En husgrund bör ha två olika delar som skyddar grunden mot fukt. Ett dränerande skikt och ett kapillärbrytande skik. Denna artikel handlar om det dränerande skiktet. Det vanligaste dränerande materialet för husgrunder är makadam eller dräneringsgrus.
Ett av de absolut bästa sätten att skydda sig mot fuktskador på sin husgrund är att dränera på ett korrekt sätt och i denna dräneringslösning är det dränerande materialet en viktig komponent. Det dränerande materialet ska ha partiklar som är så stora att vattnet genom sin egen tyngd rinner igenom materialet och inte sugs upp kapillärt (som t.ex. lera gör). Makadam är det bästa dränerande materialet eftersom det även har andra positiva egenskaper.

Vad är makadam – stenkross

Makadam består av sprängsten och/eller stenkross. Det gör att materialet får vassa kanter vilket lämpar sig för att tillämpas som undergrund till husgrunder.

Makadam – mitt val dränerande material

Jag anser att makadam är det bästa valet av dränerande material. Anledningen är att makadam hjälper till och fördelar lasterna i undergrunden på ett sätt som t.ex. singel inte gör. Makadam består av sprängsten och gör att man får vassa kanter som låser sig i varandra när man lägger last på makadambädden. Lasterna fördelas då på ett effektivt sätt mellan stenarna och grunden får en mycket stabil undergrund. Singel däremot har runda hörn och kan röra sig mer än makadamen.

Jag anser därför att makadam är det bästa valet.

Nackdelar med makadam

Vad är nackdelarna då? Som allt annat finns det två sidor av myntet. Makadam är pga sina vassa kanter svårare att jämna av än dräneringsgrus. Därför gillar entreprenörer dräneringsgrus bättre.

Hur tjockt lager dränerande material – makadam för platta på mark

makadam
När man lägger ut dränerande material så kan på grundsektioner se att dräneringen ligger en bit under kantbalken. Dränerande material behöver således läggas djupare under och intill kantbalken än under betongplattan.
Det dränerande skiktet ska vara minst 200 mm tjockt under kantbalken och 100 mm tjockt under betongplattan.

Priser för husgrunder

Ska du bygga grund och använda kapillärbrytande material. Här finner du priser på grundmaterial.

Priser för makadam

Jag har bifogat makadam kalkylatorn till denna artikel. Men du finner den också här.

Frågor och svar om pris för dränerande material
Vi får löpande in frågor om priser kring dränerande material. Du finner dessa frågor nedan.

Materialet som läggs på makadamen ska vara kapillärbrytande

En betonggrund som har direktkontakt med marken kommer aldrig att torka eftersom markfukt tillförs kontinuerligt. Markfukten sugs kapillärt upp i betongen som en tvättsvamp som läggs på ett blött underlag. Denna kapillärtransport måste hindras på något sätt. En tät plastfolie är inte en bra lösning mestadels för att den är mycket känslig för yttre påverkan under själva byggtiden, men dessutom förhindrar den uttorkning nedåt i marken. Bättre är det att använda ett stenmaterial utan alltför små partiklar tillsammans med kapillärbrytande material som cellplast (grundisolering).

Storlek på makadam under platta på mark 16-32

Man brukar ange makadamens minsta och största partiklar mätt i millimeter. Exempelvis 8/32 är mellan 8 och 32 mm stora. Detta är en vanlig storleksfördelning för en markbädd under betongplatta på mark. En annan vanlig storlek är den något grövre 16-32.

Olika dränerande material

A: Singel 16/22 – naturligt dräneringsmaterial

Singel är ett naturligt grusmaterial som bildats genom årtusendens lopp genom att bergmassiv grusats under isen under de långa istiderna. Man finner normalt singel i de områden som påverkats mest av istiderna, nämligen rullstensåsarna. Singel är därmed ett material som genom åren slipats mot varandra och får därför mer rund karaktär. Singel är perfekt som dräneringsmaterial.

B: Makadam 16/22 – dränerande material från sprängsten

Makadam är ett stenmaterial som till skillnad från singel är en producerade produkt. Man spränger stora stenar och berg till olika stora stenkrossprodukter. Stenkrossprodukterna siktas sedan och de minsta kornen kan därmed filtreras bort. De kornstorlekar som är större än 2 mm blir sedan makadam. På grund av den oregelbundna kornstorleken så packas materialet på ett mycket gynnsamt sätt vilket låser fast det dränerande materialet så det blir stabilt. Dessa egenskaper gör att materialet gör det mycket bra för dränering och som bärlager för husgrunder.

Dränerande material skyddar mot tjäle

Nu ska det sägas att dränerande material ensamt inte skyddar tillfredställande mot tjäle. Men dränerande material såsom singel, grovt grus och makadam binder inte vatten. Bundet kapillärt vatten expanderar när marken fryser och fälls ut inne i håligheter i marken. Ju mindre partiklar desto större sugande kapillär effekt får materialet. Dränerande material har stora hålrum och därmed blir den kapillära effekten förhållandevis låg, vilket gör att tjälskador kan motverkas. För att vara helt säker på att slippa tjälskador bör man arbeta med grundläggningsdjup samt tjälisolering.

Skydda dräneringsskiktet med markduk/fiberduk

Med tiden kan de minsta partiklarna i marken börja tränga ner i dräneringsmaterialet med vattenströmmarna och täpper därmed till vatten avrinningen och saboterar den dränerande verkan. Detta kan dock motverkas genom att använda fiberduk, även kallad markduk. Denna placeras omedelbart utanför det dränerande materialet. Den ska alltid användas eftersom finkornigt material förr eller senare tränger in och försämrar funktionen hos det dränerande skiktet. Duken ska läggas på plats innan dräneringsskiktet läggs ut, runt dräneringsrören, utanför och under dränerande skikt utanför källarmurar mm. Kvaliteten på duken ska vara minst 140 gram/kvm.

Är sprängsten kapillärbrytande?

Sprängsten är inte kapillärbrytande såtillvida att den stoppar vatten från att komma in i exempelvis en grund. Däremot är den inte kapillärsugande. Dvs den suger inte vatten som ett kaffemelittafilter gör. Om du provar och stoppar ner ett kaffefilter i ett glas med vatten så ser man direkt att vattnet sugs upp i kaffefiltret. Det gör inte tvättad sprängsten (makadam). Vattnet binds därmed inte i marken och passar utmärkt för att ha som dränerande material under grunden.

Frågor och svar om dränerande material

Vi får löpande in frågor som jag svarar på så fort jag kan. Du finner de frågor som rör makadam och dränerande material här.

 • Stora stenar som fyllnadsmassa?
  Hej! Jag har tittat på en tomt för nybyggnation av hus, tomten har en svagt sluttande bergknalle som grund. Jag bedömer att berget behöver byggas upp
  Läs mer
 • Alternativt dränerande material
  Hej där! Vad anser du om att byta ut makadam mot ca. 20 cm. kompakterat skumglas som dränerande material? mvh Ola Hej Ola, Vet inte faktiskt. Ska koll
  Läs mer
 • 0-2 stenmjöl godkänt i grund?
  Är 0-2 stenmjöl godkänt i grund? Hej , Stenmjöl som sådant känns inte rätt. Om det hade varit grus (vilket är bra dränerande med rätt siktkurva) så br
  Läs mer
 • Utfyllnadmassa under husgrunder
  Tjenixen, vilken utfyllnadmassa rekommenderar du att jag använder för min kommande husgrund (platta). Tobbe Hej Tobbe, Jag rekommenderar makadam. Läs
  Läs mer
 • Bygga på makadam grus
  Vi ska bygga hus. Funderar på att bygga ett hus som har en betongplatta. Nu undrar jag hur övergången mellan makadamen (eller gruset?) och plattan fun
  Läs mer