Sättningar i huset

Symptom, lösningar och priser
Sättningar är en av mina vanligaste frågor. Det är ett stort problem i Sverige och beror på historiska misstag och för ”snåla” byggherrar. Byggherren vet ibland att man tar en genväg vid uppförandet av huset vilket ofta kommande husägare får lida för. För mig som svarar på många frågor så är dessa de frågor som gör mest ont. Dvs man hör ofta en rädsla i frågan som jag inte märker på samma sätt med andra frågor. Det är dyrt att renovera sättningar, speciellt om man pålar,
därför menar jag att geopolymertekniken är där man startar då den är mindre kostsam. Normalt sätter sig de delar i huset som är bärande först. Och resten av skadorna är mer symptom som följer med. Detta gäller således fasaden och hjärtväggarna.

sättningsskador
Det är två olika frågeställningar. Hur du undviker sättningar för nyproduktion och vad du ska göra om du har ett befintligt hus med sättningar.

De stora problem vi har i Sverige med sättningar beror till mångt och mycket på en blandning av olika faktorer

 • okunskap om nödvängigt underarbete för grunden med olika skikt som ansvarar för olika delar av grundlösningen. Man har ofta inte lagt ut makadam eller dräneringsgrus som dränerande material.
 • otillräcklig hänsyn tagen till grundläggningsdjup och bortförsel av matjord och annat tjälfarligt material
Beräkna

Åtgärda Sättningsskador

Om du har en befintlig grund och ett hus som visar tecken på sättningar; sprickor i fasaden, lutande golv eller kärvande dörrar och fönster t.ex., behöver du agera för att komma underfund med varför sättningsskadan/-skadorna har uppstått.

Vad är en sättningsskada?

En sättningsskada uppstår när mark- och jordförhållandena under en grund förändras. Marken sjunker och grunden får inte längre det stöd som var tänkt från början när det byggdes. Då utsätts grunden för andra krafter än de som var planerade för och sättningsskador uppstår.

Hur märker man av sättningsskador, hur visar de sig?

Vanliga tecken på sättningsskador är sprickor i fasaden eller i grundmuren. Även dörrar och fönster som är sneda eller svåra att öppna och stänga kan vara resultatet av sättningsskador och golvlister kan börja glipa mot golvet. Ett annat symptom är lutande golv inne i huset.
Det är till en början ofta små saker som utmärker sättningsskador. Oftast märks inte sättningsskadorna förrän t.ex. sprickorna är synliga eller golven lutar så pass mycket att man märker det när man går på dem.

Vad orsakar sättningar?

Det finns många olika anledningar till att en sättning kan uppstå. Nedan ser du några exempel på orsaker till sättningsskador:
 • Dålig bärighet i marken från början som kombinerat med tex tjäle gör marken instabil och otilräckliga åtgärder för att hantera detta
 • Förändring av grundvattennivån i marken
 • Kraftiga skyfall
 • Undermålig dränering
 • Sprängningar i närheten av grunden
 • Ändrad verksamhet i lokalen än vad den en gång konstruerades för
 • Trasiga avlopps/vattenledningar
 • Ökad trafik på närliggande gator
 • Träd i närheten av hus såsom pilar ihop med dålig jord
 • Fällning av stora träd

Olika metoder att åtgärda din sättningsskada?

De två stora metoderna att åtgärda en sättning är följande

Grundstabilisering och markstabilisering mha geopolymer

Marken kan behöva stabiliseras om man har en sättning. Det gör man oftast med så kallad geopolymer. Genom att spruta in flytande polymerer som expanderar in i håligheter och sedan binder samman porös mark och på så sätt stabiliserar grunden. Geopolymeren är i sig också otroligt stark och har hög bärande förmåga.

Beroende på hur markens beskaffenhet är och hur stor sättningen är så behövs det olika mycket material när man ska utföra mark eller grundförstärkningen. Har man mycket dålig undergrund eller marken under undergrunden (dvs makadam mm är bra men marken under är dålig). Då kan man få lägga två olika nivåer av geopolymerer vilket såklart driver mängden material och därmed blir projektet dyrare.

Fördelar
Geopolymer är en smidig och kostnadseffektiv metod som löser det uppkomna problemet. Dvs grundförstärker, markförstärker lokalt där så behövs.
I kommersiella lokaler behöver man också inte flytta ut för att genomföra pålningen eftersom pålningsarbetet ofta är mycket störande.
Metoden bygger på att man förstärker marken där sättningen uppkommit. Man fäster alltså inte upp byggnaden utan återställer markens förmåga att bära upp ert hus. Geopolymeren har mycket hög bärkraft och man syftar till att stärka upp marken under de bärande konstruktionerna som från början är byggda för att bära upp huset.

Nackdelar

 • Du löser det uppkomna problemet. Du framtidssäkrar inte huset.
 • Om du har mycket komplicerade markförhållanden i området där du bor så kan du få svårt att utföra grundförstärkning med denna metodik.

Pålning av befintligt hus

Fördelar:
När man pålar är det viktigt att man pålar hela fastigheten då man ”fäster” byggnaden i marken eller berget. Huset står efter pålningen, åtminstone i teorin, på stabil grund efter detta ingrepp och den största fördelen är således att man med denna metod framtidssäkrar fastigheten från sättningar i framtiden. Anledningen att metoden är så dyr, om man vill framtidssäkra konstruktionen, är att 1) det står ett hus där du vill påla och 2) hela huset behöver pålas.

Nackdelar:
Som jag ser det finns det ett antal saker man ska känna till med pålning.

 • Som med allt annat så är priset ofta i förhållande till effekten. Pålning är dyrt. Det är den största nackdelen tycker jag.
 • Om pålningen bara utförs i en del av fastigheten kommer den andra delen som inte är pålad med tiden börja röra på dig vilket ger samma typ av skador ni har idag. Din situation med ditt hus är ju ett bevis på detta
 • Kontrollera också så att er grund håller och kan ta upp krafterna från pålarna om marken under huset skulle sjunka ytterligare för att hålla huset. Pålarna gör också att grunden genom konstruktionen gör grunden måste vara fribärarande mellan dessa pålar. Är inte plattan dimensionerad för det så kan man få problem ändå med sättningar. För att avgöra detta behöver ofta en konstruktör bli inblandad. Krypgrunder som anlagts med mindre krypgrundselement bär exempelvis inte över . Då är pålning inte möjligt mig veterligen

Vilken metod rekommenderas?

Jag vill inte ge mig in i vilken metod som är bäst. Jag bara lägger fram fakta. Ofta avgör priset och man försöker åtgärda det befintliga problemet, dvs man startar ofta med ett geopolymer projekt. Prisskillnaden motiverar att man testar den metodiken först.
Men pålning löses problemet på lång sikt, om man bara säkrar att huset klarar av att pålas, dvs konstruktionen är byggt så att detta är möjligt. En betongplatta måste konstrueras rätt för att pålning ska vara ofarligt sett ur sättningssynpunkt eftersom betongplattan måste bära över pålarna (dvs vara fribärande). Detta gör pålning synnerligen klurigt.

Vad ska du göra om du upptäcker sättningar i en befintlig grund?

När en sättningsskada upptäcks bör du ta hjälp av en expert på sättningsskador. Experten ska klargöra varför skadan uppkommit och ge förslag på lämplig åtgärdsplan. Om sättningen uppstått på grund av till exempel trasiga dagvattenledningar är det viktigt att dessa lagas innan en reparation startar. Tillsammans med trasiga dagvattenledningar är undermålig dränering något som kan åtgärdas. Andra orsaker i punktlista ovan är snarare orsaker som kan konstateras och som man, för att eliminera dess inverkan på husgrunden, får hitta en lämplig reparationsmetod för.

Frågor och svar om experthjälp vid sättningar.

Frostsprängning eller sättning

Ibland är det svårt att se om en skada på grunden är frostskada eller en ren sättning eller en kombination av dessa. Finns de normala symptomen på sättning så är det troligen en sättning. Symptom förutom sprickorna kan vara lutande folv, kärvande dörrar och liknande.

Räta upp huset?

När ett hus sätter sig så lutar det ofta i någon ända. Då vill man räta upp det. Det är det man gör när man utför de åtgärder som diskuteras i denna artikel.

Sättningar som avstannar

Det är ganska vanligt att man får en sättning som sedan avstannar. Dessa är förvisso allvarliga om de skapar en skada i konstruktionen, men är samtidigt inte lika allvarliga som sättningar som löpande förvärras.

Här är frågor vi har fått in till oss rörande sättningar som stannat av

 • Sprickor i tegelfasaden.
  Hej, jag har två olika frågor. 1: sprickor i tegelfasaden. Se bifogad bild. Hur ska jag åtgärda dessa sprickor. Det verkar som om huset har satt sig e
  Läs mer
 • Bedöma kvalitet/åtgärd grundmur
  Hej Micke! Efter att ha putsat om garaget bad jag putsaren att se över och putsa igen en del sprickor i vår grundmur. I detta arbete knackar man ju bo
  Läs mer
 • Sättningsskadat hus från 1969
  Hej, bor sedan 28 år i en tegelvilla, byggd 1969, ca 95 m2 botteyta, 1,5 plan utan källare, betongplatta på mark. Huset har satt sig ca 6 cm långsida
  Läs mer
 • Lutande och sviktande golv
  Hej! Vi bor i en 70-tals villa med 1,5 plan som vi håller på och renoverar. Sommaren 2015 öppnade vi upp väggen mellan kök och vardagsrum (bärande väg
  Läs mer
 • Köpa hus med sättning som avstannat
  Hej, vi ska köpa ett hus och har en fråga om sättningar I huset. Enligt besiktningsmannen har sättningen avstannat (buggt -71). Det finns en mindre sp
  Läs mer

Sättningar i olika typer av konstruktioner

Vi får olika frågor kring olika konstruktioner som har satt sig.

 • villor med olika typer av grundtyper
 • industrifastigheter
 • bostadsrättsföreningar
 • sättning av eller pga en tillbyggnad

Sättningar i villor

Beroende på vilken typ av grund huset har är det olika komplext att genomföra en åtgärd av en sättningsskadad villa.
De grundtyper vi tittar lite extra på är

 • betongplatta på mark
 • krypgrund
 • torpargrund av äldre karaktär, mer som stengrund
 • plintgrund
 • källare

Sättningar i villa med äldre torpargrund/stengrund

En stengrund är en typ av grund som oftast klumpas ihop med en torpargrunder. En torpargrund som får sättningar är relativt komplexa eftersom de ”faller sönder”. Det man bör i detta läge bör göra är en s.k. grundstabilisering med geopolymer kan vara rätt. Då binder man ihop grundens stenar med marken som är grundproblemet. Problemet är inte stenarna utan att marken av olika skäl blir porös och därmed nöts ner vilket i sin tur gör att stenarna sätter sig.

Här är frågor vi har fått in till oss rörande sättningar och villor med stengrund.

Sättning i en bostadsrättsförening

Bostadsrättsföreningar är en komplex ägandeform där man som enskild bostadrättsinnehavare ibland kan känna sig maktlös. Man äger sin bostad men ändå inte med allt vad det innebär. När det kommer till sättningar stämmer detta väl in. Man själv påverkas av sättningen men de i andra hus (som inte påverkats) vill kanske inte vara med och dela kostnaden osv.
Här är frågor vi har fått in till oss rörande sättningar och bostadsrättsföreningar

Bygga till – lägga ny grund jämte befintlig grund

Om du ska bygga till måste du vara säker på att den nya grunden passar ihop med den gamla. De båda grunderna förhållanden kommer påverka varandra och kan bidra till sättningar.

Här är frågor vi har fått in till oss rörande tillbyggnader och sättningar

Tillbyggnader – att tänka på när man ska bygga till och lägga en ny grund jämte befintlig grund?

Först måste den befintliga grundens konstruktion och förhållanden klargöras. Sedan ska en ny geoteknisk undersökning göras för att räkna på de nya krafterna som marken runt den gamla grunden kommer utsättas för. En konstruktör bör anlitas för detta.

Men det viktigaste är ändå att den nya tillbyggnadens laster ner i grunden inte ”hänger” på den befintliga grunden. Det kan den befintliga grunden klara om man ex. har en källare med rätt konstruktion. HAr du exempelvis väggar som stöttar upp den vägg där tillbyggnaden sker så kan en befintlig källare klara av det. Men risken är stor att du får sprickor inne i källaren i det befintliga huset om du hänger upp en husgrund på källarväggen. Det man istället skall göra kan du läsa om här.

Om marken runt den befintliga grunden är dålig och detta inte utreds ordentligt kan sättningsskador uppkomma. Det är förstås viktigt att markentreprenören följer antagna föreskrifter.

Sättningar hjärtvägg och bröstvägg

sättning hjärtvägg
Det skapas stora laster kring ytterväggarna och även i de bärande väggarna. Där sätter sig huset normalt först.
Det man då får göra, beroende på val av lösning givetvis, är att stabilisera även denna vägg. Man kan då exempelvis injicera geopolymer under denna vägg för att stabilera marken därunder.
Här är frågor vi har fått in till oss rörande sättningar kring bröst och hjärtväggen

Sättning på hus med källare

Källare, liksom hus med betongplatta kan få sättningar. Då rekommenderar jag att man ser på huset som en helhet och därmed lyfter hela huset. Det är ibland vanligt att vissa av mina besökare får för sig att bara räta på en våning eller två. Man börjar med att se om sättningen kommer av att marken inte bär lika bra längre och därmed lyfter hela konstruktionen.

Här är frågor vi har fått in till oss rörande källare och sättningar

Övriga frågor och svar om sättningar i befintligt hus

Här har vi samlat övriga frågor från besökare som rör sättningar.

 • Grundsättning?
  1-Plansvilla -76,platta på mark. Misstänker marksättning pga mindre sprickor dels i grund samt innervägg. Hej Bengt , Sätter dig i kontakt med en expert så får du en åsikt från en specialist. mvh Micke PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande f
  Läs mer
 • Parhus har satt sig , åtgärder och prisförslag?
  Hus byggt 1923, har satt sig, nästan en halvmeter från hörn till hörn. Vi vill räta upp det, helst lyfta mellan källaren och första våningen. Huset är av trä, men fick fasadtegel på 1960-talet. Två våningar, botten är cirka 140 kvadratmeter. Tar tack
  Läs mer
 • Undersökning möjlig sättning småhus 1927
  Hej, Vi har flera möjliga sättningar och söker hjälp med en initial utredning. Vem kan hjälpa till med detta? Vänligen /Ola Hej Ola , Tråkigt att du har misstankar om sättningar. Sätter dig i kontakt med sättningsexperter. Om de inte återkommer så åt
  Läs mer
 • Nya sättningar i befintlig villa
  Hej Micke Mina föräldrars villa i Norrköping från 50-talet har börjat sätta sig igen. Nya sprickor har uppkommit i väggar osv. Det initiala problemet för oss är att vi inte vet vem vi ska rådfråga avseende sättningarna. Jag undrar om du kan rekommend
  Läs mer
 • Vårt betonggolv spricker sättningar i huset?
  hej micke, Har en industrifastighet här i Stockholm. Börjar nu ana att jag fått en sättning för sprickbildning finns i grundmuren och även inne i huset i en bärande vägg. Sättning känns lokal ner mot ena hörnet i fastigheten. Vem kontaktar jag? tack
  Läs mer
 • Grundförstärkning professionell bedömning
  Önskar tips på professionell seriös firma ( i ”närheten”) som på plats ger bedömning och prisbild angående skador i sockel, fasad, grund, pga markförändringar. Tacksam för snabbt svar. Hej Agneta, Sätter dig i kontakt med en bra firma. Vä
  Läs mer
 • Grundåtgärd för sättning i serviceboende
  Hej Micke, jag försöker kalkylera en peng för att åtgärda ett serviceboende som är byggt på 80 talet och som satt sig rejält i vissa hörn på byggnaden, finns det något kvadrat meter pris som jag kan använda mig av gällande grundförstärkning samt åtgä
  Läs mer
 • Problem med gammal husgrund
  Hej! Jag behöver hjälp av kunnig person att justera en husgrund som fått sättningar. Huset är ett större timmerhus från 1800 talet som står i Hänösand. Har du något tips på vem jag kan vända mig till? Hej Anders, Jag har satt dig i kontakt med en [..
  Läs mer
 • Lutande hus med källargrund
  Hej, Det är ett hus till salu i Nyköping (Blommenhovsvägen 22 ). Där den sneda utbyggnaden lutar åt två håll. Det är ganska markant lutning, men ägarna säger att det varit så sen 74. Lutningen är på vardagsrummet och gillestugan. Se Hemnets bilder. J
  Läs mer
 • Sättningar i grundplatta
  Har problem med sättningar i huset. Huset är byggt -74 på gjuten platta. Ena långsidan av huset har fått lutande golv från mitten ut mot ytterväggen. Problem med innerdörrar som kärvar samt sprickor i väggar. Vill gärna ha kontakt med byggare som utf
  Läs mer
 • Sättning i krypgrund
  Hej, Har fått en sättning i en tillbyggd del av vårt hus. Huset är byggt med krypgrund, tillbyggnaden gjordes år 2000. Sättningen har blivit lite värre senaste åren så att några fönster och dörrar har blivit svårare att öppna. Skulle vilja komma i ko
  Läs mer
 • Sättning/sprickor i husgrund
  Hej! Sedan i somras har ett hörn av mitt hus sjunkit och det har blivit sprickor i grund och källargolv. Vad gör åt detta? Kan du rekommendera en bra firma med kunskaper om sådant här? Hej Anders, Jag har satt dig i kontakt med en entreprenör. Återko
  Läs mer
 • Hål under grundplattan
  Hej, Vi har en jätteakut fråga som du kanske kan vägleda oss i?! Vi köpte ett hus för 1 vecka sedan, men lade in en ”öppet köp klausul” i kontraktet för att hinna besiktiga huset. Vi besiktigade huset i måndags och har t o m nu på [...]
  Läs mer
 • Grunden skjuter ut
  Gammalt hus byggt 1933 Grunden på ena gaveln börjar skjuta iväg ut. Fasaden håller på att dra sig utåt med grunden Vad kan man göra för att stärka upp grunden? Hej Peter Rombin, Man kan antingen påla eller göra en grundförstärkning med geopolymer. Ge
  Läs mer
 • Sprickor i kantelement gjuten platta i 13 år gammalt hus
  Hej, Jag bor ett hus som är 13 år gammalt. Huset är gjutet på platta. Nyligen upptäckte jag 5 lodräta små sprickor i kantelementen (cellplastmaterial tror jag) längs ena gavelsidan. Är detta normalt och/eller vanligt på ett så gammalt hus? Vad kan de
  Läs mer
 • Misstänkt sättning i betongplattan
  Jag har precis flyttat in till ett kedjehus från 1971. Gammalt med många ”originaldelar” orörda. Jag har upptäckt spricka vertikalt på en vägg i närhet av källare samt på annan källarvägg både in och utvändigt. Betongplattan i källaren ha
  Läs mer
 • Åtgärda sättning i enplanshus
  Jag bor i ett enplanshus från -50 talet med krypgrund där en sättningsskada uppstod i ena husvinkeln för 3 år sedan. Markprov visade lera som torkar, men oklart varför grundvattennivån sjunkit. Sättningen tilltog successivt och året därpå anlitades e
  Läs mer
 • Sättningar i husgrund på bostadsrättsförening
  Hej! Vi är en liten Brf förening i Karlstad med 6 lägenheter. Vi har sättningar i grunden på vårt hus och jag undrar om du kan rekommendera några bra företag som är experter på detta? Mvh Mikael Hej Mikael, Har mailat över experter till dig. Hör av [
  Läs mer
 • Åtgärda sättningar
  Hej, Hus från 1957 med källare har satt sig så det uppstått sprickor i väggar i källare, bottenvåning och fasad (upp till 1 cm breda). Sprickorna har funnits under en längre tid men har nu förvärrats radikalt. Hur åtgärdas detta på bästa sätt? Hej ,
  Läs mer
 • Sprickor i husgrund
  Hej ”Micke”!! Jag äger ett tvåfamiljshus i centrala Eskilstuna sedan 6 år tillbaka. För ca 1,5 år tillbaka upptäckte jag en ca 2 cm djup spricka och ca ett par meter lång på husgrunden. Och sprickan gick rakt igenom från utsidan till insi
  Läs mer

Förebygga Sättningsskador

Att vid nyproduktion förebygga sättningskador är betydligt billigare än att åtgärda befintliga hus. Exempelvis pålning kostar mycket mer att utföra efter att ett hus väl står på plats.

Om du ska bygga ett nytt hus och lägga en helt ny grund har du möjlighet att göra allt rätt från början. Se till att jobbet görs fackmannamässigt för bra resultat.

Vad ska du tänka på för att undvika sättningar när du lägger en helt ny grund?

En geoteknisk undersökning ska genomföras för att klarlägga vilka markförhållanden som gäller i området. Vid en geoteknisk undersökning borrar man håll i marken på ett antal platser i området som ska undersökas. Med hjälp av borrprover (cylindrar med jord) analyserar man vilken typ av mark som finns under översta marklagret. Därefter analyseras sammansättningen av marken och hur den kan komma att påverkas av tryck ovanifrån, i det här fallet en husgrund.
Om det finns anledning att tro att det finns andra problem som t.ex. markradon gör man en utökad geoteknisk undersökning just för detta.

Med hjälp av den geotekniska undersökningen ska en konstruktör räkna ut hur grunden ska anläggas. Det är viktigt att markentreprenören följer de föreskrifter som gäller vid grundläggning. Dessa föreskrifter finns att hitta i boken ”Markama” som finns att köpa hos Svensk Byggtjänst, http://byggtjanst.se/tjanster/ama/fackomrade-hus/

Grunden måste bära över pålarna

En grund som byggs och som ska pålas behöver konstrueras så att husgrunden bär mellan pålarna. Beroende på grundteknik så behöver man tänka annorlunda. Betongplattan måste bära mellan pålarna, och det behöver även krypgrunder. Därför fungerar inte krypgrunder med ”korta” grundelement. Man behöver därför använda rätt dimensionerade balkar som bär upp huset över pålarna.
Är inte grunden dimensionerad för detta så kan man få problem ändå med sättningar. För att ta fram en pålplan så anlitar man ofta en konstruktör.

Artiklar

Micke svarar

Vision Husgrunder.com

Vår vision är att svara på de frågor som våra läsare har. Tveka därför inte att kontakta oss och meddela oss era frågor så tar vi upp dem här. Vi är dock inget forum. Husgrunder.com ska vara platsen på internet dit du vänder dig när du vill ha svar på frågor - inte bli förvirrad med fler frågor!