För att veta markförutsättningarna för ditt byggprojekt så behöver du ha ett geotekniskt utlåtande kring din tomt. Den mark som är bästa att bebygga har ofta redan byggts på och i populära områden behöver man nu bygga på mindre bra mark. Markundersökningar variera mycket krafigt i pris och det kan därför vara värt för dig att lägga lite tid på att hitta det mest prisvärda alternativet för dig. Ofta beror prisskillnaden på att de flesta geotekniska / markundersökningsföretagen enbart jobbar mot företag.

Geoteknisk undersökning

Det huvudsakliga målet är att undersöka vilka laster som marken klarar av. Den tekniska undersökningen ska också ge förslag på de åtgärder som behövs för att stötta marken på ett optimalt sätt. Ofta finns redan en undersökning gjord om du ska bygga i ett område som är detaljplanelagt.

Många vi pratar med tycker det känns jobbigt att undersöka marken innan man ska bygga. Det är förståligt men om man är osäker på markförhållanden så är det faktiskt en åtgärd som kan spara pengar. Om du mitt i projektet stöter på berg som du tvingas spränga. Det är också vanligt att man blir överraskad över mängden dränerande material som kan behöva köpas in pga högre andel matjord än man trott innan man börjar bygga.

Geoteknisk undersökning svarar på vad marken består av

Det är alltid lite läskigt att börja gräva för en husgrund och inte veta vad man ska träffa på. Så en av de stora
frågorna som en geoteknisk undersökning svara på är vad marken består av.

 • berg
 • lera
 • sandjord

Geoteknisk undersökning ger svar på markens hållfasthet

En markundersökning har också till uppgift att svara på hur hög hållfasthet marken man ska bygga på har. Mark som inte har tillräckligt hög hållfasthet kan behöva åtgärdas. Dessa åtgärder är normalt

Relaterade priser – se våra kalkylatorer

En geoteknisk undersökning börjar på cirka 15 000 kr. Därutöver beror det på dina lokala omständigheter.

Undrar du över andra priser kring din kommande husgrund och tillhörande markarbete.
Se denna artikel.
Här kan du också se vad en betongplatta kostar ungefär.

Vad är målet med en geoteknisk undersökning

Målet med en geoteknisk undersökning är att svara på två frågor.

 • Vad är möjligt att bygga på din mark? Har marken en tillfredsställande stabilitet för att användas som plats för byggande.
 • Vilken påverkan har markens förutsättningar på grundläggningen du tänker utföra?

Hur stora laster måste marken klara av för att kunna bygga på den

De riktlinjer jag känner till kring vad marken måste tåla i form av laster så ska marken klara av minst 50KN. Detta är vad exempelvis löst lagrad sand klarar ungefär.

Markens stabilitet?

Stabiliteten i marken undersöks och därmed får man svar på

 • hur ser markens olika lager och utseende ut. Hur ser deras densiteter och geometri ut
 • hur påverkas dina byggplaner av hur områdets och tomtens grundvattenförhållanden ser ut. Det faktumet att grundvatten finns närvarande överallt gör att man alltid måste vara väldigt försiktig när det gäller just denna parameter. Grundundersökningen ska svara på hur djupt det är ner till grundvattnet. Djuper varierar kraftigt beroende på de faktorer som nämns här ovan och under. Det faktum att grundvattnet är en del av ett större kretsloppssystem gör detta ganska komplext. System påverkas av vatten från nederbörd eller andra vattensamlingar som infiltrerar marken och därmed är beroende av många faktorer i marken. Via en undersökning kan man få svar på hur detta kretslopp fungerar och om hur grundvattenströmningarna går i området. Grundvattnet fluktuerar också över året och fluktationerna påverkas av många paramterar.
 • portrycksfördelningen. Portrycksfördelningen påverkas av områdets topografi, markegenskaper, dränering från hus, mm. Portrycksfördelningen påverkar grundvattnets beteende väldigt mycket eftersom det styr vattnet i marken, hur högt vattnet är benäget att vandra och liknande. Därför måste man under en geoteknisk undersökning mäta portrycket i marken så man får reda på de parametrar som avgör portrycket.
 • vilka ytlaster påverkar marken
 • finns det andra påverkande faktorer såsom vattendrag och annat

Geotekniska undersökningar vid tillbyggnader

Många utför faktiskt en geoteknisk undersökning för tillbyggnader. Speciellt om husen man ska bygga till har haft en historik av sättningsskador så rekommenderas att man utför en geoteknisk undersökning. När man bygger till så behöver man ha en röreslefog mellan huset och tillbyggnaden så dessa inte hänger ihop. Då kan grundläggningen av de olika huskropparna röra sig lite i förhållande tillvarandra utan att huset tar skada. För stora rörelser är givetvis anledningen till att man utför undersökningen och vidtar nödvändiga åtgärder. Men

Hur går provtagningarna till?

En provtagning utförs genom att man utför borrningar med olika typer av utrustning. Borrningar kan utföras av olika typer av utrustning. Borrningarna kan utföras under en mängd olika markförhållanden. De kan utföras i jord, berg och vatten.

Ofta använder man en borrbandvagn från vilken man tar ett antal prover inom grundläggningsområdet. Borrbandvagnen är drygt 2 meter bred och bandgående. Man utför sedan ett antal prover. De vi har varit i kontakt med tar ca 4-5 trycksonderingar, 1-2 skruvprover samt 1 vingsondering (vid förekomst av lera). De upptagna jordproverna analyseras sedan i ett geotekniskt laboratorium avseende jordart och vattenkvot.

Slutresultatet blir en markteknisk undersökningsrapport samt ett geotekniskt PM

Resultaten presenteras vanligen i en så kallad i en markteknisk undersökningsrapport samt ett geotekniskt PM.

Avancerade sättning- och stabilitetsberäkningar ingår normalt inte i de standard prover som görs.

Mer information om hur det kan gå till

Det är viktigt att man ser till markens förutsättningar för att avgöra svaret på dessa frågor. När man vill svara på dessa frågor så använder man provtagningar av marken för att avgöra markens beskaffenhet. I detta inbegrips väldigt mycket bergmekanik och bergteknik. Detta innebär att kunskapen om hur man borrar i mark och berg samt förstår markens mekaniska egenskaper.

Mätsystemen som framförallt syftar till att ta reda på grundvattennivå och portryck så använder man dels öppna system eller slutna system.

Exempel på öppna system är:

 • Observationshål. Först borrar man ett hål. Sedan observerar man hur grundvattennivån ser ut genom att studera hålet. Problemet med denna metod är att denna endast ger bra svar om grundvattnets nivå inte varierar i området samt marken består av material som släpper igenom vatten lätt. Om jordens lager skiljer sig åt så får man vara försiktig och nogrann med hur man tolkar resultatet.
 • öppna hål
 • filterspetsar

Mer om geologisk undersökning av tomt

Syftet med en geoteknisk undersökning är att skaffa sig tillräcklig kännedom om jordlagerföljd, grundvattenförhållanden, jordegenskaper och variationer i dessa inom området för att förbereda för optimala förhållanden för husgrunden.
Den geotekniska undersökningen ger också inparametrar till dimensioneringen av såväl vald dräneringslösning samt tjälisoleringar och åtgärder för att förhindra hygieniska olägenheter orsakade av exempelvis radongas eller andra ämnen som kan avges i marken.
Till detta kan det komma mer avancerade undersökningar såsom att undersöka förekomsten av korrosivitet i jord och vatten. Det görs framförallt när det finns plåttrummor, stålpålar vid pålning och liknande.
Vid mer känsliga byggnationer undersöker man även jord-, berg- och grundvattenförhållandena på byggplatsen. Man gör detta även runtom det område där påverkan på mark och konstruktioner bedöms kunna inträffa. Egenskaper för jord och berg utvärderas.

Vid känsliga byggnationer krävs extra nogrannhet

Vid mycket känsliga byggnationer går man ännu längre. Då kan det bli tal om att undersöka sättningskänslighet i närbelägna byggnader, hur en eventuell grundvattensänkning skulle påverka området.
De geotekniska undersökningarna utförs normalt i etapper. Innehåll, omfattning och kvalitet anpassas efter informationsbehovet under olika skeden i processen från planering till förvaltningsskede. Den geotekniska utredningen som görs redovisas oftast i handlignar anpassade till mottagarens informationsbehov i det aktuella byggets process. Redovisningen görs för att på ett enkelt sätt kunna delge geotekniskt kunniga personer. Resultaten från geotekniska fält och laboratorieundersökningar bör dokumenteras i en specifik rapport, som inte innehåller några tolkningar, beräkningar eller rekommendationer.

Andra frågor och svar om markundersökningar

Här har vi samlat frågor och svar kring markundersökningar.