Sättningar är en av mina vanligaste frågor. Det är ett stort problem för hus i Sverige att drabbas av en sättning och det beror framförallt på historiska misstag som t.ex. för ”snåla” byggherrar som byggt på dålig mark, ej pålat eller ej genomfört nödvändigt markarbete. Speciellt för plintgrunden är att det slarvas med markarbetet medans betongplattan oftast är äldre hus då synder från tider då kompetensen var lägre om problemet. Byggherren vet ibland att man tar en genväg vid uppförandet av huset vilket ofta kommande husägare får lida för. För mig som svarar på många frågor så är dessa de frågor som gör mest ont. Dvs man hör ofta en rädsla i frågan som jag inte märker på samma sätt med andra frågor. Det är dyrt att renovera sättningar, speciellt om man pålar och därför menar jag att geopolymertekniken är där man startar då denna metodik är mindre kostsam. Normalt sätter sig först de delar i huset som är bärande och de skador man upptäcker är mer symptom på dessa. Det är viktigt att man åtgärdar sättningar så tidigt som möjligt.
Sommaren 2018 har varit problematisk för många husägare i Sverige då de drabbats av många sättningar runtom i Sverige. Läs mer om detta i min nyhet här.
sättningsskador
Det är två olika frågeställningar. Hur du undviker sättningar för nyproduktion och vad du ska göra om du har ett befintligt hus med sättningar.

De stora problem vi har i Sverige med sättningar beror till mångt och mycket på en blandning av olika faktorer

 • okunskap om nödvängigt underarbete för grunden med olika skikt som ansvarar för olika delar av grundlösningen. Man har ofta inte lagt ut makadam eller dräneringsgrus som dränerande material.
 • otillräcklig hänsyn tagen till grundläggningsdjup och bortförsel av matjord och annat tjälfarligt material
Beräkna

Åtgärda Sättningsskador

Om du har en befintlig grund och ett hus som visar tecken på sättningar; sprickor i fasaden, lutande golv eller kärvande dörrar och fönster t.ex., behöver du agera för att komma underfund med varför sättningsskadan/-skadorna har uppstått.

Vad är en sättningsskada?

En sättningsskada uppstår när mark- och jordförhållandena under en grund förändras. Marken sjunker och grunden får inte längre det stöd som var tänkt från början när det byggdes. Då utsätts grunden för andra krafter än de som var planerade för och sättningsskador uppstår.

Hur märker man av sättningsskador, hur visar de sig?

Vanliga tecken på sättningsskador är sprickor i fasaden eller i grundmuren. Även dörrar och fönster som är sneda eller svåra att öppna och stänga kan vara resultatet av sättningsskador och golvlister kan börja glipa mot golvet. Ett annat symptom är lutande golv inne i huset.
Det är till en början ofta små saker som utmärker sättningsskador. Oftast märks inte sättningsskadorna förrän t.ex. sprickorna är synliga eller golven lutar så pass mycket att man märker det när man går på dem.

Det är omöjligt att svara på vilken av olika symptom som uppkommer först då alla hus och sättningar är unika. Det beror helt på vad sättningen beror på och hur den påverkar huset samt husets konstruktion, grund och skick.

Här finner du frågor och svar om hur sättningsskador uttrycker sig.

 • Åtgärda hörn som satt sig
  Ena hörnet har satt sig, det syns en 0,5 cm spricka i teglet. ett hörn behöver stöttas upp. Vilka firmor i ****trakten utför sådana arbeten? Hej Mats , Sätter dig i kontakt med företag som åtgärdar denna typ av sättningsskador i din närhet För mer in
  Läs mer
 • Var uppstår sättningen först
  Hejsan Micke! Jag undrar vart sättningsskador uppstår först i ett hus. Tack! Hej , Denna fråga är omöjlig att svara på då alla hus och sättningar är unika. Det beror helt på vad sättningen beror på och hur den påverkar huset samt husets konstruktion,
  Läs mer

Vad orsakar sättningar

Det finns många olika anledningar till att en sättning kan uppstå. Nedan ser du några exempel på orsaker till sättningsskador:
 • Dålig bärighet i marken från början som kombinerat med tex tjäle gör marken instabil och otilräckliga åtgärder för att hantera detta
 • Förändring av grundvattennivån i marken
 • Kraftiga skyfall
 • Undermålig dränering
 • Sprängningar i närheten av grunden
 • Ändrad verksamhet i lokalen än vad den en gång konstruerades för
 • Trasiga avlopps/vattenledningar
 • Ökad trafik på närliggande gator
 • Träd i närheten av hus såsom pilar ihop med dålig jord
 • Fällning av stora träd
 • Förändringar av planlösning
 • Installation av kakelugn eller öppen spis

Olika metoder att åtgärda din sättningsskada?

De två stora metoderna att åtgärda en sättning är följande

Grundstabilisering och markstabilisering mha geopolymer

Marken kan behöva stabiliseras om man har en sättning. Det gör man oftast med så kallad geopolymer. Genom att spruta in flytande polymerer som expanderar in i håligheter och sedan binder samman porös mark och på så sätt stabiliserar grunden. Geopolymeren är i sig också otroligt stark och har hög bärande förmåga.

Beroende på hur markens beskaffenhet är och hur stor sättningen är så behövs det olika mycket material när man ska utföra mark eller grundförstärkningen. Har man mycket dålig undergrund eller marken under undergrunden (dvs makadam mm är bra men marken under är dålig). Då kan man få lägga två olika nivåer av geopolymerer vilket såklart driver mängden material och därmed blir projektet dyrare.

Fördelar
Fördelarna med geopolymertekniken är

  • Geopolymermetoden är en smidig och kostnadseffektiv metod som löser det uppkomna problemet. Dvs grundförstärker, markförstärker lokalt där så behövs.
  • I kommersiella lokaler behöver man också inte flytta ut för att genomföra åtgärden.

Metoden bygger på att man förstärker marken där sättningen uppkommit. Man fäster alltså inte upp byggnaden utan återställer markens förmåga att bära upp ert hus. Geopolymeren har mycket hög bärkraft och man syftar till att stärka upp marken under de bärande konstruktionerna som från början är byggda för att bära upp huset.

Nackdelar

 • Du löser det uppkomna problemet. Du framtidssäkrar inte huset.
 • Om du har mycket komplicerade markförhållanden i området där du bor så kan du få svårt att utföra grundförstärkning med denna metodik.

Här är frågor och svar om sättningar där man frågat om just geopolymer.

 • Sättningar, geopolymer
  Hej, vi har fått sättningar i huset i sommar (precis som så många andra). Vi har ett hus i Danderyd från 1958 och byggt på gammal sjöbotten. Huset är inte pålat så itt jag vet. Vi har en sättning i en del av huset. Efter att ha läst flertalet frågor/
  Läs mer
 • Vad fyller man på med?
  Marken runt husgrunden har pga torkan dragit sig bort från husgrunden med ett smalt djupt dike som följd.Vad är lämpligt att fylla på med?Det är även tomt under betongtrappor och trappsteg till portar. Vi är fastighetsskötare i två hus från 40-talet.
  Läs mer
 • Luft under platta på mark
  Hej. Områdets hus, från 60-talet, är byggda med platta på mark. Marken runt och under plattorna har sjunkit en del. Under plattorna är det enligt en granne pålat med järnvägsräl till berggrunden. Då marken sjunkit finns det nu luft under grunden. Frå
  Läs mer
 • Injektera för att stärka upp sättningar i husgrund
  Hej. Har sättningar i en villa med platta på mark och murade väggar i blåytong, villan är grundlagd på morän, lera och sand med dränering vid yttervägg. Grunden har sättningar på grund av att riktig grundsula saknas, kan man på nåt sätt injektera und
  Läs mer
 • Huset sätter sig – vad göra?
  Hej Micke, bor i ett hus sedan 3 år tillbaka, byggt ’94, som har satt sig lite men det verkar bli värre eller åtminstone inte sluta under de åren vi bott här. Sprickor har uppkommit inomhus i vissa rum och tapetskarvar har förskjutits och spruc
  Läs mer
 • Företag som utför geopolymer grundförstärkning?
  Hej! Vilket geopolymerföretag skulle du anlita för egen del, om ditt gamla lilla villa fick sättningsskador? Hej Judit, Jag jobbar med ett företag som specialiserat sig på sättningsskador där geopolymer är en möjlig lösning, pålning en annan. Det fin
  Läs mer

Pålning av befintligt hus

Jag har åsikten att du kan använda båda teknikerna för att lösa din sättningsproblematik. Men eftersom pålning är dyrare och inte alltid möjligt pga grundkonstruktionen (grunden måste bära mellan pålarna) så brukar jag rekommendera att man inleder med att se om geopolymer är den teknik som man kan börja med att titta på.

När man har riktigt lerig mark är detta ofta dock enda valet. Då kan geopolymeren inte riktigt få fäste utan expanderar undan marken som jag förstår det. Därmed är pålning enda raka.

Frågor och svar om att påla vid lerig mark
Här är de frågor jag fått historiskt om sättningar vid lerig mark där pålning är min rekommendation.

 • Pålning av befintlig byggnad
  Kan en befintlig husgrund stärkas upp med pålning från utsida då krypgrund är för låg att komma in med maskiner och markförhålladena är så leriga att det är tveksamt att använda geopolymerteknik. Hej , Svårt för mig att säga… men jag tycker att
  Läs mer

Fördelar:
Fördelarna med pålning för att rätta det uppkomna problemet

  • Huset står efter pålningen, åtminstone i teorin, på stabil grund efter detta ingrepp och den största fördelen är således att man med denna metod framtidssäkrar fastigheten från sättningar i framtiden. När man pålar är det viktigt att man pålar hela fastigheten då man ”fäster” byggnaden i marken eller berget.
  • Metoden är väl beprövad

Anledningen att metoden är så dyr, om man vill framtidssäkra konstruktionen, är att 1) det står ett hus där du vill påla och 2) hela huset behöver pålas.

Nackdelar:
Som jag ser det finns det ett antal saker man ska känna till med pålning.

 • Som med allt annat så är priset ofta i förhållande till effekten. Pålning är dyrt. Det är den största nackdelen tycker jag.
 • Om pålningen bara utförs i en del av fastigheten riskera man att den andra delen som inte är pålad med tiden kan börja röra på dig vilket ger samma typ av skador ni har idag.
 • Kontrollera också så att er grunden håller för att ta upp krafterna från pålarna om marken under huset skulle sjunka ytterligare för att hålla huset. Pålarna gör också att grunden genom konstruktionen gör grunden måste vara fribärarande mellan dessa pålar. Är inte plattan dimensionerad för det så kan man få problem ändå med sättningar. För att avgöra detta behöver ofta en konstruktör bli inblandad. Krypgrunder som anlagts med mindre krypgrundselement bär exempelvis inte mellan pålarna. Då är pålning inte möjligt mig veterligen utan att först gjuta så hela grunden håller ihop. Detta blir dyrt mig veterligen.
 • Pålning stör mycket så man behöver i regel flytta ut under tiden man genomför pålningen (gäller framförallt kommersiella lokaler)

Vilken metod rekommenderas?

Jag vill inte ge mig in i vilken metod som är bäst. Jag bara lägger fram fakta. Ofta avgör priset och man försöker åtgärda det befintliga problemet, dvs man startar ofta med att analysera om ett geopolymer projekt kan stoppa och ordna den uppkomna sättningsskadan. Prisskillnaden motiverar att man testar den metodiken först.
Men med pålning löses problemet på lång sikt, om man bara säkrar att huset klarar av att pålas, dvs konstruktionen är byggt så att detta är möjligt. En betongplatta måste konstrueras rätt för att pålning ska vara ofarligt sett ur sättningssynpunkt eftersom betongplattan måste bära över pålarna (dvs vara fribärande). Detta gör pålning synnerligen klurigt. Läs mer om att påla betongplatta här så förstår du problematiken att försöka göra detta i efterhand.

 • Geopolymer eller traditionell pålning?
  Hej Micke, Vi har kraftiga sättningar i vårt hus från 1932. Huset är delvis pålat (1989 av en tidigare ägare). Vi har varit i kontakt med ett företag som utför traditionell förstärkning genom pålning och ett annat företag som förstärker med geopolyme
  Läs mer

Vad ska du göra om du upptäcker sättningar i en befintlig grund?

När en sättningsskada upptäcks bör du ta hjälp av en expert på sättningsskador. Experten ska klargöra varför skadan uppkommit och ge förslag på lämplig åtgärdsplan. Om sättningen uppstått på grund av till exempel trasiga dagvattenledningar är det viktigt att dessa lagas innan en reparation startar. Tillsammans med trasiga dagvattenledningar är undermålig dränering något som kan åtgärdas. Andra orsaker i punktlista ovan är snarare orsaker som kan konstateras och som man, för att eliminera dess inverkan på husgrunden, får hitta en lämplig reparationsmetod för.

Frågor och svar om experthjälp vid sättningar.

 • Kontakt med utförare för sättningsskador
  Hej! Har du tips på duktiga utförare runt Linköping? Vi har upptäckt en sättningsskada i hörnet av vårt tegelhus. Vänliga hälsningar, Hej Daniel, Sätter dig i kontakt med de jag jobbar med som experter på sättningsskador. mvh Micke PS: Här är villkor
  Läs mer
 • Sommarstuga i trä med sättningar
  Hej! Vi har en sommarstuga i trä, byggd av något slags halvfabrikat med en färdig modell i olika segment någon gång på 70-talet efter timmerstugestil, men med rätt smalt timmer och något slags isolering i taket. Huset står på plintar. Vi köpte det fö
  Läs mer

Precisionsavvägning – avgöra om sättningen pågår eller har avstannat

För att avgöra om en sättning pågår eller har avstannat så genomförs en sk precisionsavvägning.
Precisionsavvägningen är en sådan mätning som ska ske regelbundet under minst ett år. Det behövs för att man ska kunna fastställa om sättningen har förvärrats och det har funnits några rörelser i huset.

Här har vi samlat frågor och svar om precisionsavvägning.

 • Sättningar i grunden,Köpa hus
  Tjena vi är på G att köpa ett hus byggt -68 128 kvadrat med källare Vid besiktning så framkommer det att huset satt sig rätt kraftigt efter ena långsidan och i hörnet vid kortsidan, golven lutar men finns ingen sprickbildning i betongen vad man kan s
  Läs mer

Frostsprängning eller sättning

Ibland är det svårt att se om en skada på grunden är frostskada eller en ren sättning eller en kombination av dessa. Finns de normala symptomen på sättning så är det troligen en sättning. Symptom förutom sprickorna kan vara lutande folv, kärvande dörrar och liknande.

Sättningar som blir värre övertid

Ju längre tid sättningarna varit rörelse desto större skador drabbar huset. Det kan vara så att en sättning stannar av vilket är bra just för tillfället. Däremot finns ingen säkerhet i att sättningarna står stilla framöver då de påverkas av många externa orsaker som årstid, torka, skyfall, grundvattensänkning, markarbeten, sprängningar osv.

Frågor och svar rörande hur sättningar påverkas över tid.

 • Hur förändras sättningar över tid
  Hej Hur förändras en sättning över tid? Hej , Ju längre tid sättningarna varit rörelse desto större skador. Kan vara så att sättningen är avstannad vilket är bra just för tillfället. Däremot finns ingen säkhethet i att sättningarna står stilla framöv
  Läs mer

Hur påverkar årstiden sättningar

Tendensen till sättningar minskar under vintertid då grundvattennivåer ofta är högre då. Detta styr framförallt sättningar som beror på lermäktigheter. Om ditt hus inte står på lera så har årstiden mindre påverkan.

Frågor och svar rörande hur sättningar påverkas av årstider.

 • Sättning av 2 värmeböljor
  Vår villa har satt sig åt ”höger” med någon millimeter efter värmeböljorna maj samt juli-augusti. Vi har ett stort träd intill den kortsida åt vilket huset satt sig, en teori är att trädet expanderat sina rötter p.g.a. värmen och avlägsna
  Läs mer
 • Hur påverkar årstiden sättningar
  Hej Hur påverkar årstiderna sättningsförloppen? Hej Claes , Tendensen till sättningar minskar under vintertid då grundvattennivåer ofta är högre då. Detta styr framförallt sättningar som beror på lermäktigheter. Om ditt hus inte står på lera så har å
  Läs mer

Räta upp huset?

När ett hus sätter sig så lutar det ofta i någon ända. Då vill man räta upp det. Att räta upp ett hus är de facto samma sak som att göra en grundförstärkning.

Sättningar som avstannar

Det är ganska vanligt att man får en sättning som sedan avstannar. Dessa är förvisso allvarliga om de skapar en skada i konstruktionen, men är samtidigt inte lika allvarliga som sättningar som löpande förvärras.

Här är frågor vi har fått in till oss rörande sättningar som stannat av

 • Sprickor i tegelfasaden.
  Hej, jag har två olika frågor. 1: sprickor i tegelfasaden. Se bifogad bild. Hur ska jag åtgärda dessa sprickor. Det verkar som om huset har satt sig eftersom det är sprickor både på fram- och baksidan på huset. Väggarna är i blåbetong. Huset är byggt
  Läs mer
 • Bedöma kvalitet/åtgärd grundmur
  Hej Micke! Efter att ha putsat om garaget bad jag putsaren att se över och putsa igen en del sprickor i vår grundmur. I detta arbete knackar man ju bort löst material och på ett ställe visade det sig att det var ganska mycket löst material bakom puts
  Läs mer
 • Sättningsskadat hus från 1969
  Hej, bor sedan 28 år i en tegelvilla, byggd 1969, ca 95 m2 botteyta, 1,5 plan utan källare, betongplatta på mark. Huset har satt sig ca 6 cm långsida 12m och ca ytterligare 12 cm på kortsida 8m. Verkar stabilt nu. Sättningar började, enligt byggherre
  Läs mer
 • Lutande och sviktande golv
  Hej! Vi bor i en 70-tals villa med 1,5 plan som vi håller på och renoverar. Sommaren 2015 öppnade vi upp väggen mellan kök och vardagsrum (bärande vägg) och det dröjde ca6 månader innan den nya limträbalken var på plats. Huset hängde alltså löst ica
  Läs mer
 • Köpa hus med sättning som avstannat
  Hej, vi ska köpa ett hus och har en fråga om sättningar I huset. Enligt besiktningsmannen har sättningen avstannat (buggt -71). Det finns en mindre spricka I fasaden (mexitegel), inget konstigt där. Däremot I en av våningarna (huset består av källare
  Läs mer

Sättningar pga punktlaster såsom öppna spisar och kakelugnar

Många husägare väljer att under årens lopp förändra planlösningen i sitt hus eller installerar en öppen spis. Om man då introducerar en ny punktlast inne i huset som grunden inte dimensionerats för så kan detta ansolut introducera en lokal sättning. Det kan få till följd att man lokalt får lutande golv, speickor och andra symptom.

Här har de frågor jag fått som är relaterat till punktlaster.
Då kan man behöva göra en lokal grundförstärkning.

 • Orsakar kakelugnen att golvet lutar?
  Bor i ett ett 70-tals hus med krypgrund. Golvet lutar kännbart mot kakelugnen o vi misstänker att kakelugnens tyngd har gjort att lutningen kommit till. Kakelugnen sattes in nån gång på 90-talet. Vad kan göras åt detta o vad kan kostnaden bli? Hej An
  Läs mer

Sättningar i olika typer av konstruktioner

Vi får olika frågor kring olika konstruktioner som har satt sig.

 • villor med olika typer av grundtyper
 • industrifastigheter
 • bostadsrättsföreningar
 • sättning av eller pga en tillbyggnad

Sättningar i villor

Beroende på vilken typ av grund huset har är det olika komplext att genomföra en åtgärd av en sättningsskadad villa.
De grundtyper vi tittar lite extra på är

 • betongplatta på mark
 • krypgrund
 • torpargrund av äldre karaktär, mer som stengrund
 • plintgrund
 • källare

Sättningar i villa med äldre torpargrund/stengrund

En stengrund är en typ av grund som oftast klumpas ihop med en torpargrunder. En torpargrund som får sättningar är relativt komplexa eftersom de ”faller sönder”. Det man bör i detta läge bör göra är en s.k. grundstabilisering med geopolymer kan vara rätt. Då binder man ihop grundens stenar med marken som är grundproblemet. Problemet är inte stenarna utan att marken av olika skäl blir porös och därmed nöts ner vilket i sin tur gör att stenarna sätter sig.

Här är frågor vi har fått in till oss rörande sättningar och villor med stengrund.

Sättning i en bostadsrättsförening

Bostadsrättsföreningar är en komplex ägandeform där man som enskild bostadrättsinnehavare ibland kan känna sig maktlös. Man äger sin bostad men ändå inte med allt vad det innebär. När det kommer till sättningar stämmer detta väl in. Man själv påverkas av sättningen men de i andra hus (som inte påverkats) vill kanske inte vara med och dela kostnaden osv.
Här är frågor vi har fått in till oss rörande sättningar och bostadsrättsföreningar

Bygga till – lägga ny grund jämte befintlig grund

Om du ska bygga till måste du vara säker på att den nya grunden passar ihop med den gamla. De båda grunderna förhållanden kommer påverka varandra och kan bidra till sättningar.

Här är frågor vi har fått in till oss rörande tillbyggnader och sättningar

Tillbyggnader – att tänka på när man ska bygga till och lägga en ny grund jämte befintlig grund?

Först måste den befintliga grundens konstruktion och förhållanden klargöras. Sedan ska en ny geoteknisk undersökning göras för att räkna på de nya krafterna som marken runt den gamla grunden kommer utsättas för. En konstruktör bör anlitas för detta.

Men det viktigaste är ändå att den nya tillbyggnadens laster ner i grunden inte ”hänger” på den befintliga grunden. Det kan den befintliga grunden klara om man ex. har en källare med rätt konstruktion. HAr du exempelvis väggar som stöttar upp den vägg där tillbyggnaden sker så kan en befintlig källare klara av det. Men risken är stor att du får sprickor inne i källaren i det befintliga huset om du hänger upp en husgrund på källarväggen. Det man istället skall göra kan du läsa om här.

Om marken runt den befintliga grunden är dålig och detta inte utreds ordentligt kan sättningsskador uppkomma. Det är förstås viktigt att markentreprenören följer antagna föreskrifter.

Sättningar hjärtvägg och bröstvägg

sättning hjärtvägg
Det skapas stora laster kring ytterväggarna och även i de bärande väggarna. Där sätter sig huset normalt först.
Det man då får göra, beroende på val av lösning givetvis, är att stabilisera även denna vägg. Man kan då exempelvis injicera geopolymer under denna vägg för att stabilera marken därunder.
Här är frågor vi har fått in till oss rörande sättningar kring bröst och hjärtväggen

Sättning på hus med källare

Källare, liksom hus med betongplatta kan få sättningar. Då rekommenderar jag att man ser på huset som en helhet och därmed lyfter hela huset. Det är ibland vanligt att vissa av mina besökare får för sig att bara räta på en våning eller två. Man börjar med att se om sättningen kommer av att marken inte bär lika bra längre och därmed lyfter hela konstruktionen.

Här är frågor vi har fått in till oss rörande källare och sättningar

Övriga frågor och svar om sättningar i befintligt hus

Här har vi samlat övriga frågor från besökare som rör sättningar.

 • Sätter sig huset? Utreda
  Hej! Vi har fått sprickbildning som syns både utomhus och inne. Det ser ut som att marknivån sjunkit på två sidor av huset. Allt har varit frid och fröjd sedan 1939 då huset byggdes, men nu senaste året/åren, så har detta synts mer och mer. Vi vet in
  Läs mer
 • Omfattning av skada i husgrund
  Hej, Vi kikar på att köpa ett hus från 1912 som har en murad grundmur med stora stenblock. Fogen har släppt och på några ställen ser det ut som om vissa block har rört sig. Huset ligger i en sluttning och det finns tydliga tecken på sättningsskador i
  Läs mer
 • Ladugård sättningar betongsten stabilisera bygga nytt
  Hej ! Jag har ett Pär-Albintorp med tillhörande ladugård. Nocken på lagår’n är fortfarande ”rak” och taket håller tät men det börjar bli problem…. Hörnen på den murade djurdelen har börjat svikta ca 1,5m från hörnen. Allt mura
  Läs mer
 • Sättning i grundmuren på Villa
  Hej, bor i villa med familjen och nu har en spricka uppkommit i lecastenen alltså grunden. Huset har inga invändiga sprickor eller lutningar. Vi har nu ringt runt till 7 företag och ingen verkar vilja ta i detta. Vi är desperata, har bilder på vår gr
  Läs mer
 • Ny grund på fritidshus
  Hej! Har varit och kollat på ett fritidshus som tidigare stått på betongplintar som med tiden gett sig eller börjat vandra iväg. Ägaren har påbörjat att gjuta en ny grund med betongsula på frostfritt djup samt murat upp med murblock men inte färdigst
  Läs mer
 • Sättningsproblem
  Hej! Vi har Sättningsproblem på en del av vår villa(andra delen har sedan tidigare åtgärdats). Jag skulle vilja komma i kontakt med dig för att höra om detta är ett jobb du kan anta, hur man bäst går till väga samt offert/prisförslag. Kontakta mig gä
  Läs mer
 • Kantbalk av Leca sjunker
  Hej Bor i ett radhus (ytterkant) som är byggt med platta på mark och fasadtegel, byggår 1983. 2005 lagade jag östra gavelns grund som hade spruckit flera cm på en längd av ca 1m, och jag fyllde i med bruk och putsade. Det har i stort sett hållit sig
  Läs mer
 • Fortsätter huset att sjunka?
  Hej, Köpte ett hus (två vånings med källare) i Bromma 2014 (byggt 1930), Huset hade tydliga sättningsskador som uppkom då fotbollsplan anlades i närheten. Enligt ägare har inte huset sjunkit mer då de bott där (sedan 1980). I år (troligen pga torkan)
  Läs mer
 • Är ”synligheten” eller graden av sättningar årsberoende
  Hejsan Micke! Jag har några frågot gällande sättningar i hus. Är ”synligheten” eller graden av sättningar årsberoende? Det vill säga är de mindre eller större beroende på årstid? Ifall plattan plattan har sättningar i ett stenhus (lättbeo
  Läs mer
 • Sättning hus
  Hej jag har en sättningskada I vårat hus och funderar om du vet någon I Norrbotten som kan hus och sättnings skador som kan komma och kolla Samt kunna ge offert på åtgärd. Mvh Hej, Sätter dig i kontakt med sättningsexperter. mvh Micke PS: Här är vill
  Läs mer
 • Grundförstärkning utbyggnad – kalkstabilisering?
  Vår entreprenör har anlagt en bristfällig krypgrund under utbyggnad till vår parvilla, 2 ggr 15 kvm. Efter mycket påtryckning ska de nu förstärka grunden i efterhand. Eventuellt med kalkstabilisering. Har du erfarenhet av detta? Kan du tänka dig att
  Läs mer
 • Behövs åtgärd för sättning i Enskede?
  Hejsan, Vi har precis köpt ett 30-talshus i Svedmyra, Enskede. Hela Enskede är ju byggt på lera, så de lutningar, sättningar och sprickor i grund – behövs det åtgärdas? Det verkar inte som ngt av dessa har skett de senaste åren utan längre till
  Läs mer
 • Grundsättning?
  1-Plansvilla -76,platta på mark. Misstänker marksättning pga mindre sprickor dels i grund samt innervägg. Hej Bengt , Sätter dig i kontakt med en expert så får du en åsikt från en specialist. mvh Micke PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande f
  Läs mer
 • Parhus har satt sig , åtgärder och prisförslag?
  Hus byggt 1923, har satt sig, nästan en halvmeter från hörn till hörn. Vi vill räta upp det, helst lyfta mellan källaren och första våningen. Huset är av trä, men fick fasadtegel på 1960-talet. Två våningar, botten är cirka 140 kvadratmeter. Tar tack
  Läs mer
 • Undersökning möjlig sättning småhus 1927
  Hej, Vi har flera möjliga sättningar och söker hjälp med en initial utredning. Vem kan hjälpa till med detta? Vänligen /Ola Hej Ola , Tråkigt att du har misstankar om sättningar. Sätter dig i kontakt med sättningsexperter. Om de inte återkommer så åt
  Läs mer
 • Nya sättningar i befintlig villa
  Hej Micke Mina föräldrars villa i Norrköping från 50-talet har börjat sätta sig igen. Nya sprickor har uppkommit i väggar osv. Det initiala problemet för oss är att vi inte vet vem vi ska rådfråga avseende sättningarna. Jag undrar om du kan rekommend
  Läs mer
 • Vårt betonggolv spricker sättningar i huset?
  hej micke, Har en industrifastighet här i Stockholm. Börjar nu ana att jag fått en sättning för sprickbildning finns i grundmuren och även inne i huset i en bärande vägg. Sättning känns lokal ner mot ena hörnet i fastigheten. Vem kontaktar jag? tack
  Läs mer
 • Grundförstärkning professionell bedömning
  Önskar tips på professionell seriös firma ( i ”närheten”) som på plats ger bedömning och prisbild angående skador i sockel, fasad, grund, pga markförändringar. Tacksam för snabbt svar. Hej Agneta, Sätter dig i kontakt med en bra firma. Vä
  Läs mer
 • Grundåtgärd för sättning i serviceboende
  Hej Micke, jag försöker kalkylera en peng för att åtgärda ett serviceboende som är byggt på 80 talet och som satt sig rejält i vissa hörn på byggnaden, finns det något kvadrat meter pris som jag kan använda mig av gällande grundförstärkning samt åtgä
  Läs mer
 • Problem med gammal husgrund
  Hej! Jag behöver hjälp av kunnig person att justera en husgrund som fått sättningar. Huset är ett större timmerhus från 1800 talet som står i Hänösand. Har du något tips på vem jag kan vända mig till? Hej Anders, Jag har satt dig i kontakt med en sät
  Läs mer

Förebygga Sättningsskador

Att vid nyproduktion förebygga sättningskador är betydligt billigare än att åtgärda befintliga hus. Exempelvis pålning kostar mycket mer att utföra efter att ett hus väl står på plats.

Om du ska bygga ett nytt hus och lägga en helt ny grund har du möjlighet att göra allt rätt från början. Se till att jobbet görs fackmannamässigt för bra resultat.

Vad ska du tänka på för att undvika sättningar när du lägger en helt ny grund?

En geoteknisk undersökning ska genomföras för att klarlägga vilka markförhållanden som gäller i området. Vid en geoteknisk undersökning borrar man håll i marken på ett antal platser i området som ska undersökas. Med hjälp av borrprover (cylindrar med jord) analyserar man vilken typ av mark som finns under översta marklagret. Därefter analyseras sammansättningen av marken och hur den kan komma att påverkas av tryck ovanifrån, i det här fallet en husgrund.
Om det finns anledning att tro att det finns andra problem som t.ex. markradon gör man en utökad geoteknisk undersökning just för detta.

Med hjälp av den geotekniska undersökningen ska en konstruktör räkna ut hur grunden ska anläggas. Det är viktigt att markentreprenören följer de föreskrifter som gäller vid grundläggning. Dessa föreskrifter finns att hitta i boken ”Markama” som finns att köpa hos Svensk Byggtjänst, http://byggtjanst.se/tjanster/ama/fackomrade-hus/

Grunden måste bära över pålarna

En grund som byggs och som ska pålas behöver konstrueras så att husgrunden bär mellan pålarna. Beroende på grundteknik så behöver man tänka annorlunda. Betongplattan måste bära mellan pålarna, och det behöver även krypgrunder. Därför fungerar inte krypgrunder med ”korta” grundelement. Man behöver därför använda rätt dimensionerade balkar som bär upp huset över pålarna.
Är inte grunden dimensionerad för detta så kan man få problem ändå med sättningar. För att ta fram en pålplan så anlitar man ofta en konstruktör.

Sättning pool

Många väljer att bygga en pool intill sitt hus. Precis som för ett hus så kan marken destabiliseras om man inte ser till att marken är stabil. Man har också ganska höga laster i en pool. Speciellt bör man vara försiktig när man anlägger en pool i sluttningar.

Se frågor och svar om sättningar i mark runt pooler.

 • Hur fixera betongpool i sluttning som har satt sig?
  Hej. Jag har byggt en pool som har gjuten platta och armerade styropolväggar. Den står halvt nergrävd, så jag kommer åt undersidan på plattan på den sidan som är låg. Vi hade en översvämning förra vintern då vattnet steg i sjön 1.30 m över det normal
  Läs mer