I och med ett ökat byggande har den mark som är enklast att bygga på redan blivit bebyggd. Det gör att man alltmer bygger på bergkullar och tomter som är lite knepigare att bygga på. Därmed har mängden hus där tomten behöver förberedas ökat. Det gäller inte bara sprängningsarbeten utan även annan mark som tidigare dömts ut som olämplig att bygga på. Därav har även pålningsarbeten ökat. Sprängning är relativt dyrt, inte minst pga alla de besiktningar som ofta behövs för att säkerställa att omliggande byggnation inte tar skada.

Översikt – klicka på länkarna

Använd länkarna nedan för att navigera i artikeln på ett enkelt sätt.

När ska man spränga

när ska man spränga
Det finns alternativ till att spränga. Och det är att spräcka stenar och berg. Men metodiken fungera bara på mindre sten och berg. Läs mer om att spräcka stenar och berg utan att spränga här.
Om du har ett berg på mer än 10 kvm så är det mer fördelaktigt att spränga berget.

Sprängning sker normalt med dynamit.

För vilka uppdrag är sprängning vanligt

Det finns såklart många olika fall där sprängning är vanligt. Här är några

 • bygga nytt hus
 • tillbyggnader
 • pooler
 • garage
 • anläggning av väg
 • borttagning av berg i trädgård

Vad kostar det att spränga

En normal sprängning kostar cirka 700 per kvm.
Sedan tillkommer

 • etablering
 • besiktningar
 • täckning

Vad kostar etablering vid sprängning

En normal etableringskostnad hamnar kring cirka 10 000 kr för en normalt sprängningsarbete.

Vad kostar besiktning vid sprängning

En normal kostnad för en besiktning vid en sprängning hamnar mellan 15 000 kr – 30 000 kr. Allt beroende på hur komplexa förutsättningar som gäller för din besiktning.

Besiktningar är en viktig del av bergsprängning eftersom omgivningen kan påverkas av sprängningen. Har du närliggande fastigheter eller känslig utrustning så läs vår artikel om sprängningsbesiktningar här.

Vad kostar täckning vid sprängning

En normal kostnad för täckning vid en sprängning hamnar kring cirka 15 000 kr för en normalt sprängningsarbete.

Hur nära huset kan man spränga

Det är alltid en risk att spränga nära hus. Du kan både skapa sprickor i konstruktionen och även röra på marken huset står på. Kontakta därför alltid en duktig entreprenör med lång erfarenhet som får avgöra hur huset ser ut i ditt specifika fall.

Du kan också vid sprängning nära huset använda mer oförstörande metoder, såsom DARDA – läs mer om DARDA här.

Frågor och svar från besökare om sprängning och närhet till byggnaden
Här har vi samlat frågor och svar från våra besökare om sprängningsarbeten och hur nära du kan spränga.

 • Ny dörr i sutteräng – hur nära vågar man spränga
  Hej Micke! Vi har tittat på ett sutteränghus byggår -69 där västra sidan är entresida i sutterängplan, på östra sidan är det bara övre plan som är ovan jord och ”gavlarna” till hälften i dagen och till hälften i berg. Kan man spränga/karv
  Läs mer

Syneförrättning och ansvar vid sprängning

synförrättning vid sprängning
Ett företag som jobbar med bergsprängning har alltid försäkringar som ska täcka skadorna som skulle kunna täcka kostnaderna för eventuellt uppkomna skador på närliggande byggnader. Men för att etablera ett nuläge så behövs det en besiktning innan man spränger. Det är en av de orsakerna till att sprängning i tätbebyggda områden kan bli dyrt.

Det finns också olika former av sprängning. Oförstörande såsom DARDA som mer är bergspräckning (läs mer om DARDA här). Här tror jag att man kan slippa besiktningarna om husen nära inte ligger precis kloss intill.

För sprängning med dynamit eller liknande gäller följande vid ansvarsfrågan

 • Inom 50 meter ska man besikta fastigheterna
 • Byggherren är alltid ansvarig!
 • Sprängaren brukar bedöma vilka objekt som ska besiktigas och sen bokar han/hon besiktning. Olika fastigheter är olika känsliga beroende på hur man grundlagt huset osv.

Vad ingår i en synförrättning

Syneförrättning är det formella begreppet på de besiktningar av fastigheter som sker innan och efter arbeten som kan orsaka skadliga vibrationer.

En syneförrättning dokumenterar olika delar såsom

 • sprickbildningar i fastigheter
 • putsnedfall
 • sättningar i fastigheter och kringliggande egendom
 • skador på utustning som kan orsaka vattenskador

En besiktningsman dokumenterar alla sprickor och andra skador som finns på och i byggnaden, fastigheten eller anläggningen. Syneförrättning är det juridiska namnet på sprickbesiktning.

Sprickbildning i fastigheter gäller för såsom tak, husgrund, väggar, fasader, golv etc. Men även invändiga moment kan förekomma i besiktningen såsom för rökkanaler och skorstenar.

Eftersom det finns ett tydligt besiktningsprotokoll så kan dyrbara tvister undvikas och ansvarsfördelningar förtydligas.

Frågor om syneförättning i samband med sprängning.

 • Syneförrättning , avstånd och ansvar
  Hej , hoppas du kan svara på dessa svårgooglade frågor. Ungefär Inom vilket avstånd från vibrationsalstrande arbeten schaktning , pålning och spontning gör man normalt en besiktning före och efter av närliggande fastigheter ? Vem har ansvaret för att
  Läs mer

Vad utförs vid en besiktning vid sprängning

Vad som utförs är olika baserat på vad som efterfrågas av kunden vid en besiktning.

Man kan dela upp det enligt följande

 • före och efterbesiktningar
 • förebyggande proaktiva riskanalyser
 • mäta vibrationer under pågående arbeten
 • reaktiva utredningar av uppkomna skador

Riskanalyser och sprängrådgivning

När man ska spränga så är det du som styr bygget (byggherren) och som beställer uppdragen av olika parter eller gör saker själv som har det slutliga ansvaret för konsekvenserna sv sprängningen.
Genom att utföra en riskanalys så kan man förebygga skador.
Riskanalysen ska se till att människor, fastigheter, utrustning och omgivningen inte skadas av sprängningen.
Det slutliga målet är givetvis att minska risken för dyra skadeståndsprocesser och tvister med kringliggande fastighetsägare och att skydda omgivningen.
Med riskanalysen som grund så får du också ett bra dokument inför din upphandling av mark- och sprängningsarbeten.

Det man ofta tittar på vid en riskanalys är

 • fastigheter
 • anläggningar för vatten, tele, data, el, och tunnlar
 • känslig utrustning

För att minimera konsekvenserna av en sprängning kan man förutom riskanalysen dessutom vidta en mängd åtgärder.

 • genomföra så kallad sprängrådgivning
 • skapa sprängteknisk PM
 • skapa sprängplaner

Vibrationsmätningar – mäter markvibrationer

Vibrationsmätningarna utförs under pågående sprängningsarbeten. Då kan man under ordnade former sammanställa data för att säkra hur arbetet påverkar omgivningen.
Vibrationsmätningarna utförs med mätutrustning såsom Sigicom Infra mini, C10 och Abems UVS 600 Peak och mäter olika saker. Dessa kan vara

 • markvibrationer
 • olika former av rörelser
 • olika former av tryckförlopp
 • bullermätningar

Utrustningen kan användas både under korta tider eller för att mäta förhållandena under lång tid.

Skadeutredningar

Skadeutredningar genomförs i regel när tredje part blivit påverkad av sprängningen. Processen kallas också för skadereglering.
Processen innebär att man tar in experter för att se över vilka skador eller påstådda skador som verkligen uppstått pga sprängningen. Experter kan exempelvis konstatera vilken typ av skador som normalt uppstår pga sprängning och vilka som troligen orsakats av något annat såsom en sättning av husgrund.

Vem beställer en besiktning, riskanalys eller skadereglering

Det finns många som kan tänkas vara intresserade,av denna typ av beställningar. Dessa är normalt

 • privatpersoner
 • mark och sprängentreprenörer
 • byggare
 • kommuner
 • försäkringsbolagen

Vad ingår normalt i ett sprängningsuppdrag

Ett sprängningsuppdrag är normalt uppdelat på ett antal olika delar. Dessa kan vara

 • besiktningar och vibrationsmätningar
 • sprängning av berg
 • Bergborrning
 • Schakt
 • Avtäckning av berg
 • Utlastning av berg
 • Grov- och finplanering
 • Materialtransport

Frågor och svar från besökare om sprängning

Här har vi samlat frågor och svar från våra besökare om sprängningsarbeten.

 • Behöver konsultation om sprängning behövs
  Hej Micke! Jag skulle behöva utföra en markundersökning på min tomt för att få fram om sprängning behövs eller ej. Hade varit väldigt tacksam om du kunde hjälpa mig med detta. Hej Lennart, Kul att du hittat till min sida. Jag ska absolut hjälpa dig m
  Läs mer
 • Jämföra offerter på sprängning för garagegrund
  Hej, Vi har just låtit omdränera vårt hus och avsikten var att låta samma markentreprenör gräva och förbereda för vårt garagebygge (27,7 kvm). Vi hade tänkt ta grundläggningspaket från garageleverantören och beställa betongleverans, men göra en hel d
  Läs mer
 • Sprängdjup bottenplatta delvis på berg
  Hej Micke, Hur djup behöver man spränga för gjuten bottenplatta som delvis hamnar på berg? /Göran Hej , Det är viktigt att man tänker på framförallt lutning på berget också. Lutningen på berget får inte vara för hög och lägger du 20cm makadam och lik
  Läs mer