Syftet med bygglovet är att ge kommunen de handlingar de behöver för att de ska kunna pröva hur väl din byggnad eller anläggning lämpar sig utifrån de detaljplaner som finns för området. Jag upplever att kommunerna har skärpt upp reglerna för vad som krävs utifrån konstruktion och bygglovsritningar. Det har gjort att många privatpersoner har fått högre kostnader i samband med sin bygglovsprocess då ritningar som tidigare inte krävdes nu behöver tas fram. I vissa fall till och med inför bygglovet. Bygglovsritningar finns det bra prisvärda tjänster för numera.

grundritning
Bygglov är en djungel idag. Aldrig tidigare har det varit snårigare att skaffa bygglov. Detta blev än mer krångligt vid årsskiftet 2012 när bygglovsprocessen ändrades. Det som förändrades var att det from då krävdes att den som numera lämnar in ett bygglov även behöver ha med uppgifter om husgrunden. Det är numera så att konstruktionsritningar behöver finnas med i bygglovsansökan. Syftet är således att kommunen ska kunna ta ställning till att husgrunden är dimensionerad för att klara av husets belastning. Därmed borgar man för att grundläggningen blir bättre, dock till en mycket högre kostnad än innan.

Ta hjälp från grundleverantören – byggprocessen börjar med grunden?

Du kan få råd av många instanser, inte bara av kommunen. Exempelvis en grundleverantör kan delge dig mycket ritningar som du behöver för att få igenom ritningarna genom bygglovet. Vår grundpartner Tjällden AB är mycket behjälpliga med denna typ av uppgifter.

Detaljplanen bestämmer hur du får bygga?

En detaljplan bestämmer hur du får bygga på din tomt och vilka begränsningar och regler som gäller för ett eventuellt bygglov. Om du vill göra stora avsteg från detaljplanen kommer du att få en besvärlig bygglovsprocess. Men du kan få igenom förändringar på din tomt utanför detaljplanen, dvs där du går emot de regler som detaljplanen föreskriver, men du kommer behöva kommunens stöd för att få igenom den förändringen.

Här återfinner du frågor och svar som relaterar till detaljplanen.

 • Detaljplan
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej! Vi ska bygga hus på en tomt som ligger i ett ”vanligt” villaområde där det sedan lång tid tillbaka finns en detaljplan och där vatten och el redan finns. Behöv
  Läs mer

Välja grund kan påverka bygglovsritningen – kolla in det först

betongplatta ger lägst sockelhöjd

När du står inför att söka bygglov så bör du ha valt typ av grund då det kan påverka ditt hus utseende:

Det som jag utifrån min erfarenhet kan säga påverkar bygglovet är

 • sockelhöjden kan påverka bygglovet. Speciellt om ditt befintliga hus (vid tillbyggnad) har en sockelhöjd och du vill ha en annan sockelhöjd på tillbyggnaden
 • grunden kan hjälpa en vid tillfällen att man ska bygga mycket nära tomtgräns och man vill egentligen för grannsämjan ha huset lite mer på sin egen tomt. Eftersom grundyttermåtten är det man ofta söker bygglov på så kan man anlägga en positiv grund. Det man menar då är att grunden ligger i tomtgräns, men för att undvika att exempelvis stuprör mm ligger på grannens tomt så lägger man fasaden längre in på tomten än grunden. Dvs grunden är positiv (större än fasadyttermåttet).

Så vill du ha hjälp att välja grund – se här.

Här återfinner du frågor och svar som relaterar till hur val av grund påverkar bygglovet.

 • Vilken grund ska jag välja?
  Hej Micke, Jag ska bygga hus och undrar om hur grunden påverkar bygglovet på nåt sätt. Hur ser du på det? Hej Karl, Missa inte denna artikel kring bygglov och grunder. Den kan ge lite inblick. Det som jag framförallt utifrån min erfarenhet kan säga ä
  Läs mer

Vem får rita godkända ritningar till din bygglovsansökan?

grundritning
Normalt ritar en arkitekt upp de ritningar du behöver för en bygglovsansökan. Men faktum är att idag finns det inga krav på att en arkitekt måste ha ritat upp ditt hus.
Det är helt ok att som vanlig privatperson rita upp huset för ens bygglovsansökan. Men det är lite som med elinstallationer. För att försäkringarna ska gälla där måste elen vara fackmannamässig installerade. Detsamma gäller bygglovshandlingar. Kommunen ser via bygglovsansökan att du som privatperson ritat det. Då kommer de granska dig lite hårdare för de utgår ifrån att du säkert missat något. En tanke kan vara att du sätter dig in så mycket du kan i din bygglovsansökan och gör ett så gediget jobb som möjligt. Då blir det billigare. Sedan kan du låta en arkitekt godkänna det. Ingen dum ide.

Vilka ritningar behövs för bygglov

Som bygglovsritningar räknas

 • fasadritningar
 • planritningar
 • situationsplan
 • sektionsritningar
 • detaljritningar

Kort om fasadritningar

fasadritning
När man tänker på ritningar av hus generellt är det ofta fasadritningarna man tänker på. Man kan ganska enkelt få en uppfattning hur huset kommer se ut när man ser fasadritningarna. Fasadritningarna bör täcka in byggnadens fasader. En byggnad har oftast, men inte alltid såklart fyra fasader, en i varje väderstreck.

Det man vill visa med fasadritningen är förutom huset i samtliga riktningar även olika viktiga detaljer som kan vara viktiga för bygglovet såsom.

 • takets utformning
 • grundsockelns utformning
 • fönster samt deras placering
 • dörrar samt deras placering
 • altaner
 • skorstens placering på huset
 • trappors placering
 • takfönsters placering

Utöver detta så skall huset specificera exempelvis ramper om dessa finns.

Vilken skala ska man använda för sektionsritningar
När man ska rita sektionsritningarna för bygglovet så är en bra skala 1:100.
Denna skala är idag den vanligaste.

Kort om planritningar

planritning
När man ritar en planritning så är syftet att man ska se huset uppifrån där man skurit huset så att man kan se det i genomskärning.

Det är viktigt att man i en planritning ritar ut

 • fönster samt deras placering
 • dörrar samt deras placering
 • ytterväggarnas utformning i form av tjocklek
 • innerväggarnas utformning i form av tjocklek och placering. Detta ger husets planlösning
 • rummens användning ska märkas ut

Olika typer av rum som kan märkas ut

 • sovrummen ska märkas ut
 • köken ska märkas ut
 • badrum och toaletter ska märkas ut
 • tvättstuga ska märkas ut

Mer detaljer som man gärna vill ska finnas med i en planritning är

 • ytterdörrar
 • öppningsbara fönster
 • olika former av skåp
 • Kylskåp mm
 • ugn
 • värmepump
 • varmvattenberedare
 • fjärrvärmeanläggning
 • volymtank
 • ackumulatortank
 • tvättmaskin
 • torktumlare
 • torkskåp
 • tvättbänk
 • golvvärmecentral
 • vattenmätare
 • vattenutkastare
 • mm

Vilken skala ska man använda för planritningar
Planritningar ska för bygglovshandlingar ha skala 1:100.

Kort om situationsplan

situationsplan
Syftet med situationsplanen är ovanifrån visa hur fastighetens tomt och dess ingående fastigheter och övriga viktiga delar i omgivningen.

För handläggaren på kommunen så är kanske situationsplanen den viktigaste handlingen i själva bygglovsansökan.

Den karta som situationsplanen utgör är mycket användbar och viktig inte bara för kommunen utan också för dig som söker bygglov men också eventuella entreprenörer som kan komma att bli inblandade i ditt byggprojekt.
När man ska ta fram situationsplanen så går man till kommunen och begär ut kommunens kartor som underlag. Kom ihåg att kommunens kartor är en färskvara. Speciellt i områden som genomgår stora förändringar kan kartorna hos kommunen uppdateras så ofta som varje år.

Läs mer om situationsplan och exempel på situationsplaner här

Kort om sektionsritningar

situationsplan

En sektionsritning är en ritning på din byggnad i genomskärning. Snittet markeras sedan på planritningen. Syftet med en sektionsritning är att visa fastighetens viktiga beståndsdelar såsom

 • bjälklagens tjocklek och utformning
 • takens utformning
 • byggnadshöjden (även kallat nockhöjd)
 • rumshöjden

Vid bygganmälan ska sektionsritningen visa byggnadens konstruktion samt vilket material du tänker använda eller redan har i byggnaden.

Vilken skala ska man använda för sektionsritningen
Planritningar ska för bygglovshandlingar ha skala 1:100.

Konstruktionsritningar för huset med lastplan

Något som är avgörande för husets bygglov men snarare input till de som ska konstruera huset och därmed dess konstruktionsritningar är lastplanen. Dvs vilka laster ger husets konstruktion upphov till. Denna lastplan ger exempelvis input till grundleverantören hur de ska dimensionera sin grund (källa Tjällden AB).

Sektionsritningar

Det finns flera olika typer av sektionsritningar.

 • grundsektioner

Vilka krav ställer kommunen på bygglovsritningarna

Det är viktigt att man lever upp till följande krav när man ska lämna in bygglovsritningar

 • Ritningarna ska vara utförda på ett fackmannamässigt sätt. De ska vara ritade så det är enkelt för alla att förstå dem
 • Fastighetsbeteckning skall stå på ritningarna
 • Av ritningarna skall framgå vad bygganmälan avser
 • Vid ändring och tillbyggnad skall ritning över befintligt utseende inlämnas i 1 ex
 • Alla handlingar (anmälan, brev, ritningar etc) skall vara utförda så att de är lämpliga för arkivering i befintligt skick eller för mikrofilmning.

Läs mer och se exempel på flera olika fackmannamässiga ritningar under Exempelritningar.

Vi behöver två omgångar av alla ritningar – en omgång sparas för arkivering och en omgång får du tillbaka efter beslutet med en stämpel att de tillhör beslutet. Helst vill vi ha ritningarna i A3-format, nedvikta till A4. Om du har ett stort projekt blir under lättar det mycket för oss om vi också får en omgång med förminskade ritningar i A3-format.

Kontrollera med en linjal att ritningarna är ritade och utskrivna i rätt skala innan de skickas in, det underlättar handläggningen. En enkelt sätt är att rita in en skalstock. Under Exempelritningar hittar du Exempel på ritningar med skalstock.

Det är viktigt att bärande väggar konstruktion nybyggnad bygglov ritning

Bygglov och dränering

Själva dräneringsprocessen kräver inget bygglov. Om din dränering däremot påverkar din omgivning kraftigt såsom berör olika vattenledningar eller fjärrvärme och liknande så behövs normalt en anmälan.

Vid årsskiftet 2012 ändrades bygglovsprocessen så att den som lämnar in bygglov nu behöver komplettera uppgifter om husgrunden. Konstruktionsritningarna för husgrunden syftar till att man ska kunna visa kommunen att grunden klarar husets laster och att man säkerställer en bättre grundläggning.

Markundersökning

För att klarlägga vilka laster som marken klarar av så behöver man göra en grundundersökning. Beroende på hur du fått tag i tomten så kan detta redan ha varit gjort. Se till att det finns uppgifter om tomtens bärighet innan ni börjar bygga.

Grundkonstruktionsritningar och lastplaner – genomskärning av husgrund

grundritning
Beroende på hur ni köpt huset så finns det olika sätt att få fram de nödvändiga handlingarna. Tanken med grundritningarna och lastplanerna är att få klart för sig om man exempelvis behöver armera extra på vissa ställen i huset eftersom det finns punktlaster av olika slag. Här följer några exempel på punktlaster
 • bärande pelare
 • tunga eldstäder och öppna spisar
 • bärande väggar
 • specialkonstruktioner kring fasaden såsom burspråk eller tunga glaspartier

Vad kostar en konstruktör för grundritning

Ett sätt är att man kan ta hjälp av en konstruktör som hjälper till med ritningen. För att ta fram en sådan konstruktionsritning kan det kosta ungefär mellan 5.000-10.000 kronor. Man kan också gå till en grundleverantör som lever på att leverera grunderna och själva materialet. En konstruktör är experter på de här typen av frågor och för att de ska kunna göra sitt jobb behöver de ta fram en konstruktionsritning och utifrån den dimensionera grunden. Det är oftast då som ritningen ingår. Mitt tips är alltså att om man vill ha en konstruktionsritning för en betongplatta och ännu inte valt materialet bör man välja en grundleverantör som gör detta och där man alltså kan få ritningen på köpet.

Syftet med grundritningarna

En konstruktionsritning för en betongplatta har som mål att dimensionera grunden så att lasterna på grunden tas upp på rätt. Det finns flera typer av laster och några exempel är linjelaster och punktlaster. Linjelaster är en last som fördelas jämt över exempelvis en vägg. Detta innebär att väggen tar upp flera punkter på många punkter eller jämnt längs med väggarna. Det är då som den så kallade kantbalken dimensioneras för de lasterna som hus skapar. Det kan vara alltfrån bjälklagen om man har ett flervåningshus till tvåvåningshus där det skapas laster från bjälklag, takpannor och olika typer av inredning som kan göra att lasterna fördelas ned i väggarna och det är då som kantbalkarna behöver dimensioneras. Det som det kokar ned till med linjelasterna är ofta en kantbalksektion som då är samma sak som en konstruktionsritning för en betongplatta.

Grundritningarna hjälper grundbyggaren

Grundritningarna hjälper grundbyggaren att genomföra grundläggningen på ett förutbestämt sätt samt ger den kvalitetsansvarige möjlighet att kontrollera att grunden uppförts efter ritningen. Det är ett slags kravspecifikation på hur grunderna ska uppföras. Om du köper huset av en hustillverkare brukar de kunna erbjuda en så kallad lastplan. Ta med denna lastplan till er grundleverantör eller en konstruktör så tar de fram de nödvändiga konstruktionsritningar utifrån husets laster.
Om du vill få hjälp med grundritningar så ingår de ofta i de kompletta paket som grundleverantörer erbjuder. Se här för priser för kompletta paket och grundleverantörer. Om huset är arkitektritat eller om Ni ritat huset själv eller valt att anlita en arkitekt är det viktigt att få klart för Er hur lasterna i huset ser ut. Det kan man få genom att ta husritningen till en konstruktör. Möjligen kan grundleverantören hjälpa till även här.

Ställ krav på din grundleverantör för grundkonstruktionsritningar

Enligt Tjällden AB, en av de stora grundleverantörerna så ska det finnas en grundkonstruktionsritning för varje husgrund och den ska utformas efter det specifika husets konstruktion. Det är vanligt att man blandar ihop denna ritning med den ritning som följer med hustillverkarnas ritningar. Dessa innehåller inte alltid den nödvändiga information som behövs, exempelvis lasterna som ska finnas och som ligger till grund för grundkonstruktionsritningen.

Lasterna som ett hus utsätts för är unika för varje hus. Volymtillverkade hus har givetvis en förutbestämd lastplan men det räcker med att man installerar lite specialanpassade öppna spisar eller liknande så behöver en grundkonstruktionsritning ritas om med dessa nya förutsättningar.

Huset tar också upp laster

Man får inte glömma att nederbörd i form av snö också utsätter konstruktioner, inte bara huset, för laster. En altan till exempel kan om exempelvis snön rinner ner på altanen från taket riskera att väga 100 tals kilo. Och om altanen exempelvis delar plintar eller liknande med huset så är det mycket viktigt att ta med snön i beräkningen. Snön belastar också taken givetvis som i sin tur gör att lasterna förs ner i huset och till sist behöver tas omhand av husgrunden.

Speciella punkter som behöver extra armering och betong

Sen kan man också ha andra laster inne i huset som då är såkallade punktlaster. Då talar man ofta om pelare som tar upp tunga laster från huset. Detta är ett populärt alternativ när det handlar om öppna planlösningar där man exempelvis i ett öppet kök inte vill ha väggar som murar in köket utan man vill ha ett öppet kök och därmed är en punktlast ett bra alternativ. Med punktlaster kan man föra ner laster på stora ytor i en pelare. Det man då måste göra är att dimensionera grunden kring pelaren på ett annorlunda sätt jämfört med övriga betongplattan. Nu handlar det inte om längre om kring kantbalken utan inne i grunden och inne i betongplattan. Det man då gör är att armera lite extra där man dimensionerar och använder ofta lite mindre isolering och gjuter lite mer betong. För detta arbete behöver man också ta fram en så kallad grundsektionsritningä/grundritning som också går under namnet på konstruktionsritning för betongplatta.

Linjelaster och punktlaster

En husgrund belastas av olika typer av laster. Dels belastar huset husgrunden med linjelaster. Dessa kommer från att väggarna bär upp huset och kraften går ner i huset och tas upp av syllen.

En punktlast är mer förknippad med stora tunga konstruktioner (se exempel ovan).

Att räkna på husgrunders påverkan från laster och utifrån dessa laster bedöma och ta fram en grundkonstruktion är inte något man vill slarva med. Genom att räkna fram den kompletta grundens förutsättningar så kan rätt material tas fram för just ditt objekt. Exempelvis så är det viktigt att man får rätt kvantitet och kvalitet av olika ingående material i husgrunden.

 • armeringsnät
 • armeringsjärn
 • kantelement
 • cellplast

Betongplatta sektion – en detaljerad principskiss med kantbalken i fokus

När man ritar en husgrund i genomskärning visar man ofta en grundsektion. Denna beskriver hur en kantbalk ska se ut och vart armeringen ska placeras.

Grundritning till gjuten garageplatta

En garagegrund behöver också ritas upp. Det som skiljer en garageplatta och därmed ritningen är

 • sockelns potentiella höjd om man vill ha garage som man ska kunna spola av
 • mindre laster pga mindre fastighet
 • lägre isoleringskrav

Bra att veta om bygglov

Om du väljer att själv bygga huset är du i form av byggherre skyldig att söka bygglov. Detta bör du göra på god förhand innan du påbörjar byggarbetet. Tänk på att det kan ta flera månader att få ett bygglov godkänt och att du sedan har två år på dig att inleda bygget. Det går bra att begära ett förhandsbesked från kommunen om du är osäker över kommunala restriktioner som kan gälla i ditt område. Minst tre veckor innan bygget påbörjas ska kommunen även tillhandahålla en bygganmälan. I samband med detta måste du utse en person som är kvalitetsansvarig för bygget och löpande kontrollerar att alla regler och lagar följs. Tiden det tar att bygga ett hus beror helt på hustyp, entreprenad och byggmetod. Ett modulhus av enklare modell kan stå färdigt efter cirka fyra månader, men bygger du själv kan det ta upp till fem år att bygga klart huset. Under den perioden söker du nytt bygglov. Under byggtiden bör du vara noggrann med att försäkra ditt hus.

Du får inte bygga större fristående byggnader utan bygganmälan eller bygglov. Men vad får du egentligen göra? Bestämmelserna kan varierar från kommun till kommun men det här kan du i alla fall sätta igång med direkt:

 • Fristående byggnad (friggebod) med en total byggyta på högst 15 kvm och en största höjd från mark till taknock på 3,0 m.
 • Byggnaden får inte stå närmare tomtgränsen än 4,5 m.
 • Utegrill, öppen spis utomhus, mindre trappor och räcken.
 • Markterrasser, utegolv etc.
 • Mur eller plank som inte är högre än 1,8 m, inte sträcker sig mer än 3 m ut från huset och inte står närmare tomtgräns än 4,5 m.

Vilka ytterligare ritningar behövs till ett husbygge?

När du söker bygglov behöver du börja med att skicka in till kommunen där huset byggs en ansökningsblankett om husbygge, uppgifter om vem som är kontrollansvarig, situationsplan/markplaneringsritning gjord på en ny nybyggnadskarta samt ett antal ritningar

 • arkitektritning av huset
 • planritningar
 • fasadritningar
 • sektionsritningar

Ansökningsblanketter och dylikt kan variera lite med namn mellan kommunerna men de finns nästa alltid att finna på deras hemsidor. Därefter krävs att en kontrollansvarig utses. Vid husbyggen idag behöver ett antal olika kontroller genomföras och det är oftast smidigt ifall det är samma person som gör detta. Den kontrollansvariga ska se över att huset har låg energianvändning, god tillgänglighet samt att huset är har god ventilation och är byggd enligt god bostadsutformning.

De ritningar du behöver skicka in är först en markanvisning som består av en karta med kringliggande byggnation, tomtens utformning, anvisning för uppfart, garage/parkeringsplats. Kom ihåg att även inkludera tomtgränserna med mått gentemot grannar och dylikt.

Ifall det är en ny fastighet eller om det ska bli ett helt nytt hus på en befintlig fastighet kan en nybyggnadskarta krävas. Även ingångar på vatten och avlopp samt el och värme kan krävas. Alla kartor ska vara i skala 1:100 men kom ihåg att olika kommuner har varit olika snabba med att anamma de nya mätsystemen och det är därför alltid bra att söka upplysningar från tjänstemännen på kommunen kring vilka system som ska användas. På ritningarna ska alla mått och skalor vara utsatta och de ska ha varit gjorda på ett fackmässigt sätt.

Ritningar av fasad, plan och sektion ska också bifogas och vara gjorda på samma sätt som själva husritningen. Det vill säga att de ska vara synbara från flera olika håll och göra det lätt för tjänstemännen att kunna se hur upplägget är. Kom ihåg att en byggnadsansökan kan ta upp till 3 månader och vid större byggnationer kan dröja ännu längre. Detta gör det viktigt att vara ute i god tid och planera sitt hus tillsammans med en byggherre som har bra vetskap om allt som krävs. Kom ihåg att hus av mer avancerad karaktär ofta tar längre tid både genom process och byggnation.

Relaterade frågor – Fråga Micke

Vi får löpande konstruktionsrelaterade frågor som bygger på frågor kring grundritningar. Här finner du några av dem.

 • Bygglov
  Hej, Jag bor i ett hus och har nu tankar på att bygga ut för att badrum/toalett ska bli större och kanske även inkludera en lite bastu men behöver hjälp med att rita/tänka på vad som kan vara mest lämpligt utifrån husets/lägets förutsättningar samt m
  Läs mer
 • Bygglov
  Hej och God fortsättning på det nya året! Jag bor i ett hus och har nu tankar på att bygga ut för att badrum/toalett ska bli större och kanske även inkludera en lite bastu men behöver hjälp med att rita/tänka på vad som kan vara mest lämpligt utifrån
  Läs mer
 • Regler ang barack på tomt
  Hej Micke! Det huset jag bodde i när jag va liten brann ner för ca 20-25 år sedan, grunden ligger kvar om jag förstått det rätt och det har bara stått sen dess. jag undrar om jag får ställa dit en barack att bo i enligt lag? Mvh Emmy Hej Emmy , Hur m
  Läs mer
 • DWG fil från en arkitektritning
  Hej Mikael, vi har endast en arkitektritning på vårt nya fritidshus som vi planerar byggstart under våren. Huset skall bli på 105 kvm med full källare. Vi kommer att beställa källaren från en leverantör och överbyggnaden från en annan. Arkitekten som
  Läs mer
 • Platta utan bygglov?
  Vi ska bygga en entre till vår 20-tals villa, men vi har tänkt göra det i etapper av ekonomiska skäl. Vi vill sprida kostnaderna. Tanken är att vi startar med att gjuta en grund, som kommer fungera som en altan/uteplats ett tag (läs år). Efter det så
  Läs mer
 • Behövs bygglov för byte av friggebod
  Hej! Vi har en gammal skruttig bod på 12 kvm som står cirka två meter från grannens tomt. Vi skulle gärna vilja byta ut vår bod mot en nyare friggebod på 15 kvm. Behöver vi söka nytt bygglov för det? Hej Mattias, Detta var en bra fråga. Eftersom jag
  Läs mer
 • Konstruktionsritning för betongplatta
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej! Vi har blivit ombedda att ta fram en konstruktionsritning för vår kommande betongplatta av kommunen. Vi har varit i kontakt med en hustillverkare som inte kan
  Läs mer
 • Attefallhus sutteräng med överbyggd källare
  Funderingar på att bygga ett Attefallhus som ligger på en sutterängtomt. Om man bygger ett Attefallhus i en brant slänt med bakre väggen helt under jord. Sidoväggar båda till hälften under jord. Främre väggen helt ovan jord med fönster och dörr. Kan
  Läs mer
 • Räknas stenblock med för beräkning medelmarknivå
  Ska stenblocks nivå räknas med, beräkning medelmarknivå? Hej Torgny, Frågan är minst sagt bristfällig :). Men om jag förstår det rätt, du hoppas att ett par högre stenar ska göra att du får bygga en högre byggnad. Tror du inte kan räkna med det. Men
  Läs mer
 • Stödmur nära tomtgräns utan grannens medgivande
  Hej! Vi behöver bygga en stödmur för att jämna ut lite på nivån kring där grunden skall gjutas. Vi kommer behöva en stödmur bakåt mot grannens tomt. Kan vi bygga den nära tomtgräns utan deras medgivande om den blir lägre än 50cm? (deras agenda är end
  Läs mer
 • Vad kostar en konstruktionsritning för en platta på mark
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej Micke vad kostar en konstruktionsritning platta på mark 40cm kantelement ca 150m2 mvh lloyd Hej Lloyd, Om du ska ta fram lastplaner och liknande behöver du en k
  Läs mer
 • Får kommunen neka torpargrund för tillbyggnad
  Hej Jessica, Jag skulle säga att det låter som att kommunen är ute på hal is. Dem ska inte lägga sig i din konstruktion, utan dem ska se till att din konstruktion fungerar och val av grund ska dem inte lägga sig i. Eftersom att jag med 100% säkerhet
  Läs mer