mark vatten och avlopp
Vatten och avlopp är komplext idag. Vår uppfattning att denna del av husgrundsprojektet är onödigt komplext och dyrt och vår ambition är att göra denna process enklare genom att man kan se det som en naturlig del av husgrunden. Det är en tydlig trend att de som köper husgrunden vill göra mer själv och vill ha så få leverantörer som möjligt och vill äga processen som det innebär att gjuta platta.

Husgrundspaketets delar

vatten och avlopp

Ett komplett materialpaket för husgrunder består i regel av två delar som de flesta levererar men nu kommer också en tredje del starkt – VA.

 • Grundpaket för betongplattan. I detta paket ingår armering, cellplast, kantelement
 • Vattenburen golvvärme
 • VA – Vatten och avlopp
 • Dräneringslösning
 • Dagvattensystemet
Till detta kommer givetvis dräneringsgrus och arbete men sett till de stora materialleveranserna för en husgrund är det ovanstående beståndsdelarna man pratar om.

Vatten och avloppsrör som del i grunden

dräneringslösning
Under och inne i husgrunden löper ett antal olika avloppsrör och liknande. Här följer en specifikation av vad du behöver fundera över när du ska bygga en husgrund och vill ha kontroll över VA delen. Helheten kan ses på bilden till vänster.
1. Dräneringsrör
2. Dagvattenrör
3. Spillvattensrör (de delar som gjuts in i grunden i exemplet)

För den enskilde är det viktigaste att veta att man ska ställa rätt frågor till den som utför dessa delar. För här är det viktigt att man får hjälp. En felaktigt utförd dräneringslösning är ingenting man vill ha. Men däremot rekommenderar vi dig att själv köpa in materialet. Hur rören ska läggas bestäms utifrån en VA ritning. VA ritningarna följer med nästan alla hustillverkare idag och får annars ritas upp för det enskilda objektet om det rör sig om en tillbyggnad som behöver VA eller om huset är arkitektritat.

Dräneringslösningen

Dräneringslösningen är en av de kritiska system som finns kring grundläggningen som jag anser måste ses som en del av grundläggningsprojektet.

Idag är dränering ett mycket viktigt arbete som lägger grunden på exempelvis en bostad och tack vare en god dränering kan man faktiskt få en god inomhusmiljö då det förebygger fuktskador och mögel i fastigheten. Idag vet vi att dräneringen påverkar bostadens välmående och skick, men det vi kanske inte tänker på är att även de som bor i hushållet påverkas utav det då en torr och varm källarvägg genererar ett behagligare och jämnare inomhusklimat och även lägre uppvärmningskostnader för villaägaren.

Dränerande material – makadam

makadam
Dränerande material är helt avgörande för att få en bra dränerad husgrund och en förutsättning för att leda vattnet ner till dräneringsrören inte minst. För att vatten ska rinna genom marken behöver den marken bestå av partiklar med vissa egenskaper och av vissa storlekar. Man brukar säga att högst 5 % av dem får vara mindre änm 2 mm i diameter. Ett sådant dränerande skikt bör vara minst 200 mm tjockt. I detta skikt rinner vattnet fram till dräneringsrören för vidare bortförsel från huset. För att vara på säkra sidan väljer man i praktiken dränerande material med grövre partikelstorlek.

Tomtens disposition och lutning

Konstruktionen på tomten, dvs fallet på tomten, bör leda bort från huset så att vatten rinner bort från huset naturligt. Lutningen bör de närmaste metrarna från huset vara så att marken sluttar en meter i höjdled var 20:e meter. De första tre metrarna är viktigast. Om huset placerats på ett sånt sätt att man har en lutande tomt bör man anlägga ett dike som leder bort vatten från huset. Detta är givetvis extra viktigt vid exempelvis suterränghus.

Dräneringsrör

dräneringsrör
Dräneringsrör placeras runt huset utanför betongplattans kantelement och under bottenplattans lägsta punkt. Dräneringsrören leder bort vatten från dräneringen till dräneringsbrunnen eller en stenkista. Vattnet man vill få bort kan vara ytvatten som infiltreras ner i marken samt grundvatten som tränger upp ur marken. Dräneringsrören ska ha en underkant som gör att det lokala grundvattnet kan stiga och ändå inte utsätta husgrunden för fukt och vatten. Rören kan anslutas till kommunens ledningsnät i gatan avsett för dagvatten. När man ska leda bort dräneringsvattnet så krävs kommunens medgivande.Sett ur kommunens synvinkel och även för den enskilde kan stora besparingar göras i detta steg om man tänker igenom projektet ordentligt. Kommunen vill ju att belastningen på det kommunala avloppsnätet hålls nere så mycket som möjligt och för den enskilde kan det handla om att man inte behöver gräva runt hela huset för att transportera bort dräneringsvatten. Istället kan man ta omhand om dräneringsvatten i en så kallad stenkista. Ibland tillåter kommunen att man kopplar sig på det kommunala avloppsnätet. Om man får ett godkännande att koppla dräneringsvatten till avloppet så görs det företrädesvis via ett så kallat sandfång.

Dräneringsrör är ofta tillverkade av material som PVC, PE eller PP. De kan komma med olika funktioner såsom slitsade med olika funktioner om de är toppslitsade eller fullslitsade. Om man har ett dräneringsrör med slitsar enbart på den övre halvan så får man en särskilt dränerande funktion. Dräneringsrör är känsliga för att täppas till. Därför är det viktigt att man använder filter ihop med dräneringsrören. Genom att använda filter så undviker man att den omgivande jorden tränger in i dräneringsröret. Ett filter ska ha den egenskapen att partiklar ska hindras från att tränga in i röret. Det är viktigt att se till att dräneringssystemet inte tillåts dämmas upp.

Viktigt att tänka på med dräneringsrören

 • Ett problem man vill undvika är att dräneringen ligger för högt. Dvs man måste säkerställa att dräneringsröret ligger under betongplattans nedre kant.
 • Ett annat problem kan vara att du behöver gräva djupare på din tomt än vad kommunens rör ligger. För att få dräneringen ska fungera optimalt behöver man således föra vattnet till en dräneringsbrunn och sedan pumpa upp vattnet upp till kommunens dagvattenledning, alternativt att anlägga en eller flera stenkistor.
 • Dräneringsrören ska sedan luta med en minimifaktor 1:200, dvs på två meter ska rören luta cirka 1 cm. Det är således viktigt att få höjderna rätt i detta i husgrunden så att man undviker ett relativt vanligt problem med för dålig lutning i dräneringen.

Spillvattenrör

Spillvattenrören ansluts alltid om så är möjligt (dvs kommunalt vatten och avlopp finns tillgängligt) direkt till kommunens avloppssystem i gatan. Därifrån forslas vatten med innehåll från toaletter och andra avloppsenheter inomhus till kommunala reningsverk. Spillvattenrören är en del av vatten och avloppslösningen som tillhör huset och är viktigt att få till på ett bra sätt. 60 % av alla villapremier går till olika typer av vattenskador som kostar samhället mer än 2 miljarder kronor varje år.

Vill du veta mer om spillvatten och hur utvecklingen gått från att blanda dessa olika avlopp tillsammans till att ha olika system för dagvatten, spillvatten och dräneringsvatten så läs här.

Vanligt fel vid dräneringsrör/spillvatten

Det är viktigt att man INTE ansluter stuprören direkt till dräneringsrören. Detta då man vill undvika att leda förbi dessa stora mängder vatten precis intill husgrunden. Som bilden till vänster så förnämligt visar är det viktigt att man inte kopplar på regnvattnet på dräneringsrören. Om dagvattenrör är ihopkopplade med spillvattensystemet kan det få stora konsekvenser vid perioder med mycket nederbörd. Spillvattensystemet är inte dimensionerat för att transportera bort även dagvattnet som felaktigt kommer in i systemet.
Konsekvenserna av denna vanliga felkoppling är att man kan få översvämningar in i källare, badrum och liknande.

Dagvattenrör

dagvattenrör
Dagvattenrör leder bort regnvatten från taket. Dagvattenrören tar emot vattnet direkt från hängrännor och stuprör till någon av följande lösningar.

 • Stenkista. Det är viktigt att man helst leder dagvattnet till en annan stenkista än dräneringsvattnet för att sprida belastningen på de olika dräneringslösningarna vid stora mängder nederbörd
 • Kommunala nätet. Det finns tillfällen när man får och kan koppla på dagvattnet på kommunens dagvattenledning i gatan. Fråga din kommun hur de ställer sig till det.
 • Stuprörsförlängning eller rännsten. Det är fortfarande vanligt att regnvattnet får rinna ut direkt på marken via stuprörets utkastare. Om man använder den här metoden rekommenderas starkt att man leder bort vattnet åtminstone en meter från huset via rännsten eller liknande. Genom att vattnet kommer ledas ut i marken är det viktigt att man ser till att dräneringsrören inte behöver ta om hand om denna nederbörd. Därför behöver man leda bort vattnet lika många meter som djupet ner till rören för dräneringsrören. Det finns också dimensioneringsråd kring detta. Varje stuprör kan kopplas ihop med en area (för infiltration) som motsvarar storleken på taket. Ju större taket är desto större yta tar emot vatten, och därmed ökar mängden vatten som ett stuprör för bort. Regeln är att tomten som ska ta emot dagvattnet behöver vara två gånger takytan. Tänk på att vegetationsytan, gräsmattan, ska vara dubbelt så stor som takytan.

Stuprörsförlängning

Ett billigare alternativ till att föra bort dagbattnet är att använda sturörsförlängare. Det är inte att rekommendera för dig som ska bygga nytt hus, men kan vara en interimslösning för dig som har ett befintligt hus och där du vill föra bort vattnet från husgrunden ut en bit på tomten där du låter tomtens infiltration ta omhand om dagvattnet.

Brunnar

Det finns olika brunnar du behöver tänka på vid grundläggningen. De har olika syften och ser olika ut. Syftet med brunnarna är att kunna utföra spolning av brunnarna och därigenom de olika systemen. Men även genom att utföra inspektioner av systemen för att kontrollera hur deras status är.

 • dagvattenbrunn
 • dräneringsbrunn
 • spolbrunn
 • golvbrunn

Pumpar för dränering

Det finns olika pumpar med olika syften som tillför olika saker till en dräneringslösning.

 • dränkbara pumpar för dränering
 • pumpar för dräneringsbrunnar

Dräneringsvatten avleds ofta till samma tillsammans med regn- och smältvatten till kommunens dag- vattenservis som sedan förs ut i dagvattensystemet. Om husets dräneringsledningar är direktkopplade till det kommunala dagvattenledningen i gatan så kan mycket nederbörd som kommer plötsligt i stora mängder påverka husets dräneringslösning och därigenom få oönskade effekter på huset, källare och husgrund. Om drt regnar kraftigt och husets stuprör också är sammankopplade till dräneringsrören så ökar både skaderisken och dess effekt.
För att förhindra detta så kan man göra vissa saker varav en av dem är att installera en pump så att man förbupp vattnet till exempel till önskad brunn från vilken vattnet kan transporteras på ett bra sätt till önskad dräneringslösning (kommunala ledningar, dagvattenkasseter etc).

Pumplösningen bör också ha en backventil.

Kabelskyddsrör

Kabelskyddsrör används i marken för att dra starkström, svagström och tele.

Rör och tillbehör för inomhusavlopp

För inomhusavloppet använder man spillvatten rör som dras från golvbrunnar, kök och badrum ut till spolbrunnen.

PEM slang

PEM dras inne i huset för att koppla på huset på det kommunala vatten nätet.

Frågor och svar om de olika vattensystemen vid grundläggning

Här har vi samlat de olika frågorna och svaren kring vatten , avlopp, dränering och dagvatten för din grundläggning.

 • Offert på VA baserat på ritningar
  Önskar offert för VA-ritningar för att få bygglov.Har bygglovsritningar och har även .dwg-filer. Det som ska göras är att bygga om ett kontorshus till lägenheter. 2 plan plus vind, totalt 5 lägenheter. Schakt för VA är planerat till 2 st, ett i söder
  Läs mer
 • Avloppsvatten trycks upp i pannrummet
  Hej Vi har haft problem med att få upp avloppsvatten i vårt pannrum Detta är ett problem som ingen tycks veta varför. Huset ska oavsett dräneras pga vatten trängt in i källarens vägg ,men vad kan det bero på att just avloppsvatten trycks upp i pannru
  Läs mer
 • Dagvattenservicen högre än mitt dagvatten
  Hej min takavrinning ligger lägre i backen än kommunens dagvatten service .behöver jag 3 brunnar 2 st med pumpar 1 uppsamlingsbrunn . Eller kan man koppla avrinningen till dräneringsbrunnen . Tacksam för svar . PS Håller på att dränera om. Allt var k
  Läs mer
 • Använda dagvatten till bevattning
  Hej, informativ o bra sida! Uppskattas! Har en fråga jag önskar vädra med en sån som dig, här kommer den: flyttar nästa vår till hus där stuprören ej är markanslutna. Jag har funderingar på att istället för att samla vatten i tunnor vid varje hörn gr
  Läs mer
 • Vilken storlek på rör för dagvatten till stenkista
  Hej på dig, Ska bygga om mitt hus och huset jag vill leda bort dagvattnet till en stenkista. Vilken storlek på rören tycker du vi ska ha för vårt dagvattenrör Hej Gunnel, När man bygger bygger ett hus eller bygger till så behöver byggprojektet hanter
  Läs mer