Det finns flera grundtyper att välja på när du ska bygga till eller bygga nytt. Det finns några enkla sätt att tänka också för dig som ännu inte valt typ av grund. I ena änden har du fuktsäkerhet, isoleringsgrad och bygghöjd som alla talar för betongplattan, medans du har på andra sidan enkelhet och pris som talar för plintgrunden. Men se upp för att jämföra äpplen och päron då grunderna skiljer sig åt i hur man utför inte minst markarbetet. Sedan har vi den parameter som gör mest för vilken grund du ska välja, med eller utan bärande bjälklag.

Med eller utan bärande bjälklag – en viktig förutsättning

hybridgrunden altarnativ för bärande bjälklag
En av de största faktorerna för val av husgrund är om huset byggs med eller utan bärande bjälklag.
Ett bärande bjälklag bär över grundbalkarna som kan bestå av olika typer av konstruktioner.

Vad ska man också tänka på när man väljer typ av grund?

lika hus kräver olika typer av husgrunder och sätter därmed en begränsning av vad du kan välja.
Det finns således många olika aspekter på val av husgrund. Här följer några av dem.
 • Val av hustillverkare
 • Val av fasad
 • Höjd på grundsockeln
 • Maximal utnyttjande av takhöjd utifrån bygglovet
 • Bygga på berg eller normal mark
 • Önskad konstruktion
 • Pris
 • Miljön
 • Tjälskador
 • Tomtens läge
 • Tillbyggnad
 • Golvvärme och uppvärmningssystem

Hustillverkaren sätter begränsningar

Till att börja med sätter husleverantören du tänker välja sina begränsningar.
Varje husleverantör har ofta standardiserad på en grundstyp som är platta på mark och krypgrund. Det är dem två stora typerna. Plintgrunden påminner om krypgrunden konstruktionsmässigt när det kommer till hustillverkaren.
Den överhängande majoriteten av dessa görs på platta på mark. För att du ska kunna dimensionera grunden på rätt sätt så ska du ställa krav på hustillverkaren att tillhandahålla de laster huset genererar ner mot grunden. Dem lasterna ska hustillverkarna kunna redovisa för dig som ska köpa husgrunden och kunna ge den till grundleverantören så att dem kan dimensionera lasterna beroende på hur huset är konstruerat.
Krypgrunder förekommer framförallt för Älvsbyhus, Hjältevadshus och Smålandsvillan.

Vår rekommendation är att du inte bara bör fråga hustillverkaren vad dem rekommenderar för husgrund, utan precis som i alla byggprojekt så är det bra att du själv tar kommandot genom att exempelvis dela upp projektet i olika delentreprenad. Dvs du lägger dig själv i val av grundtillverkare och om det är lömnsamt själv handlar upp denna del av husprojektet. Om det visar sig vara billigare så varför inte göra det även för övriga delar av huset. Det kan exempelvis vara billigare att få huset stomrest som en delentreprenad och sedan driva byggandet av innanmätet själv. Du kan alltså bryta ner husets kostnader i hanterbara projekt vilket gör husprojektet mer hanterbart. Så även för husgrunden. Även om hustillverkaren kommer med ett pris, så rekommenderar jag dig att du försöker ta in priser även från andra leverantörer.

Maximal utnyttjande av takhöjd utifrån bygglovet

Om man vet att takhöjd är en faktor och där man vill skapa så mycket invändig takhöjd som möjligt utifrån tillåten bygghöjd, då är betongplatta på mark det bästa alternativet sett strikt ur bygghöjden. Detta då isoleringen grävs ner. Eftersom en betongplatta har allt från 200 mm isolering till 400 mm isolering så är ganska mycket bygghöjd man kan spara bara sett till att man får ner denna isolering i marken.

Val av fasad

Till viss del spelar valet av fasad in på hur du ska tänka med att välja husgrund. En tung fasad (tegel) behöver konstrueras lite annorlunda än exempelvis en putsad fasad där man har mycket lätt cellplastisolering med stål eller träreglar som bärande element. Du kan i princip lösa alla grunder för alla fasader. Det är mer dimensioneringen av respektive grund som är intressant.

Vi får löpande frågor in till oss om vilken grund som rekommenderas för olika typer av fasad just. Här är de frågor som är relevanta för just fasader

Bygga på berg eller normal mark

Att bygga på berg påverkar val av grund. För det första påverkar hur berget ser ut. Är berget helt rakt så är den bästa grundtekniken platta på mark, du kan inte få en bättre undergrund än berg. Medans lutar berget så blir platsgjuten plintgrund attraktiv då man annars måste spränga. Allt däremellan är en gråzon och du behöver vid platta på mark vara säker på att huset inte kan glida utmed berget.

Höjden på grundsockeln

Höjden på grundsockeln är avgörande för val av typ av husgrund. Detta hänger starkt ihop med önskad invändig takhöjd men också rent konstruktionsmässigt så krävs olika sockelhöjder för de olika grundtyperna. Vi har försökt förklara hur du ska tänka ur ett användningsperspektiv i en separat artikel. Kort kan man konstatera att det finns många olika lösningar beroende på behovet. Sockelhöjden blir extra viktig när man behöver jämna ut marken men är också extra viktig när man ska bygga till och vill att grunden passar till det ursprungliga huset.

Läs mer om höjd på grundsockel.

Skillnad på konstruktionen för olika grundtyper

Valet av husgrund är viktigt. Detta då de olika grundtyperna har mycket olika konstruktioner. De tre typerna är ju som bekant
Det finns en till som vi kallar för källargrund, men denna grundtyp är platta på mark med källarväggar.

Du finner en artikel som mer beskriver byggandet av källare här.

Om man börjar med platta på mark så är konstruktionen gjord på det sättet att betongplattan blir undergolvet till det nya huset. Där behöver man sen inget bjälklag eller undergolv, utan det räcker med att lägga ut en plastfilt eller någon typ av stötdämpande material och sedan lägga trägolv eller annat golv direkt på betongplattan.

Men konstruktionen för en plintgrund och krypgrund kräver någon typ av bjälklag som bär upp huset och stabiliserar huset i sig. Både inneluftsventilerade krypgrunder och uteluftsventilerade krypgrunder behöver ett bjälklag som du sedan börja bygga ditt hus på. På detta bjälklaget lägger man sedan ut golv, undergolv osv.
Detsamma gäller ju då för plintgrunden där plintarna bär upp bjälklaget.

Sockelelement kan klä in en plintgrund så den får en grundsockel

Vill man så kan man sätta sockelelement utanpå plintgrunden för att dölja själva utrymmet under golvet. Om man istället gör det till ett såkallat kryputrymme så blir det mer som en krypgrund och sättet att göra det på är då att sätta på olika sockelelement utanpå husets kanter.

Pris på krypgrunder jämfört med platta och plintgrund

Det finns en tydlig fördel med krypgrunder och till viss del även plint och lecagrunder. Det är att själva grundläggningen är oerhört enkel och blir därmed billigare. Det finns flera skäl till det.
Med rätt grundelement för krypgrunder så behövs ingen betongbil som kommer och gjuter betongplattan. Det är dessutom så att betong är en ganska stor del av husgrundens totala kostnad för en platta på mark.

Men det finns en utslagsgivande faktor. Vill du värma upp ditt hus med vattenburen golvvärme. Då tippar det över till favör för betongplattan. Detta då denna gjuts in på ett bra sätt i betongplattan och isoleringen förhindrar onödiga värmeförluster nedåt i marken. Dessutom blir processen rätt dyr om du ska ha vattenburen golvvärme i krypgrunder.

Miljön – på kort och lång sikt

Betong är inte speciellt bra för miljön eftersom processen att framställa betong (cement) är mycket energikrävande. Det talar emot betongplattan. Men ju längre i tiden du ser på din investering, desto mer sparar betongplattan på miljön. Detta då du har betydligt mindre värmeförluster i en betongplatta än i t.ex. en plintgrund.

Minskad risk för tjälskador

Det är så att en platta på mark faktiskt värmer upp marken. Det kan låta dåligt men med rätt isolering blir det lagom. Ungefär 300 mm cellplastisolering i en platta på mark gör att du får tillräckligt med värmeförluster för att motverka tjälskador men inte så mycket att huset läcker energi.

Tomtens läge – kan påverka val av husgrund

En platta på mark kräver i princip en betongbil och när man då vill komma åt tomten med betongbilen så kan det både
vara så att tomtens läge är otillgängligt. Såsom att tomten ligger dåligt till i förhållande till en väg, eller tomten ligger ute på en ö i skärgården eller liknande och gör att det är kan bli problem med att få ut betongen till bygget. I dessa fall lämpar sig INTE en platta på mark. Det kan också vara så att tomten har en väldigt stor bergknalle och ekonomi och annat gör att man inte vill investera för mycket på att spränga eller terrassera den tomten.
Man kan ha ett bra underlag och bra mark, men man kan ändå tycka att det är jobbigt att gjuta betong
eller av andra skäl så vill man inte använda betong. Betong är ju något av en miljöbov som påverkar miljön. Detta framförallt genom att cementen är ett av de mest energiintensiva material som finns idag i byggindustrin. Då kan man ju använda krypgrunden som fått lite av en renässans senaste åren. Krypgrunden har ju ett betongytskiktmed en kärn som består av cellplast som isolerar grunden mycket väl. Detta är idag en grund som är enkel att frakta ut till byggplatsen och bara ställas ut. Varje grundbalkselement för en krypgrund väger relativt lite och med två personer kan man lyfta dem på plats.

Ergonomi

Grundelementen för krypgrunder väger förvisso en hel del men om man väljer rätt grundelement och sedan är två personer som placerar ut bjälklaget som grundelementen bildar så gör man det på bara några timmar utan att knäcka ryggen.

Fuktsäker

Nackdelar med krypgrunden är som beskrivits tidigare att den är mindre fuktsäker än en platta på mark och blir relativt dyr om man vill ha golv värme med i husgrunden. För att komma tillrätta med fukt i krypgrunden måste man använda isolerade grundelement och i vissa fall komplettera med olika ventilationslösningar. Den absolut största fördelen med att gjuta betongplatta är att den ger en fuktsäker och möjlighet till att få en mycket välisolerad husgrund.

Radonsäker husgrund

Vi får frågor om vilken grund som är bäst om man har radon i marken (se exempel här).
Idag finns det säkra sätt att ta bort radon från grunden. Man använder då exempelvis radonduk.

Det gäller de flesta grunder. Det är bra att hindra radonet från att stiga upp under huset även för exempelvis plintgrunder som är bättre ventilerade än krypgrunden och plattan.

Läs mer om radonduk här.

Välja grund för din tillbyggnad

Precis som vid att bygga ett vanligt hus så har du valet att vid en tillbyggnad välja husgrund. Då finns det ett antal olika aspekter som påverkar det. Dels har vi alla dem parametrarna som ingår i den här artikeln, dvs fukt, konstruktion och liknande.
Men du har också
 • det befintliga husets husgrund
 • att ha golvvärme eller inte i tillbyggnaden
 • tomtens beskaffenhet
 • budget, dvs hur kommer tillbyggnaden ska vara ett året-runt-boende eller bara temporär

Det viktigaste när det kommer till val av husgrund för din tillbyggnad är ju ändå att man inte får bygga ihop det befintliga huset med tillbyggnadens grund. Väljer man exempelvis en platta på mark för tillbyggnaden så får den inte hänga på det befintliga husets grund. Vi har sett flera fall där man exempelvis lägger en platta på mark intill en källare och får problem. Källarväggen får ett ökat marktryck av tillbyggnadens platta och därför får man ett tryck in mot källarväggen som då spricker. Detta är någonting som man absolut vill undvika, varpå man bör säkerställa att tillbyggnadens husgrund helt och hållet vilar på marken som tillbyggnaden står på och inte skapa laster in mot den befintliga husets grund.

När det kommer till val av grund för tillbyggnaden gäller också

 • om man har en platta på mark på det befintliga huset så talar det starkt för att man ska välja platta på mark för tillbyggnaden.
 • att om man har en sutterängtomt så kan det vara en plintlösning som blir bäst. Detta gäller i de fall där tillbyggnaden i princip skjuter ut över ett väldigt brant parti berg eller liknande.
 • Har man en krypgrund så kan man ha krypgrund eller platta på mark. Det man bara ska tänka på om man väljer platta på mark är att man kompenserar för de ventiler som försvinner på den yta som byggs till i det befintliga huset.
 • att om man väljer en vanlig krypgrund som grund för tillbyggnaden går det alldeles utmärkt.

Golvvärme och uppvärmningssystem

Många väljer också att värma upp huset med vattenburen golvvärme som ger en skön komfortvärme och dessutom kan förenas med moderna luftvärmepumpar eller bergvärmepumpar så att man får en miljövänlig uppvärmning i huset. Som vi konstaterat tidigare är nackdelen med en grundplatta att man i de flesta fall behöver gjuta så stora mängder med betong att man behöver få ut en betongbil till byggplatsen. Eftersom den bilen är väldigt dyr bara sett till frakten så blir det en dyrare lösning.

Frågor och svar om att välja husgrund

Vi får löpande frågor in till oss om vilken grund som rekommenderas för olika typer av tomter hus mm. Här är de frågor som är relevanta för detta

 • Vilken typ av grund?
  Hej Micke! Jag ska bygga ett fritidshus som det ska gå att vara i under vintertid. Huset kommer vara ca 80 kvm med en omkrets på ca 45m. Det kommer då inte att stå uppvärmt året runt så som jag har förstått så är platta på mark inte relevan
  Läs mer
 • Vilken grund ska jag välja?
  Hej. Jag håller på med ett fritidshus projekt och är just nu i planerings stadiet där jag har kört fast lite med vilken grundtyp som lämpar sig bäst. Stugan kommer att ligga i Älvdalens kommun och kommer att användas både sommar som vinter.
  Läs mer
 • Vilken husgrund vid sandstrand
  Undrar vilken husgrund används när man bygger hus ca 50 från sandstrand. tänker på att vattennivå måste ligga över marknivå under vissa perioder. Hej graciela, Betongplattan känns bra för mig. Stabil konstruktion som klarar sig. Betongplatt
  Läs mer
 • Tillbyggnad riva stallet och bygga ut
  Hej! Jag bor i en skånelänga från början av 1800 talet. Ett stall om 24 m2 är kopplat till huset. Stallet har en meter nivå skillnad med resten av huset och därför högre tak på vinden. Jag vill riva stallet och bygga ut att det blir 40 m2 k
  Läs mer
 • Bygga betongblocks hus på vilken grund?
  Hej jag ska bygga ett betongblocks hus. Huset är 170kvm och lite i svagt sutteräng. Vilken på grund rekommenderar du? /R Hej Rickard, Tycker inte att betongblocken inverkar jättemycket på val av grund. Däremot tycker jag att sutterängtomten
  Läs mer
 • Vilken grund
  Hej Mikey 🙂 Ska bygga en större komplementbyggnad för året runt bruk. 67 kvm. tacksam om du gav mig lite tips om vilken grund du rekommenderar ? Mig veterligen har vi inte problem med marken eller nåt sånt /Danne Hej Danne Jag rekommenderar
  Läs mer
 • Intervju (3): Val av grundkonstruktion map jordarten
  Detta är fråga 3 av 6 från denna intervju. I vilken omfattning påverkar jordarten valet av grundkonstruktion under grunden (underbyggnaden)? Hej Sylvia, Jordarten påverkar markförhållandena i mycket stor utsträckning. Generella regler för g
  Läs mer
 • Intervju (2): Vilken husgrundskonstruktion är bäst
  Delsvar på denna intervju. Vilka husgrundskonstruktioner anser du är bäst? Hej Sylvia, Svaret beror på: För att uppnå bäst isolerade hus. Speciellt i kombination med vattenburen golvvärme: Här väljer jag en betongplatta på mark. För modulhu
  Läs mer
 • Kort intervju bygga grund – student anläggare
  Hej! Jag läser för att bli trädgårdsanläggare och har fått en uppgift som syftar till att vi ska lära oss grunderna inom husgrunder. Jag har läst de artiklar du har på hemsidan (jättebra) och jag hoppas nu på att du har tid och möjlighet at
  Läs mer
 • Bästa grunden för hus
  Hej Micke Grymt bra sida. Hur hinner du med allt detta. Jag ska bygga ett hus på 120 kvm (240 kvm) i två plan. Jag undrar om bästa grundlösningen för mig. Betongplattan är bra vad jag förstår men varför? Och hur ska jag tänka. Är krypgrund
  Läs mer