Radon i källare kan komma från flera olika ställen. Oavsett hur radonet tar sig in i källare så kan det vara hälsovådligt. Att få bort radonet är därför viktigt om det överstiger en viss radonhalt. Genom ventilerade lösningar i källaren och / eller undertrycksventilation i dräneringen så kan man minska radonhalten i källaren.

Använd internlänkarna för att navigera i artikeln

Här kan du enkelt navigera dig fram till rätt stycke i artikeln.

Vad är radon?

Radon är en osynlig och luktfri gas som kan härstamma från olika källor i en bostad. Den mest vanliga och betydande källan till radon är marken där huset är placerat.
För källare så är det även relevant att väga in byggnadsmaterialet i väggarna och grunden. Där är blåbetong det vanligaste byggmaterialet som orsakar radongas i källare.

Varifrån kommer radonet i källaren?

radon i källare
Radon i källaren är vanligare än i andra delar av huset eftersom väggar och grund har så stor anslutningsyta mot marken. Och eftersom markradon är den vanligaste orsaken till uppkomst av radongas så blir källare särskilt utsatta.
Radongasen tar sig således ganska enkelt in källaren.

Markradon

Den vanligaste orsaken till radon i källare är markradon.

Markradon bildas i marken när uran bryts ned och sipprar ut ur marken som radioaktiv gas.

Markradon kan enkelt tränga in i en källare genom små sprickor och öppningar i källarväggen och dess grund. Detta fenomen resulterar i att radonhalten inomhus kan stiga betydligt.

Det är inte ovanligt att mäta radonhalter på flera tusen becquerel per kubikmeter luft inomhus i dessa situationer.

Radon i betong – blåbetong

Vissa byggmaterial tillverkas med delar av sten. Därför kan betong och tegel utsöndra radongas. Normalt är detta inte ett problem men det finns undantag. Blåbetong specifikt kan ha en förhöjd radiumhalten. Men bara för att ett hus är byggt i blåbetong så innebär inte det alltid att huset har radonproblem. Vilka delar av huset som byggts med blåbetong, och typen av betong spelar stor roll.

Är radon farligt?

Radon tar sig ner i luftrören och lungorna via luften vi andas in. Lungorna kan därför skadas och lungcancer uppkomma. Ju längre tid du tillbringar i ett radonhus och ju högre halter du utsätter dig för, desto större är risken. Det tar minst 15 år att utveckla sjukdomen.

Radonmätningar för att mäta radonhalten

Radon syns inte och luktar inte. Så enda möjligheten att veta om din källare har radonproblem är att mäta.
Man kan beställa hem en radonmätare som sen skickas hem via posten.
Man placerar ut mätdosorna efter anvisningarna.

Mätningen behöver göras under en längre tid så man får fram tillförlitlig data. Detta eftersom radongasen är flyktig och kan variera från dag till dag och kan även variera kraftigt inom samma dygn.

Efter att mättiden är slut så skickar du tillbaka radonmätarna till en ackrediterad mätfirma. När mätresultaten sammanställts och analyserats så får man ett utlåtande hemskickat.

Radongas mäts i becquerel per kubikmeter (Bq/m3).

Tillåtna gränsvärden för radon i bostadshus

Det tillåtna gränsvärdet för radon i bostadshus i Sverige är numera 200 Bq/m3. Överskrider man dessa värden är man skyldig att åtgärda problemet.

Radonkarta

radonkarta
Här finner ni en karta från SGU som beskriver hur risken för tillskjutande markradon ser ut i Sverige.

Till karta uranstrålning (öppnas i nytt webbläsarfönster).

Vilka lösningar finns för radon i källare

Det är framförallt två lösningar jag vill lyfta fram som kan stoppa radon i befintliga källare.

Radonduken är också en bra lösning för att stoppa radon men lämpar sig bäst för nyproduktion av bostäder. Det lämpar sig bäst vid byggandet av nya hus eftersom duken placeras inne i grunden eller i markbädden. Det är svårt, om inte omöjligt att åstadkomma i efterhand.

Mekaniskt ventilerade golv – Optivent

optivent mekaniskt ventilerat golv
Ett mekaniskt ventilerat golv är en bra lösning för att förhindra att farliga gaser såsom radon ansamlas till farliga nivåer i källaren.

Så här förhindras radonproblem genom att installera ventilerade golv:

 • Ventilationssystem under golvet: Ett utrymme skapas mellan golvet och grunden under, där ett ventilationssystem installeras.
 • Lufttryckskillnader: Med det ventilerade golvet skapas ett undertryck som suger ut gaser ur rummet.

Det är viktigt att notera att installationen och underhållet av ett sådant system bör utföras av professionella för att säkerställa dess effektivitet.

Undertrycksventilera dräneringen med en KEO radonsug

keo radonsug
En radonsug som kopplas till befintlig pumpbrunn för dräneringen förhindrar effektivt att farliga gaser, särskilt radon, tränger in i källaren via marken.

KEO radonsugens funktion
En KEO radonsug kopplas på pumpbrunnen för dräneringen och skapar ett undertryck som ventilerar bort radongas innan den når källargrunden.
Många hus med källare har en pumpbrunn kopplad till dräneringen runt sin husgrund för att samla upp och leda bort förhöjt grundvatten från byggnaden. Dräneringsbrunnen har vanligtvis en sump eller en behållare där vatten kan ackumuleras.
KEO radonsug kan installeras i direkt anslutning till befintlig pumpbrunn alternativt placeras på annan lämplig plats.
Ett rör eller en kanal kopplas från dräneringsbrunnen till KEO radonsugen.
Genom att skapa ett konstant undertryck i dräneringsledningarna hindras radon från att tränga in i byggnaden genom att istället ventileras bort.
Avlägsnande av radon från marken:
Radonsugsystemet kopplat till pumpbrunnen avlägsnar effektivt radon från marken runt byggnaden. Genom att förhindra att radon tränger in genom bottenplattan, sprickor eller öppningar i byggnadens fundament skapar detta system en barriär som minskar risken för radonexponering inomhus.
Professionell installation och regelbundet underhåll är dock viktiga för att säkerställa systemets effektivitet och långsiktiga funktion.

Vidare läsning

Frågor och svar om radon

Vi får löpande frågor in till oss om radon i källare. Här är de frågor som är relevanta för dränering.

 • Risk för radon och hur ser lösningen ut?
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Jag oroar mig för radon i mitt nyinköpta hus. Det stod i besiktningsprotokollet att risken för förhöjda radonvärden är hög i vårt område. Vad betyder det? Om det sk
  Läs mer
 • Hur mycket drar en radonsug?
  Radonsug för nyproduktion. Vet du också om en Radonsug ska sitta i huset hela tiden och hur mycket ström drar den? Hej , Vet faktiskt inte. Men kan tänka mig att det är lite som ett ventgolv. Jape som jag jobbar med drar ett par hundra kW per år. 300
  Läs mer