hus ska byggas på pålar skiljer sig detta egentligen inte så mycket från ett hus på plintar. Dvs huset måste ha en bärande konstruktion över/mellan pålarna.
Grundkonstruktionen måste således bära över pålarna (jmf bärande bjälklag för plintgrunden) och det man då gör är att man dimensionerar kantbalken så att den har samma funktion som det bärande bjälklaget vid en plintgrund. Det gör att grunden faktiskt är rätt så annorlunda mot en normal betongplatta. Utan dessa förstärkningar spricker betongplattan och huset sätter sig.

Här är frågor och svar om grundkonstruktion för pålade grunder.

 • Pålning rekommenderas – grundkonstruktion?
  Nu har en geoteknisk undersökning genomförts och pålning rekommenderas. Hur påverkar det grundkonstruktionen? Arbetar ni med någon konstruktör inom området? Hej, Ja – grundkonstruktionen påverkas mycket vid pålning av betongplatta. 1) Grundkons
  Läs mer

Konstruktör behövs oftast

För att få en bra konstruktion på din grundlösning behövs oftast en konstruktör som ritar upp en pålplan och ritar utifrån grundritningen in vart pålarna ska ligga. Utifrån detta kan sedan grundleverantören göra sektioner hur du behöver förstärka kring pålarna och vid punktlaster mm precis som en vanlig grund.

Viktigt att genomföra en markundersökning

Innan man påbörjar en grundläggning genomför man en grundundersökning.

Det som gör pålade husgrunder unikt är att pålarna bär upp delarna av husgrunden och det gör att när man ska gjuta betongplattan så behöver flera av momenten ses över och i vissa fall blir de inte lika viktiga.

Lastplanen berättar hur stora laster huset skapar

Man behöver en lastplan som visar vilka laster som huset skapar och som marken måste ta upp utan att ge efter. Dvs om du har ett tungt hus som ska stå på mark med dålig bärighet så är risken hög att huset sätter sig. Därför måste man ha en lastplan för att veta om dessa laster.

Pålplanen visar vart pålarna ska sitta

pålplan för pålad grund
Pålplanen definierar vart pålarna ska sitta. Lasterna tas upp med pålarna och anpassas utifrån lastplanen. Områden med högre laster kan behöva pålas extra. Mellan dessa pålar ska sedan grundkonstruktionen bära husgrunden.

Pålplanen definierar också hur bärigheten mellan pålarna ska lösas, dvs hur armerar och gjuter man betongfundament som bär över pålarna. Dessa blir ofta i sektioner av grunden.

Grundleverantören ritar upp en grund som bär över pålarna

Eftersom pålarna bär huset och marken sjunker undan i övrigt så behöver grunden vara fribärande över pålarna. Det gör grundkonstruktionen extra komplex vid pålade grunder och gör att betongplattan är mer lämplig än krypgrund med kortare balkar.

Parametrar som påverkar din pålning

Det finns ett antal parametrar som påverkar hur komplex din pålning blir.

 • Husets form och laster som huset genererar påverkar pålningen och anges i lastplanen. Vinkelhus har andra laster än ”raka” hus. Därför går det år fler pålar i ett vinkelhus.
 • Geografi. Bor du i vissa områden är det svårt med företag som utför pålning och därmed blir etableringskostnaden högre. Men det kan också vara såå att efterfrågan driver kostnader också. T.ex. i Stockholm är utbudet stort men också efterfrågan. Stockholmsfirmor ligger därför normalt sett högre i kostnad.
 • Grundtyp. En betongplatta fördelar effektivt ut laster på huset in i grunden vilket ur ett pålningsperspektiv gör att man faktiskt behöver fler pålar än för en krypgrund.
 • Storlek på grunden. Ju större grund desto fler pålar
 • Hur långa pålar ska du ha. Ofta tar pålningsföretag en kostnad per meter pålning. Dessutom tillkommer en avgift för så kallad bergsko och topplatta.
 • Etableringskostnader. Etableringskostnaden beror på vart i Sverige man bor.

Hustillverkare drar till med höga summor för pålning

Det är vanligt att hustillverkare anger priser som gör att pålade husgrunder får ett tillägg på 300 000 kr för en pålad grund. Detta är således exklusive själva pålningen. Det ska sägas att denna siffra har jag varit med om vid dålig mark men är en ganska hög siffra.

Jag har en känsla att hustillverkarna drar till med höga summor för att sätta lägre förväntningar hos kunden.

Men helt klart – du har en mer komplex konstruktion så mer ritningar/konstruktionshjälp behövs och fler utmätningar behövs då man behöver mäta in höjderna på varje påle. Allt detta adderar upp i en högre kostnad.

Pålning kostar mer och priset varierar kraftigt

Priset på att påla är olika från varje hus, det beror bland annat på hur långt ner man ska påla. Det beror också på hur många pålar du behöver och vilken slags grund du bygger på. Men om vi tar ett exempel på en villa som har 100 m2 som ska ha förstärkning och pålning kommer det att kosta mellan 70 000 och 180 000. Detta är ett jättestort glapp mellan de olika priserna men de beror på att husgrunderna kan ha helt olika förutsättningar.

Priset för att påla varierar också kraftigt från olika tekniker och entreprenörer. Vi har hört om pålningar som kostat upp till en halv miljon. Det som gör pålning lite speciellt dessutom är att pålarna bär upp husgrunden och därmed skapas komplexa spänningar inne i betongplattan. Det gör att grunden ofta behöver göras mer robust vilket fördyrar den ytterligare. Så det är inte enbart själva pålningen som kostar.

Frågor om pris och kostnader för pålning som kommit till mig
Vi får löpande frågor in till oss om pålning och dess relaterade kostnader. Här är dessa frågor.

 • kostnad pålning gjutning
  Pålning husgrund 29st RR90 stålpålar medellängd 19m – ca 250 kvm gjutning platta – ungefärligt pris Jättetacksam för svar! Nisse Hej Nils Erik, Sätter dig i kontakt med en entreprenör som även kan hantera pålning inför din grundläggning m
  Läs mer
 • Kostnad för markundersökning och pålning?
  Hej Micke! Vi tittar på en tomt för att bygga villa på Resarö utanför Stockholm och har förstått att delar av tomten är gammal sjöbotten. Vi skulle därför vilja genomföra en geoteknisk undersökning för att ta reda på förutsättningarna för att bygga.
  Läs mer
 • Fråga angående grundförstärkning vid pålning
  Hej Micke. Bygger hus med ett husföretag och har helentreprenad. Nu har jag fått en grundförstärkningskostnad på en pålad platta på 71500:- vilket jag tycker är dyrt. Som svar har jag fått att de gjutit en tjockare platta (har just nu ej svar på hur
  Läs mer
 • Pris för pålning
  Prisbild pålning 27 kvadratmeter, uterum ihop med befintligt hus på betongplatta. Hej Leif, Sätter dig kontakt med lokal entreprenör. mvh Micke PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs me
  Läs mer

Blöt och sank mark – behövs pålning

Pålning är framförallt för att hantera mark med dålig bärighet. Om du har blöt mark behöver du komplettera med olika lösningar för att hantera vattnet som behöver åtgärdas. Det kan innebära att du behöva något av följande.

 • Dagvattensystem
 • Grundvatten. Du kan behöva få bort grundvattnet. Då behöver man ibland pumpa bort vattnet så grunden/undergrunden hålls torr.
 • Dräneringslösningar (utöver bara dräneringsrör intill/under huset) såsom dikning osv

Här är frågor jag har fått kring grundundersökning pga risk för dålig mark.

 • Grundläggning för fritidsbostäder på dålig mark
  Hejsan, vi är två studenter från Kungliga Tekniska Högskolan som går i en två års byggprogram med inriktning byggproduktion. Vi håller för närvarande på med ett examensarbete som avhandlar lösningar på grundläggning för fritidsbostäder på flytbenägen
  Läs mer

När ska man påla och när räcker det med en kompensationsgrundläggning

kompensationsgrundläggning
Det är bärigheten i marken som avgör hur du ska gå tillväga och om en kompensationsgrundläggning räcker.

Den gräns som grundtillverkare rekommenderar är normalt en bra bit över 50 Kpa. Om man har mindre bärighet i marken än så behöver man antingen påla eller utföra kompensationsgrundläggning.

Jag har personlig erfarenhet av att en budgivning kraschade pga att huset hade en kompensationsgrund istället för en pålad grund. Mitt under visningen kom det fram att ALLA grannarna hade pålat. Vi som då var med i budgivningen och kunde grundläggning var inte så oroade eftersom kompensationsgrundläggning ofta fungerar alldeles utmärkt. Men ingen vill äga ett osäljbart hus. Det vill säga vi satt på information som ingen annan hade. Och alla drar öronen åt sig när de hör att man borde pålat istället för att använt kompensationsgrundläggning.

Att använda tekniken pålning ger en stabil och säker grund. Det finns olika varianter av pålning några exempel är stålrör, betong och trä. De olika pålarna har olika egenskaper och vilken man ska välja är beroende på vad man vill ha/behöver. Man använder pålar till villor, broar och vägar.

Det pålarna gör är att de tar lasten från byggnaden och sedan jämnar ut den ner till undergrunden. Ofta utförs pålningen så att pålarna vilar på berg. Grundsulor och pålar brukar vara armerade med betong så de blir ännu starkare.

Förut var pålar ofta gjorda av trä men nu används mest betong eller stål. Problemet med att använda pålar som var gjorda av trä var att trä är ett organiskt material som kan ruttna när fel förutsättningar uppstår.

Avloppen är speciella för pålade grunder

avlopp hänger i grunden
Avloppen kan utsättas för spänningar om marken sjunker och huset står kvar på pålarna. Därför ”hänger” man avloppsrören i betongplattan så att det snarare följer betongplattans position än markens.

Detta gör man genom att förankra starka vajrar in i betongplattans underkant. Så när marken ger vika/sjunker undan så behåller man avloppen på rätt nivå i förhållande till grunden och därmed förstörs inte avloppet.

Här är frågor jag har fått som relaterar till avlopp för pålade grunder.

 • Hur löser man avlopp för pålad grund
  Hej Marken under en pålad grund riskerar ju att sjunka undan. Hur löser man det då så att avloppet på en pålad grund inte följer med ner i underjorden 🙂 Det borde väl inte vara så bra om det rinner ut grejer ner i markbädden under grunden Hej , Tack
  Läs mer

Frågor om pålning som kommit till mig

Vi får löpande frågor in till oss om pålning. Här är dessa frågor.

 • Pålplintar – en plintgrund på pålar?
  Hej! Tack för en intressant hemsida! Min dotter har köpt en tomt på Runmarö i Stockholms skärgård, Dit är det färja, och vägen fram till tomten har begränsad framkomlighet. Problemet är att tomten utgörs av gammal sjöbotten. Det är ca 30-40 cm relati
  Läs mer
 • Behöver hjälp med pålning
  Skall bygga ut mitt hus o när vi grävde för att gjuta framgick det att jag behöver påla utbyggnationen. Behöver hjälp att påla så fort som möjligt. Snälla hjälp. Allt gott Pär Hej Pär , Kontakta Tjällden AB – de kan hjälpa dig rätt. Beror lite
  Läs mer
 • Hjälp med pålplan
  Hej Kan du tipsa om någon som kan göra en pålplan för en villa samt konstruktion för plattan Mvh Thomas Hej Thomas , Jag har ett företag som kan hjälpa dig med att göra en pålplan. Återkommer med namn på företaget. mvh Micke PS: Här är villkoren krin
  Läs mer
 • Kalkyl pålning
  Hej! Jag ska bygga ett Älvsbyhus i Vistaberg(Huddinge) o skulle vilja få en kalkyl på kostnad. Vilka uppgifter beh ni? Är det geotekn undersökning, pålplan o adress? Arbetet bör ske i april. Mvh/Hasse Hej Hans , Här finns en kalkyl för pålning. Hör a
  Läs mer
 • Geoundersökning inför pålad husgrund
  Hej, planerar ett bygg i närförort till Stockholm. Jag har letat firma som gör geoundersökningar. Men har även övervägt att låta markentreprenören påla utan undersökning då kostnaden borde bli densamma för undersökningen och pålning. När jag tittat p
  Läs mer
 • Villabyggande på 10kpa?
  Hej! Jag och min sambo ska köpa en tomt som max får belastas med 10kpa. Som jag bar förstått det har ett hus kantlaster som ger högre tryck än 10kpa. Kan vi göra någonting åt det? Hjälper pålning, och vad skulle det kosta för en 2-plansvilla med bott
  Läs mer
 • Behövs det pålas vid tillbyggnad
  Vi byggde ett hus för 25 år sedan, det är pålat ca 20 st, torpargrund, nu tänkte vi bygga ut på kortkanten på huset 10*4,7 m, vad skulle det kosta ca.
  Läs mer
 • Gyttja utan pålning sjöbotten
  Hej , Låter som att det krävs en pålning. Kolla med en geotekniker. Se även här för kostnadsuppskattning för en eventuell pålning. Vänliga Hälsningar Micke
  Läs mer
 • Tillbyggnad på 70 m2 på Ljusterö på gammal sjöbotten
  Vi ska bygga en tillbyggnad på 70 m2 på Ljusterö på gammal sjöbotten. Vi har kommit fram till i samtal att vi behöver påla. Tanken är att gjuta en ram av betongbalkar med hjärtstock som vilar på stålpålar. typ RR 75 med platta på. Är detta något ni v
  Läs mer
 • Påla för grund utan geo-undersökning
  Hej, Nybyggnation, 150 kvm enplanshus, med krypgrund. Geoteknisk undersökning är gjord för tomtområdet, så borrhål finns vid tomtgräns. Enligt den undersökningen finns förmodat berg 3-10 meter ner och detta gäller alla tomterna. Någon av de andra tom
  Läs mer
 • Husexpansion med pålning
  Hej! Jag planerar bygga till mitt hus som sitter på ca 13 meter djup pålar. Jag planerar bygga ”3,75 meter” X 7,00 meter. Behöver jag påla ochså? Det finns 2 pålar som balkongen ”2,00mX4,00m” sitter på med avstånd av 2 meter s
  Läs mer
 • Behöver grund pålas för tillbyggnad i vinkel ut från befintligt hus
  Jag planerar en tillbyggnad i vinkel ut från befintligt hus. Utbyggnaden är på 50kvm. Nuvarande hus är ett enplanshus med källare. Tillbyggnaden skall byggas på gjuten platta i markplan (ingen källare). Är det troligt att det kommer behövas pålas ell
  Läs mer