Det finns flera grundtyper att välja på när du ska bygga till eller bygga nytt. Det finns några enkla sätt att tänka också för dig som ännu inte valt typ av grund. I ena änden har du fuktsäkerhet, isoleringsgrad och bygghöjd som alla talar för betongplattan, medans du har på andra sidan enkelhet och pris som talar för plintgrunden. Men se upp för att jämföra äpplen och päron då grunderna skiljer sig åt i hur man utför inte minst markarbetet. Sedan har vi den parameter som gör mest för vilken grund du ska välja, med eller utan bärande bjälklag.

Att tänka på vid val av villagrund?

Det finns många olika parametrar att tänka på när det kommer till att välja villagrund.
Här följer några av dem.

Förutsättningar och val

Bygga mycket själv

bygga mycket själv
De flesta grunderna kan man mer eller mindre göra själv.
Men så finns det grunder som helt och hållet tagits fram med självbyggaren i fokus. Dvs grunden ska vara lätt att förstå, lätt att bygga med och det ska finnas bra monterings- och konstruktionsritningar. Självbyggargrunden har jag och Tjällden AB tagit fram tillsammans.

Läs mer om den här.

Ska huset byggas med bärande bjälklag eller inte

hybridgrunden altarnativ för bärande bjälklag
En av de största faktorerna för val av husgrund är om huset byggs med eller utan bärande bjälklag.
Ett bärande bjälklag bär över grundbalkarna som kan bestå av olika typer av konstruktioner.

Hustillverkaren sätter begränsningar

Till att börja med sätter husleverantören du tänker välja sina begränsningar.
Varje husleverantör har ofta standardiserad på en grundstyp som är platta på mark och krypgrund. Det är dem två stora typerna. Plintgrunden påminner om krypgrunden konstruktionsmässigt när det kommer till hustillverkaren.
Den överhängande majoriteten av dessa görs på platta på mark. För att du ska kunna dimensionera grunden på rätt sätt så ska du ställa krav på hustillverkaren att tillhandahålla de laster huset genererar ner mot grunden. Dem lasterna ska hustillverkarna kunna redovisa för dig som ska köpa husgrunden och kunna ge den till grundleverantören så att dem kan dimensionera lasterna beroende på hur huset är konstruerat.
Krypgrunder förekommer framförallt för Älvsbyhus, Hjältevadshus och Smålandsvillan.

Vår rekommendation är att du inte bara bör fråga hustillverkaren vad dem rekommenderar för husgrund, utan precis som i alla byggprojekt så är det bra att du själv tar kommandot genom att exempelvis dela upp projektet i olika delentreprenad. Dvs du lägger dig själv i val av grundtillverkare och om det är lömnsamt själv handlar upp denna del av husprojektet. Om det visar sig vara billigare så varför inte göra det även för övriga delar av huset. Det kan exempelvis vara billigare att få huset stomrest som en delentreprenad och sedan driva byggandet av innanmätet själv. Du kan alltså bryta ner husets kostnader i hanterbara projekt vilket gör husprojektet mer hanterbart. Så även för husgrunden. Även om hustillverkaren kommer med ett pris, så rekommenderar jag dig att du försöker ta in priser även från andra leverantörer.

Maximal utnyttjande av takhöjd utifrån bygglovet

Om man vet att takhöjd är en faktor och där man vill skapa så mycket invändig takhöjd som möjligt utifrån tillåten bygghöjd, då är betongplatta på mark det bästa alternativet sett strikt ur bygghöjden. Detta då isoleringen grävs ner. Eftersom en betongplatta har allt från 200 mm isolering till 400 mm isolering så är ganska mycket bygghöjd man kan spara bara sett till att man får ner denna isolering i marken.

Val av fasad

Till viss del spelar valet av fasad in på hur du ska tänka med att välja husgrund. En tung fasad (tegel) behöver konstrueras lite annorlunda än exempelvis en putsad fasad där man har mycket lätt cellplastisolering med lätta reglar av stål eller trä som bärande stomme.
Tegel och tunga fasader såsom stenblock talar för betongplattan.

Vi får löpande frågor in till oss om vilken grund som rekommenderas för olika typer av fasad just. Här är de frågor som är relevanta för just fasader

 • Grundläggning till tegel, bredd 120mm
  Hej! Jag letar efter ett prefabricerat element i betong eller leca som är färdigputsat eller som går att putsa på. Det ska går att montera utan platsgjutning. Får vara max 120mm tjockt, minst 400 högt och klara en last på 550kg/m. (=5,4kN/m) Den behö
  Läs mer

Höjden på grundsockeln

Höjden på grundsockeln är avgörande för val av typ av husgrund. Detta hänger starkt ihop med önskad invändig takhöjd men också rent konstruktionsmässigt så krävs olika sockelhöjder för de olika grundtyperna. Vi har försökt förklara hur du ska tänka ur ett användningsperspektiv i en separat artikel. Kort kan man konstatera att det finns många olika lösningar beroende på behovet. Sockelhöjden blir extra viktig när man behöver jämna ut marken men är också extra viktig när man ska bygga till och vill att grunden passar till det ursprungliga huset.

Läs mer om höjd på grundsockel.

Markförhållanden – är tomten känslig för sättningar

Sättningar är en av mina vanligaste frågor. Det är ett stort problem för hus i Sverige att drabbas av en sättning och det beror framförallt på historiska misstag som t.ex. för ”snåla” byggherrar som byggt på dålig mark, ej pålat eller ej genomfört nödvändigt markarbete.
Speciellt för plintgrunden är att det slarvas med markarbetet medans betongplattan oftast är äldre hus då synder från tider då kompetensen var lägre om problemet. Byggherren vet ibland att man tar en genväg vid uppförandet av huset vilket ofta kommande husägare får lida för.

Markförhållandena – bygga på berg eller normal mark

Att bygga på berg påverkar val av grund. För det första påverkar hur berget ser ut. Är berget helt rakt så är den bästa grundtekniken platta på mark, du kan inte få en bättre undergrund än berg. Medans lutar berget så blir platsgjuten plintgrund attraktiv då man annars måste spränga. Allt däremellan är en gråzon och du behöver vid platta på mark vara säker på att huset inte kan glida utmed berget.

Skillnad på konstruktionen för olika grundtyper

Valet av husgrund är viktigt. Detta då de olika grundtyperna har mycket olika konstruktioner. De tre typerna är ju som bekant
Det finns en till som vi kallar för källargrund, men denna grundtyp är platta på mark med källarväggar.

Du finner en artikel som mer beskriver byggandet av källare här.

Om man börjar med platta på mark så är konstruktionen gjord på det sättet att betongplattan blir undergolvet till det nya huset. Där behöver man sen inget bjälklag eller undergolv, utan det räcker med att lägga ut en plastfilt eller någon typ av stötdämpande material och sedan lägga trägolv eller annat golv direkt på betongplattan.

Men konstruktionen för en plintgrund och krypgrund kräver någon typ av bjälklag som bär upp huset och stabiliserar huset i sig. Både inneluftsventilerade krypgrunder och uteluftsventilerade krypgrunder behöver ett bjälklag som du sedan börja bygga ditt hus på. På detta bjälklaget lägger man sedan ut golv, undergolv osv.
Detsamma gäller ju då för plintgrunden där plintarna bär upp bjälklaget.

Priset på grunden varierar

Det finns en tydlig fördel med krypgrunder och till viss del även plint och lecagrunder. Det är att själva grundläggningen är oerhört enkel och blir därmed billigare. Det finns flera skäl till det.
Med rätt grundelement för krypgrunder så behövs ingen betongbil som kommer och gjuter betongplattan. Det är dessutom så att betong är en ganska stor del av husgrundens totala kostnad för en platta på mark.

Men det finns en utslagsgivande faktor. Vill du värma upp ditt hus med vattenburen golvvärme. Då tippar det över till favör för betongplattan. Detta då denna gjuts in på ett bra sätt i betongplattan och isoleringen förhindrar onödiga värmeförluster nedåt i marken. Dessutom blir processen rätt dyr om du ska ha vattenburen golvvärme i krypgrunder.

Miljön – på kort och lång sikt

Betong är inte speciellt bra för miljön eftersom processen att framställa betong (cement) är mycket energikrävande. Det talar emot betongplattan. Men ju längre i tiden du ser på din investering, desto mer sparar betongplattan på miljön. Detta då du har betydligt mindre värmeförluster i en betongplatta än i t.ex. en plintgrund.

Minskad risk för tjälskador

Det är så att en platta på mark faktiskt värmer upp marken. Det kan låta dåligt men med rätt isolering blir det lagom. Ungefär 300 mm cellplastisolering i en platta på mark gör att du får tillräckligt med värmeförluster för att motverka tjälskador men inte så mycket att huset läcker energi.

Tomtens läge – kan påverka val av husgrund

En platta på mark kräver i princip en betongbil och när man då vill komma åt tomten med betongbilen så kan det både
vara så att tomtens läge är otillgängligt. Såsom att tomten ligger dåligt till i förhållande till en väg, eller tomten ligger ute på en ö i skärgården eller liknande och gör att det är kan bli problem med att få ut betongen till bygget. I dessa fall lämpar sig INTE en platta på mark. Det kan också vara så att tomten har en väldigt stor bergknalle och ekonomi och annat gör att man inte vill investera för mycket på att spränga eller terrassera den tomten.
Man kan ha ett bra underlag och bra mark, men man kan ändå tycka att det är jobbigt att gjuta betong
eller av andra skäl så vill man inte använda betong. Betong är ju något av en miljöbov som påverkar miljön. Detta framförallt genom att cementen är ett av de mest energiintensiva material som finns idag i byggindustrin. Då kan man ju använda krypgrunden som fått lite av en renässans senaste åren. Krypgrunden har ju ett betongytskiktmed en kärn som består av cellplast som isolerar grunden mycket väl. Detta är idag en grund som är enkel att frakta ut till byggplatsen och bara ställas ut. Varje grundbalkselement för en krypgrund väger relativt lite och med två personer kan man lyfta dem på plats.

Ergonomi

Grundelementen för krypgrunder väger förvisso en hel del men om man väljer rätt grundelement och sedan är två personer som placerar ut bjälklaget som grundelementen bildar så gör man det på bara några timmar utan att knäcka ryggen.

Fuktsäker

Nackdelar med krypgrunden är som beskrivits tidigare att den är mindre fuktsäker än en platta på mark och blir relativt dyr om man vill ha golv värme med i husgrunden. För att komma tillrätta med fukt i krypgrunden måste man använda isolerade grundelement och i vissa fall komplettera med olika ventilationslösningar. Den absolut största fördelen med att gjuta betongplatta är att den ger en fuktsäker och möjlighet till att få en mycket välisolerad husgrund.

Radonsäker husgrund

Vi får frågor om vilken grund som är bäst om man har radon i marken (se exempel här).
Idag finns det säkra sätt att ta bort radon från grunden. Man använder då exempelvis radonduk.

Det gäller de flesta grunder. Det är bra att hindra radonet från att stiga upp under huset även för exempelvis plintgrunder som är bättre ventilerade än krypgrunden och plattan. Speciellt om grunden ligger nära mark.
Det finns radonduk för att lägga i makadambädd eller inne i grunden för betongplattan.

Läs mer om radonduk här.

När det kommer till radon i mark så handlar det inte så mycket om vilken grund som passar, snarare att det är viktigt att hantera radonet utifrån förutsättningarna. Men ju mer ventilerad desto bättre.

Välja grund för din tillbyggnad

Precis som vid att bygga ett vanligt hus så har du valet att vid en tillbyggnad välja husgrund. Då finns det ett antal olika aspekter som påverkar det. Dels har vi alla dem parametrarna som ingår i den här artikeln, dvs fukt, konstruktion och liknande.
Men du har också
 • det befintliga husets husgrund
 • att ha golvvärme eller inte i tillbyggnaden
 • tomtens beskaffenhet
 • budget, dvs hur kommer tillbyggnaden ska vara ett året-runt-boende eller bara temporär

Det viktigaste när det kommer till val av husgrund för din tillbyggnad är ju ändå att man inte får bygga ihop det befintliga huset med tillbyggnadens grund. Väljer man exempelvis en platta på mark för tillbyggnaden så får den inte hänga på det befintliga husets grund. Vi har sett flera fall där man exempelvis lägger en platta på mark intill en källare och får problem. Källarväggen får ett ökat marktryck av tillbyggnadens platta och därför får man ett tryck in mot källarväggen som då spricker. Detta är någonting som man absolut vill undvika, varpå man bör säkerställa att tillbyggnadens husgrund helt och hållet vilar på marken som tillbyggnaden står på och inte skapa laster in mot den befintliga husets grund.

När det kommer till val av grund för tillbyggnaden gäller också

 • om man har en platta på mark på det befintliga huset så talar det starkt för att man ska välja platta på mark för tillbyggnaden.
 • att om man har en sutterängtomt så kan det vara en plintlösning som blir bäst. Detta gäller i de fall där tillbyggnaden i princip skjuter ut över ett väldigt brant parti berg eller liknande.
 • Har man en krypgrund så kan man ha krypgrund eller platta på mark. Det man bara ska tänka på om man väljer platta på mark är att man kompenserar för de ventiler som försvinner på den yta som byggs till i det befintliga huset.
 • att om man väljer en vanlig krypgrund som grund för tillbyggnaden går det alldeles utmärkt.

Golvvärme och uppvärmningssystem

Många väljer också att värma upp huset med vattenburen golvvärme som ger en skön komfortvärme och dessutom kan förenas med moderna luftvärmepumpar eller bergvärmepumpar så att man får en miljövänlig uppvärmning i huset. Som vi konstaterat tidigare är nackdelen med en grundplatta att man i de flesta fall behöver gjuta så stora mängder med betong att man behöver få ut en betongbil till byggplatsen. Eftersom den bilen är väldigt dyr bara sett till frakten så blir det en dyrare lösning.

Frågor och svar om att välja husgrund

Vi får löpande frågor in till oss om vilken grund som rekommenderas för olika typer av tomter hus mm. Här är de frågor som är relevanta för detta

 • Olika grundtyper i kombination!
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej, jag planerar att bygga ett U-format hus på ca: 200m2 byggyta. Där vänstra stapeln av U’t kommer vara två våningar (undervåning) pga. sluttande tomt.
  Läs mer
 • Krypgrund eller plintgrund tillbyggnad
  Hej, Vi planerar att bygga ut vårat befintliga hus med en glasveranda. Befintligt hus står idag på krypgrund. För att hålla ned kostnaderna har våran snickare föreslagit att bygga tillbyggnaden på plintgrund. 2 av 3 sidor kläd sedan med cem
  Läs mer
 • Vilken husgrund ska jag ha?
  Hej Micke, Nu har vi köpt oss en liten tomt i Bergslagen med el och kommunalt VA. Jag skulle behöva tips om val av husgrund. Det är ca 5 meter morän ner till urberg och tomten lutar från bilvägen nedåt mot en allmänning. Vi tror inte vi kom
  Läs mer
 • grundläggningstyp, postglacial sand, vattendrag
  Hej! Jag vill ha råd angående grundläggningstyp i slänt mot vattendrag/bäck. Enligt SGUs karta är jordarten postglacial sand och när man gräver en bit ned finns det lera. Hej Hannes, Du kan få kontakt med en bra geotekniker att diskutera gr
  Läs mer
 • Välja grund till fritidshus
  Jag planerar att börja bygga mitt fritidshus i sommar och försöker hitta ett företag som kan lägga husgrunden. Vet ej ännu vilket material som vi kommer köra på. Vissa rekommenderar betongplatta, andra markskruv.. Total byggnadsarea för mit
  Läs mer
 • Grund till tillbyggnad
  Hej Ska bygga till 85 m2 till ett mindre hus på 65 m2 som har torpargrund. Gjuten platta (2 ventiler i grunden blockeras då) eller torpargrund? Tacksam för goda råd. Vänligen Sanna Hej Sandra, Båda fungerar för dig Man brukar väl säga att d
  Läs mer
 • Bäst grund för tillbyggnad
  Hej, jag vill bygga till ett hus från 40-talet med en tillbyggnad på ca 40 kvm. Huset står på berg och marken är inte jämn där tillbyggnaden ska vara. på ena sidan av tillbyggnaden är det marknivå och på den andra sidan är det ca 1,2 m till
  Läs mer
 • Bygga grund till kolonialstuga
  Hej! Vi ska bygga en kolonistuga, självritat. El men inget vatten indraget. 25 kvm med loft. Vi kommer att stå på arrenderad mark vilket innebär att vi kommer behöva kunna flytta på stugan i värsta fall, men vi har arrendekontrakt i 10 år.
  Läs mer
 • Tillbyggnad fritidshus på berg- betongplatta eller krypgrund?
  Vi ska bygga till vårt fritidshus och funderar på hur grunden ska bli. Tomten är en bergstomt och huset står på krypgrund gjord 1976. Nya ytan är ungefär 2.5 x 6.5 m och bergsunderlaget är ojämnt och delvis rätt grunt. Frågan är om bästa lö
  Läs mer
 • Plintgrund vs betonplatta
  Hej! Vi ska bygga nytt hus och undrar om plintgrund med tillhörande uppvärmningssystem (golvvärme eller element?) blir billigare än en gjuten platta med golvvärme? Hur mycket billigare i % skullke du uppskatta att det blir? Huset är enplans
  Läs mer