Vad är en situationsplan
Huvudsyftet med en situationsplan är att man på ett övergripande och enkelt sett ska kunna se hur fastighetens tomt ser ut ihop med dess ingående fastigheter och hur andra viktiga delar i omgivningen hänger ihop.

Detta dokument är ett av de viktigaste handlingarna för bygglovets ansökan.

Situationsplanen ger överblick

Situationsplanen är en karta. Denna karta är mycket användbar genom hela byggprocessen och är inte bara viktig för kommunen. Kartan är ett av de dokument du använder dig mycket av inte minst när du ska diskutera ditt kommande projekt med eventuella entreprenörer.

Hur får man fram en ny situationsplan

Det avgörande underlaget till din situationsplan är kartor som kommmunen har. Du går således till kommunen och begär ut kommunens kartor som underlag. Dessa kartor ändras konstant så de ska ses som en färskvara. Speciellt gäller detta när du bor i ett område som genomgår stora förändringar. Då kan dessa kartorna uppdateras så ofta som varje år.

Baskarteutdrag – vad är det

Vid ansökan om bygglov för mindre åtgärder räcker det ofta med ett baskarteutdrag som underlag för situationsplanen. Ett baskarteutdrag går att köpa via vår e-tjänst. Det finns också möjlighet att köpa kartan via Stadsbyggnadsexpeditionen eller beställa via telefon/e-post.

När du ska rita din situationsplan och denna ska innehålla större förändringar så kan du behöva göra ett utdrag av nybyggnadskarta.
Om du ska bygga ett nytt hus så behöver du i regel en nybyggnadskarta som underlag. Gör du en tillbyggnad som ligger nära en granne så behöver du också oftast göra detta utdrag. Annars kan det räcka med att få ett så kallat baskarteutdrag.

Vad ska situationsplanen visualisera

I situationsplanen ska följande framgå

  • gränser för fastigheter
  • befintliga byggnader ska vara utritade
  • markens användning
  • egen vattentäkt om sådan finns, så kallad brunn. Ritningen ska även visa sträckan till vattentäkter i närheten om man ska ha eget avlopp
  • vid eget avlopp ska avloppsanläggningens placering och funktion (dvs ledningar till och från avloppet). Om fastigheten kräver en uppställningsplats för slamtömningsfordon så ska denna framgå.
  • nya byggnaders placering. Med det menas att man behöver rita ut det nya huset eller utbyggnaden vilket betyder att den ska måttbestämmas och lägesbestämmas. Med måttbestämmelse menas att man ritar ut byggnadens alla sidor. Lägesbestämningen ska vara inte bara i förhållande till tomten utan även höjden.
  • byggnader som ska rivas ska också märkas ut
  • vilken tillfartsväg som gäller
  • hur fastighetens dagvattendränering ska utföras
  • tomtens marklutning bör framgå av situationsplanen. Det gör man helst med en karta som visar olika nivåkurvor eller liknande.

Situationsplanens skala 1:400

Planritningar ska för bygglovshandlingar har skalan 1:400.