När du ska bygga ditt hus så är det jätteviktigt att huset står på stabil undergrund, dvs markförhållandena är jätteviktiga.

Vad kostar en geoteknisk undersökning

En så kallad markundersökning, även kallad geoteknisk undersökning kostar från 2.900 för ett enklare utlåtande/konsultation till över 40.000 kr beroende på hur uppdraget ser ut och vem som utför uppdraget.

Syftet med en markundersökning

Det man vill ta reda på med en geoteknisk undersökning är att ta reda på markens bärighet. Man kan också få reda på om hur djupt man behöver gräva. Det svar man inte vill ha när man gör sin markundersökning är svar såsom att marken inte är lämplig att bygga på direkt utan behöver åtgärdas.
Exempel på mark som kräver olika typer av åtgärder

  • är porös och därmed för lös att bygga på
  • är träskliknande där markens bärighet sviktar på grund av att den är
  • dyig och svampig
  • består av torv som har låg bärighet

Finns det redan en undersökning gjord

Oftast har kommunen som detaljplanerat tomten och gjort en undersökning om markens bärighet.
Då kan man kontakta kommunens plan och byggkontor.

Undvika framtida fuktproblem

Genom att göra en ordentlig markundersökning kan du undvika framtida fuktproblem. En jord som
Det finns olika parametrar som påverkar hur stora problem du kan få. Det som är avgörande är

  • tomtens grundvattenförutsättningar
  • markens beskaffenhet

Markens beskaffenhet

Markens beskaffenhet är jätteviktig för att avgöra hur bärig marken är och hur lämplig den är för att bygga på, inte minst ur fuktperspektiv.
När det kommer till markens beskaffenhet spelar markens mäktighet in. Dvs hur ser kornstorleksfördelningen ut. En väldigt mäktig jord suger upp och kan lagra fukt. Det
Om marken är av matjord exempelvis måste man ta bort mer jord än om marken består av ren sand.